Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access 2010 có đáp án - Phần 2

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access 2010 có đáp án - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 296 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access 2010 có đáp án - Phần 2. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tin học văn phòng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

31/08/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

9 Lần thi

Câu 1: Mỗi cơ sở dữ liệu Access được lưu trên đĩa dưới dạng

A. Mỗi thành phần (Table, Query, Form, Report, Macro, Module) được lưu thành   tập tin riêng

B. Thành phần Table được lưu thành tập tin .DBF, còn các thành phần khác được lưu chung vào một tập tin .MDB

C. Thành phần Module lưu thành tập tin .PRG, các thành phần còn lại lưu chung vào tập tin .MDB

D. Tất cả các thành phần được lưu chung vào tập tin duy nhất có phần mở rộng .MDB

Câu 2: Khi một Update Query đang mở ở chế độ DataSheet View

A. Không thể thêm bất kỳ mẫu tin nào vào bảng kết quả

B. Không thể sửa giá trị của các mẫu tin trong bảng kết quả

C. Có thể thêm và sửa giá trị các mẫu tin trên bảng kết quả

D. Không thể thêm và sửa giá trị các mẫu tin trên bảng kết quả

Câu 3: Tổng số ký tự tối đa trong Field kiểu Text

A. 64

B. 1024

C. 255

D. Không giới hạn

Câu 5: Ta thiết lập mối quan hệ giữa các bảng là để

A. Sao chép thông tin giữa các bảng

B. Loại bỏ thông tin trùng nhau giữa 2 bảng

C. Di chuyển thông tin giữa các bảng

D. Truy nhập đúng dữ liệu giữa các bảng có quan hệ với nhau 

Câu 7: Một khóa chính phải

A. Có giá trị duy nhất (không trùng nhau)

B. Không được rỗng

C. Xác định duy nhất một mẫu tin

D. Có giá trị duy nhất (không trùng nhau); không được rỗng; xác định duy nhất một mẫu tin

Câu 8: Khi tạo ra các bảng trong cơ sở dữ liệu Access thì ta nên thực hiện theo trình tự sau

A. Tạo liên kết, tạo khóa chính, nhập liệu

B. Tạo khóa chính, tạo liên kết, nhập liệu

C. Tạo khóa chính, nhập liệu, tạo liên kết

D. Nhập liệu, tạo khóa chính, liên kết

Câu 9: Macro Autoexec là

A. Một Macro tự động thực hiện khi ta mở Access

B. Một Macro tự động thực hiện khi ta ấn một phím nóng đã được qui định

C. Một Macro tự động thực hiện khi ta mở tập tin Database của Access

D. Một Macro tự động thực hiện khi ta thoát Access

Câu 10: Khi tạo một Form bằng chế độ Design view, thì có thể lấy dữ liệu từ

A. Một Table hoặc một Query

B. Một hoặc nhiều Query

C. Một Table và nhiều Query

D. Nhiều Table và nhiều Query 

Câu 11: Khóa ngoại là

A. Một hoặc nhiều trường trong một bảng

B. Một mẫu tin đặc biệt

C. Không là khóa chính của bảng nào hết

D. Cả ba câu (A), (B), (C) đúng

Câu 13: Khi muốn thiết lập quan hệ (Relationship) giữa hai bảng thì mỗi bảng phải

A. Có ít nhất một mẫu tin

B. Có ít nhất ba trường

C. Có chung ít nhất một trường

D. Cả ba câu (A), (B), (C) đúng

Câu 14: Muốn thiết lập quan hệ giữa các bảng, ta thực hiện lệnh

A. Edit\Tool…

B. Insert\Relationships

C. View\Relationships

D. Tool\Relationships

Câu 15: Mặt nạ nhập liệu (Input Mask) dùng để

A. Định dạng dữ liệu

B. Che chắn dữ liệu

C. Qui định khuôn mẫu để nhập dữ liệu

D. Bảo vệ dữ liệu trong bảng

Câu 16: Chọn phát biểu đúng nhất trong các phát biểu sau. Khi tạo truy vấn, nếu có 2 hay nhiều bảng có cùng tên trường thì

A. Ta không thể cho hiển thị tất cả các trường đó

B. Ta phải đổi tên cho các trường đó

C. Truy vấn không thể thực hiện được

D. Vẫn tạo truy vấn bình thường

Câu 20: Khi tạo một Form, những thành phần nào có thể không cần sử dụng

A. Form Header/Footer

B. Page Header/Footer

C. Detail

D. Cả ba câu (A), (B), (C) đúng

Câu 21: Thuộc tính Validation Rule dùng để làm gì

A. Thông báo lỗi khi nhập dữ liệu không hợp lệ

B. Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu

C. Quy định khoá chính

D. Quy định dữ liệu của Field

Câu 22: Bảng LoaiHang có quan hệ 1-n với bảng HangHoa. Khi nhập dữ liệu ta phải

A. Nhập dữ liệu cho bảng LoaiHang trước, rồi sau đó mới nhập dữ liệu cho bảng HangHoa

B. Nhập dữ liệu cho bảng HangHoa trước, rồi sau đó mới nhập cho bảng LoaiHang

C. Nhập dữ liệu cho bảng HangHoa trước, rồi sau đó mới nhập cho bảng LoaiHang

D. Phải xoá hết dữ liệu trong bảng LoaiHang trước khi nhập cho bảng HangHoa

Câu 24: Thuộc tính Control Source của Textbox qui định điều gì

A. Qui định tên Field của Table hay Query mà chúng ta cần hiển thị dữ liệu

B. Qui định giá trị hiển thị của Textbox thông qua một biểu thức nào đó

C. Qui định tên Table hay Query mà chúng ta cần làm nguồn dữ liệu cho Form

D. Cả hai câu (A), (B) đúng

Câu 25: Thuộc tính Control Source của Label quy định

A. Label không có thuộc tính này

B. Qui định tên của Label

C. Qui định giá trị hiển thị của Label

D. Cả ba câu (A), (B), (C) sai

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access 2010 có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access 2010 có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 9 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm