Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access 2010 có đáp án - Phần 11

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access 2010 có đáp án - Phần 11

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 399 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access 2010 có đáp án - Phần 11. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tin học văn phòng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

31/08/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

7 Lần thi

Câu 1: Với Report, ta không thể làm được việc gì trong những việc sau?

A. Bố trí báo cáo và chọn kiểu trình bày

B. Định dạng kiểu chữ, cỡ chữ cho các tiêu đề và dữ liệu

C. Lưu báo cáo để sử dụng nhiều lần

D. Lọc những bảng ghi thoả mãn một điều kiện nào đó 

Câu 2: Trong công đoạn sửa đổi thiết kế Report ta không thể làm việc gì?

A. Thay đổi kích thước trường

B. Thay đổi kiểu dữ liệu của trường

C. Di chuyển các trường

D. Thay đổi nội dung các tiêu đề

Câu 3:  Để tạo Report cần trả lời các câu hỏi nào?

A. Dữ liệu từ những Table, Query nào sẽ được đưa vào Report

B. Dữ liệu sẽ được nhóm như thế nào

C. Report được tạo ra để kết xuất thông tin gì

D. Cả 3 câu trên đúng  

Câu 9: Khi gõ văn bản trong Lable, muốn xuống dòng bạn phải nhấn phím?

A. Enter

B. Ctrl + Enter

C. Alt + Enter

D. Tab + Enter [<br>]

Câu 11:  Trong Textbox để tự động đánh số thứ tự phải thiết lập

A. Thuộc tính Control Source=1 và thuộc tính Running sum là Over Group 

B. Thuộc tính Control Source+1 và thuộc tính Running sum là Over Group 

C. Thuộc tính Control Source=1 và thuộc tính Running sum là Over A

D. Thuộc tính Control Source=1 và thuộc tính Running sum là No 

Câu 13: Khi thiết kế Report bằng Wizard, có thể sắp xếp dữ liệu tối đa theo bao nhiêu trường

A. 2

B. 4

C. Không thể sắp xếp được

D. Bao nhiêu trường cũng được 

Câu 14: Tạo sao nên xem trước khi in (Print Preview) một báo cáo?

A. Để kiểm tra điều kiện tính toán khi tạo báo cáo

B. Để kiểm tra nội dung trong báo cáo có sắp xếp chưa

C. Để kiểm tra nội dung báo cáo có in được trên khổ giấy A4

D. Để kiểm tra nội dung và hình thức của báo cáo trước khi in

Câu 15: Để định dạng màu cho chữ ta sử dụng thuộc tính nào?

A.  Back Color

B. Border Color

C.  Fore Color

D. Fill Color 

Câu 17:  Mô hình cơ sở dữ liệu được dùng trong MS Access là:

A. Bảng, Truy vấn, Biểu mẫu…

B. Mô hình cơ sở dữ liệu .MDB

C. Mô hình dữ liệu liên kết

D. Tất cả đều sai

Câu 18:  Khi thiết kế truy vấn tạo bảng, nếu ta nhập tên bảng mới trùng với tên bảng đã có trong cơ sở dữ liệu, sau khi thi hành truy vấn xong ta sẽ có:

A. Dữ liệu mới sẽ thêm vào bảng đã có (bảng đã tồn tại trước đó)

B. Dữ liệu mới sẽ thay thế dữ liệu đã có trong bảng đã tồn tại

C. Không thể thi hành truy vấn này

D. Tất cả đều sai

Câu 22: Khi thiết kế biểu mẫu phụ (subform) cho một biểu mẫu chính (mainform), nếu không muốn các công thức được đặt trong phần Form Footer của biểu mẫu phụ hiển thị ra khi xem biểu mẫu chính ở chế độ FormView, thì ta sẽ thực hiện:

A. Chuyển biểu mẫu phụ sang chế độ hiển thị mặc định là Columnar

B. Chuyển biểu mẫu phụ sang chế độ mặc định là Datasheet

C. Chuyển biểu mẫu phụ sang chế độ hiển thị mặc định là Tabular

D. Tất cả câu trên đều đúng 

Câu 23: Chức năng của khóa chính trong một bảng là:

A. Xác định duy nhất một mẫu tin khi biết giá trị của khóa chính tương ứng với mẫu tin đó

B. Dùng để tạo liên kết ngoại với các bảng khác

C. Dùng để tạo liên kết với các bảng nhiều

D. Tất cả điều đúng

Câu 25: Khi một Table được mở, thứ tự Record sẽ sắp xếp ưu tiên theo:

A. Không sắp xếp theo bất cứ thứ tự nào

B. Field được chọn làm khóa của Table

C. Field được chọn trong thuộc tính Filter của Table

D. Field được chọn trong thuộc tính Order by của Table

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access 2010 có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access 2010 có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 7 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm