Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access 2010 có đáp án - Phần 1

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access 2010 có đáp án - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 341 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access 2010 có đáp án - Phần 1. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tin học văn phòng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

31/08/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

13 Lần thi

Câu 1: Thuộc tính Validation Text của trường A sẽ quy định

A. Dòng thông báo lỗi khi nhập giá trị của trường A không hợp lệ

B. Dòng thông báo xuất hiện khi con trỏ di chuyển vào cột A

C. Điều kiện đòi hỏi để con trỏ có thể di chuyển vào cột A

D. Điều kiện hợp lệ dữ liệu để giới hạn miền giá trị nhập vào trường A

Câu 3: Tên Table

A. Có khoảng trắng

B. Có chiều dài tên tùy ý

C. Không có khoảng trắng

D. Có chiều dài tối đa là 64 ký tự, không nên dùng khoảng trắng và không nên sử dụng tiếng Việt có dấu

Câu 4: Phần thập phân của dữ liệu kiểu Long Interger có thể chứa tối đa

A. 1 chữ số

B. 7 chữ số

C. 15 chữ số

D. 0 chữ số

Câu 5: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu được dùng trong Access là

A. Cơ sở dữ liệu phân tán

B. Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng

C. Cơ sở dữ liệu quan hệ

D. Cơ sở dữ liệu tập trung

Câu 6: Tổng số Table có thể mở cùng một lúc là

A. 64

B. 255

C. 1024

D. Không giới hạn

Câu 7: Thuộc tính nào của MainForm cho phép tạo mối liên kết dữ liệu đúng với SubForm

A. Link SubForm và Link MainForm

B. Relationship SubForm và Relationship MainForm

C. Link Child Field và Link Master Field

D. Casecade Relate Field

Câu 8: Để cho phép người dùng có thể làm việc trên các Form khác nhau trong khi Form A đang mở, thì trong Form A đặt thuộc tính

A. Popup = yes, Modal = yes

B. Popup = no, Modal = no

C. Popup = yes, Modal =no

D. Popup = no, Madal = yes

Câu 9: Khi xóa Form “Nhanvien”

A. Tất cả các Macro cài trong Form sẽ bị mất

B. Tất cả các thủ tục cài trong Form sẽ bị mất

C. Tất cả dữ liệu về nhân viên sẽ bị mất

D. Tất cả các Macro và thủ tục cài trong Form sẽ bị mất, nhưng dữ liệu về nhân viên không bị mất

Câu 10: Một cơ sở dữ liệu của Access 2003 có bao nhiêu thành phần

A. Một thành phần duy nhất là Table

B. 5 thành phần : Tables, Queries, Forms, Reports, Macros

C. 6 thành phần : Tables, Queries, Forms, Reports, Macros, Pages

D. 7 thành phần : Tables, Queries, Forms, Reports, Macros, Pages, Modules.

Câu 12: Quan hệ giữa hai bảng trong cơ sở dữ liệu Access có thể là

A. Quan hệ một - nhiều

B. Quan hệ nhiều - một

C. Quan hệ một - một

D. Quan hệ một - nhiều, quan hệ một - một

Câu 13: Dữ liệu của một trường có kiểu là AutoNumber

A. Luôn luôn tăng

B. Luôn luôn giảm

C. Access sẽ tự động tăng tuần tự hoặc ngẫu nhiên khi một mẫu tin mới được tạo

D. Tùy ý người sử dụng

Câu 14: Khi một bảng T được mở, thứ tự mẫu tin sẽ sắp xếp ưu tiên theo

A. Trường được chọn trong thuộc tính Order by của bảng T

B. Trường được chọn trong thuộc tính Filter của bảng T

C. Trường được chọn làm khóa chính của bảng T

D. Không sắp xếp theo bất cứ thứ tự nào

Câu 16: Thuộc tính Control Source của một Form sẽ quy định

A. Các trường mà Form sẽ gắn kết

B. Bảng chứa dữ liệu mà Form sẽ gắn kết

C. Các trường mà Form sẽ gắn kết và bảng dữ liệu mà Form sẽ gắn kết

D. Không quy định bất cứ điều gì

Câu 17: Kính thước tối đa của một Table là

A. 1 Mega byte

B. 1 KB

C. 1 Giga byte

D. Không giới hạn

Câu 18: Trong Form “Nhanvien” để tạo Textbox nhập liệu cho trường HOTEN thì ta phải đặt các thuộc tính

A. Name=HOTEN

B. Control Source=HOTEN

C. Name=HOTEN và Control Source=HOTEN

D. Đặt Name và Control Source bất kỳ

Câu 19: Hãy chọn ra một phát biểu sai

A. Trong Macro, ta không thể gọi thực hiện một Macro khác

B. Một Macro độc lập không thể gắn vào một đối tượng bất kỳ

C. Trong một Macro có thể có các hành động kèm theo điều kiện

D. Các Macro độc lập nhau có thể được lưu dưới cùng tên nhóm Macro chung

Câu 20: SubReport

A. Một Report nhỏ luôn nằm góc dưới màn hình

B. Một Report được kích hoạt ngay khi một Report khác được kích hoạt

C. Một Report nhỏ được kích hoạt bởi một Report khác

D. Một Report nhỏ được nhúng bên trong một Report khác 

Câu 21: Tổng số Field trong một Table

A. 64

B. 255

C. 256

D. Không giới hạn

Câu 25: Trong một Select Query, một trường có kiểu là một biểu thức không thể chứa

A. Các phép toán

B. Các tên trường

C. Các hàm

D. Các thủ tục

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access 2010 có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access 2010 có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 13 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm