Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị Chất lượng - Phần 6

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị Chất lượng - Phần 6

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 156 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị Chất lượng - Phần 6. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị marketing. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

27/10/2021

Thời gian

25 Phút

Tham gia thi

9 Lần thi

Câu 1: Xác định câu đúng nhất:

A. Quản lý chất lượng là xây dựng, bảo đảm và duy trì mức chất lượng chủ yếu của sản phẩm khi thiết kế, chế tạo, lưu thông và tiêu dùng. Điều này được thực hiện bằng cách kiểm tra chất lượng một cách hệ thống, cũng như những tác động định hướng tới các nhân tố và điều kiện ảnh hưởng tới CLSP

B. Quản lý chất lượng là các hoạt động có chức năng quản lý chung nhằm đề ra các chính sách, mục tiêu và trách nhiệm, thực hiện chúng bằng các biện pháp như hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng, đảm bảo chất lượng, cải tiến chất lượng trong khuôn khổ của hệ thống chất lượng

C. Quản lý chất lượng là đảm bảo tuân thủ chất lượng quốc tế sản phẩm và thực hiện nó trong sản xuất, tiêu dùng để thỏa mãn nhu cầu của thị trường với chi phí xã hội tối thiểu

D. Quản lý chất lượng là một phương tiện có tính hệ thống đảm bảo việc tôn trọng tổng thể tất cả các thành phần của một kế hoạch hành động

Câu 2: Xác định câu đúng nhất:

A. Hệ thống quản lý HACCP áp dụng cho lĩnh vực sản xuất dược phẩm

B. Hệ thống quản lý HACCP áp dụng cho lĩnh vực sản xuất ô tô

C. Hệ thống quản lý HACCP áp dụng cho lĩnh vực sản xuất thực phẩm

D. Hệ thống quản lý HACCP áp dụng cho lĩnh vực sản xuất dược phẩm và thực phẩm

Câu 3: Xác định câu đúng nhất:

A. Hệ thống chất lượng bao gồm các tiêu chuẩn

B. Hệ thống chất lượng thể hiện mục tiêu chính sách chiến lược liên quan chất lượng sản phẩm

C. Hệ thống chất lượng bao gồm cả 2 ý trên

D. Theo ISO-8402 thì: hệ thống chất lượng được hiểu là hệ thống “bao gồm cơ cấu tổ chức, thủ tục, quá trình và nguồn lực cần thiết để thực hiện công tác quản lý chất lượng”

Câu 4: Xác định câu đúng nhất:

A. Đảm bảo chất lượng là toàn bộ những dự kiến và định hướng về chất lượng và quản lý chất lượng của đơn vị hoặc quốc gia

B. Đảm bảo chất lượng là toàn bộ những hoạt động xây dựng định hướng cải tiến chất lượng, đưa ra chiến lược cải tiến chất lượng trong từng giai đoạn

C. Đảm bảo chất lượng được hiểu là mọi hoạt động có kế hoạch và có hệ thống trong một hệ thống chất lượng, nhằm đem lại lòng tin là thực thể thỏa mãn các yêu cầu đối với chất lượng

D. Đảm bảo chất lượng là toàn bộ những hoạt động nhằm thiết lập các mục tiêu (chỉ tiêu chất lượng) và yêu cầu đối với chất lượng cũng như để thực hiện các yếu tố hệ thống chất lượng

Câu 5: Xác định câu đúng nhất:

A. Các phương án kiểm tra CLSP bao gồm kiểm tra bằng: thí nghiệm, điều tra xã hội, phá hủy, công cụ toán học

B. Các phương án kiểm tra CLSP bao gồm tất cả các phương án nêu trên

C. Các phương án kiểm tra CLSP bao gồm kiểm tra: dự phòng, quan sát, dùng thử, đo lường

D. Các phương án kiểm tra CLSP bao gồm: theo mẫu, xác suất thống kê, phương pháp chuyên gia, theo biểu đồ

Câu 6: Xác định câu đúng nhất:

A. Các phân hệ quản lý chất lượng bao gồm: ba phân hệ trước trong và sau sản xuất

B. Các phân hệ quản lý chất lượng bao gồm: thiết kế, sản xuất sử dụng

C. Các phân hệ quản lý chất lượng bao gồm: hai phân hệ pháp chế, lưu thông

D. Các phân hệ quản lý chất lượng bao gồm: các phân hệ phù hợp chu trình sống sản phẩm

Câu 7: Xác định câu đúng nhất:

A. Cấu trúc bộ ISO-9000 bao gồm 5 nhóm, nhóm 4 & 5 là trung tâm

B. Cấu trúc bộ ISO-9000 bao gồm 5 nhóm, nhóm 2 là trung tâm

C. Cấu trúc bộ ISO-9000 bao gồm 5 nhóm, nhóm 1 là trung tâm

D. Cấu trúc bộ ISO-9000 bao gồm 5 nhóm, nhóm 3 là trung tâm

Câu 8: Xác định câu đúng nhất:

A. Công thức 5W1H giải thích nội dung vòng tròn Deming PDCA

B. Công thức 5W1H giải thích nội dung vòng tròn chất lượng ISO

C. Công thức 5W1H giải thích nội dung quản lý chất lượng TQM

D. Công thức 5W1H giải thích nội dung quản lý chất lượng KEIZEN

Câu 9: Xác định câu đúng nhất:

A. QLCL bao gồm các biện pháp hoạch định chất lượng, kiểm soát chất lượng

B. QLCL bao gồm các hoạt động đảm bảo chất lượng, cải tiến chất lượng

C. Quản lý chất lượng (QLCL) có chức năng đề ra chính sách, mục tiêu, trách nhiệm liên quan đến CLSP

D. Tất cả các phương án

Câu 10: Xác định câu đúng nhất:

A. Công thức 5W1H giải thích nội dung SQC

B. Công thức 5W1H giải thích nội dung TQM

C. Công thức 5W1H giải thích nội dung HACCP

D. Công thức 5W1H giải thích nội dung ISO-9000

Câu 11: Xác định câu đúng nhất:

A. Vòng tròn chất lượng ISO-9000 thể hiện quan hệ giữa cung ứng và mua sắm, những nhân tố chính

B. Vòng tròn chất lượng ISO-9000 thể hiện quan hệ giữa sản xuất và tiêu dùng, giữa cung ứng và mua sắm

C. Vòng tròn chất lượng ISO-9000 là một phần của sơ đồ nhân quả, thể hiện những nhân tố chính

D. Không có phương án nào đúng

Câu 12: Xác định câu đúng nhất

A. Kiểm soát chất lượng và đảm bảo chất lượng là yếu tố cấu trúc hạ tầng quản lý chất lượng

B. Chính sách chất lượng là yếu tố cấu trúc hạ tầng quản lý chất lượng

C. Hoạch định chất lượng là yếu tố cấu trúc hạ tầng quản lý chất lượng

D. Tất cả các phương án

Câu 13: Xác định câu đúng nhất:

A. Vòng tròn Deming gồm 3 yếu tố: PCA

B. Vòng tròn Deming gồm 4 yếu tố: PDCA

C. Vòng tròn Deming gồm 3 yếu tố: PDA

D. Vòng tròn Deming gồm PDCA và TQM

Câu 16: Biểu đồ kép có dạng:

A. \(\left( {\overline x - R} \right)\)

B. \(R + \left( {\overline x - s} \right)\)

C. np

D. \(\left( {\overline x - s} \right)\)

Câu 17: Bước cuối cùng trong các bước quản lý chất lượng sản phẩm là:

A. Điều tra và dự báo những nhu cầu phát sinh của thị trường

B. Tổ chức hệ thống phòng ngừa

C. Xây dựng chương trình quản lý chất lượng và kế hoạch hóa nâng cao chất lượng sản phẩm

D. Theo dõi chất lượng

Câu 18: Bước đầu tiên trong các bước quản lý chất lượng sản phẩm là:

A. Xây dựng chương trình quản lý chất lượng và kế hoạch hóa nâng cao chất lượng sản phẩm

B. Triển khai và thiết kế sản phẩm

C. Theo dõi chất lượng

D. Tổ chức hệ thống phòng ngừa

Câu 20: Chất lượng có thể được lượng hóa và thể hiện bằng công thức Q = PB Nếu Q = 1 có nghĩa là:

A. Người tiêu dùng được thỏa mãn hoàn toàn

B. Người tiêu dùng chưa được thỏa mãn

C. Người tiêu dùng đang mong đợi được thỏa mãn hoàn toàn

D. Người tiêu dùng không có nhu cầu

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị Chất lượng có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị Chất lượng có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 9 Lượt thi
  • 25 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên