Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access 2010 có đáp án - Phần 10

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access 2010 có đáp án - Phần 10

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 224 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access 2010 có đáp án - Phần 10. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tin học văn phòng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.9 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

31/08/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

10 Lần thi

Câu 1: Trong Acees Khi tạo các điều khiển: Option Button, Check Box, Toggle Button dạng gắn kết thì thuộc tính Control Source của điều khiển

A. Bắt buộc gắn kết với một trường kiểu Number

B. Tùy thuộc người sử dụng

C. Bắt buộc gắn kết với một trường kiểu Yes/No

D. Bắt buộc gắn kết với một trường kiểu Text 

Câu 2: Trong Aceess Để tạo nút lệnh (Command Button) bằng Wizard cho phép thêm mẫu tin mới, ta chọn loại hành động nào sau đây

A. Record Operations, Add New Record

B. Record Navigation, New Record

C. Record Navigation, Add New Record

D. Go to Record, New 

Câu 3: Để khoá một TextBox trên Form không cho người dùng nhập vào Text Box đó, ta sử dụng thuộc tính gì của TextBox

A. Thuộc tính Locked

B. Thuộc tính Input Mask

C. Thuộc tính Filter Lookup

D. Thuộc tính Format  

Câu 5: Để ẩn một Control trên Form ta dùng thuộc tính nào 

A. Visiable = No

B. Locked = Yes

C. Enable = No

D. Các câu trên đều sai [<br>]

Câu 6: Đối với biến cố của một Control ta có thể đưa vào:

A. Một hàm tự tạo của người dùng

B. Một hàm có sẳn của Acces

C.  Một thủ tục

D. Các câu trên đều đúng 

Câu 7: Trong thuộc tính Control Source của một đối tượng trên Form ta phải chọn:

A. Tên một trường (Field)

B. Tên một Table

C. Tên một Query

D. Tên một Macro 

Câu 8: Các chế độ làm việc với đối tượng Form có thể là:

A. PrintPreview

B. Design View

C. LayoutPreview

D. Các câu trên đều đúng 

Câu 10: Một Auto Report chỉ dùng để tạo một Report liên quan đến 

A. Một Table hay một Query duy nhất

B. Nhiều Table

C.  Nhiều Query

D. Phải kết hợp từ nhiều Table và Query 

Câu 11: Trong SubReport

A. Một Report nhỏ luôn nằm góc dưới màn hình

B. Một Report được kích hoạt ngay khi một Report khác được kích hoạt

C. Một Report nhỏ được kích hoạt bởi một Report khác

D. Một Report nhỏ được nhúng bên trong một Report khác

Câu 12: Để tạo một báo cáo ta chọn:

A. Create form by using Wizard

B. Create Table by using Wizard

C. Create report by using Wizard

D. Create query by using Wizard 

Câu 13: Trong Acces, đối tượng Report được dùng để:

A. Nhập dữ liệu

B. Sửa cấu trúc bảng

C. Chỉnh sửa dữ liệu

D. Tổng hợp dữ liệu 

Câu 14: Khi tiến hành tạo Report, bước quan trọng nhất là?

A. Chọn trường để sắp xếp

B. Chọn kiểu trình bày báo cáo

C. Chọn nguồn dữ liệu

D. Chọn trường để phân nhóm 

Câu 16: Report có thể làm việc ở chế độ sau:

A.  DataSheet view

B. Design View

C. Report View

D. Cả 3 câu trên đúng

Câu 18: Các báo cáo lấy thông tin hiển thị từ các đối tượng cơ sở dữ liệu nào?

A. Từ Form và Table

B.  Từ Table và Report

C. Từ Query và Table

D. Từ Query và Report

Câu 19: Report có các thành phần cơ bản:

A. Report Header, Report Footer, Detail

B. Report Header, Report Footer, Detail, Page Header, Page Footer, có thể có thêm các thành phần Group.

C. Page Header, Page Footer, Detail

D. Report Header, Report Footer, Detail, Page Header, Page Footer

Câu 20: Để tự thiết kế Report ta nên chọn lệnh nào sau đây?

A. Report Wizard

B. Design view

C. AutoReport: Columnar

D.  AutoReport: Tabular 

Câu 21: Để tự động thiết kế Report ta nên chọn lệnh nào sau đây

A.  Report Wizard

B. AutoReport: Datasheet

C. AutoReport: Tabular

D. AutoReport: PovotTable 

Câu 22: Đối tượng Report trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access có thể dùng để làm gì?

A.  Chỉnh sửa dữ liệu

B. Tổng hợp dữ liệu

C.  Nhập dữ liệu

D. Sửa cấu trúc bảng

Câu 23: Khi tạo bảng báo cáo có thể sử dụng các hàm và các phép toán không?

A. Chỉ sử dụng các phép toán, không sử dụng các hàm

B. Có thể sử dụng các hàm và các phép toán

C.  Không thể sử dụng các hàm và các phép toán

D. Có thể sử dụng các hàm và không sử dụng các phép toán 

Câu 25: Báo cáo là:

A. Hình thức hiển thị dữ liệu dưới dạng thuận tiện để xem, nhập và sửa dữ liệu

B. Hình thức tổng hợp và hiển thị thông tin từ nhiều bảng hoặc câu truy vấn

C. Hình thức thích hợp nhất khi cần tổng hợp, trình bày va in dữ liệu theo khuôn dạng

D. Cả 3 câu đều đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access 2010 có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm Access 2010 có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 10 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm