Câu hỏi: Ngày 1/2/N, Công ty HTD vay của ngân hàng số tiền 30.000 USD, cam kết trả nợ trong 60 ngày, lãi suất 12%/năm. Ngân hàng chiết khấu ngay tại thời điểm vay tiền. Số tiền công ty được nhận là bao nhiêu?

79 Lượt xem
30/08/2021
3.2 5 Đánh giá

A. 29.400 USD

B. 27.000 USD

C. 29.000 USD

D. 27.400 USD

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 1: Chỉ tiêu hàng tồn kho có liên quan tới báo cáo kết quả kinh doanh trong trường hợp:

A. Hàng được gửi đi bán.

B. Hàng được xác định là tiêu thụ.

C. Hàng chưa tiêu thụ.

D. Kiểm kê hàng tồn kho.

Xem đáp án

30/08/2021 9 Lượt xem

Câu 2: Khoản “Chi phí phải trả” là khoản mục được trình bày như:

A. Một khoản Chi phí trên Báo cáo kêt quả kinh doanh.

B. Khoản Thu nhập trên Báo cáo kêt quả kinh doanh.

C. Một khoản mục Tài sản trên Bảng cân đối kế toán.

D. Khoản mục Nợ phải trả trên Bảng cân đối kế toán.

Xem đáp án

30/08/2021 8 Lượt xem

Câu 3: Ngày 31/1/N, Mit tính lãi thương phiếu phải thu khách hàng ABB trong tháng 1 tháng 400 USD. Kế toán Mit ghi:

A. Nợ TK Lãi thương phiếu phải trả 400 USD/Có TK Thu nhập lãi thương phiếu 400 USD

B. Nợ TK Thu nhập lãi thương phiếu 400 USD/Có TK Lãi thương phiếu phải thu 400 USD

C. Nợ TK Chi phí lãi thương phiếu 400 USD/Có TK Lãi thương phiếu phải trả 400 USD

D. Nợ TK Lãi thương phiếu phải thu 400 USD/Có TK Thu nhập lãi thương phiếu 400 USD

Xem đáp án

30/08/2021 7 Lượt xem

Câu 4: Chỉ có thể áp dụng phương pháp khấu hao theo sản lượng đối với:

A. tài sản liên quan đến sản xuất sản phẩm.

B. tài sản có thể xác định được mức sử dụng thực tế.

C. tài sản liên quan đến sản xuất sản phẩm và có thể xác định được mức sử dụng thực tế.

D. tài sản không liên quan đến sản xuất và không xác định được mức sử dụng thực tế.

Xem đáp án

30/08/2021 7 Lượt xem

Câu 5: Giả sử, ngày2/1/N, kế toán HTD lập quĩ tiền mặt chi tiêu lặt vặt: 240 USD. Kế toán ghi sổ:

A. Nợ TK Tiền gửi ngân hàng 240 USD/Có TK Tiền mặt chi tiêu lặt vặt 240 USD

B. Nợ TK Tiền mặt chi tiêu lặt vặt 240 USD/Có TK Tiền gửi ngân hàng 240 USD

C. Nợ TK Chi phí lặt vặt 240 USD/Có TK Tiền gửi ngân hàng 240 USD

D. Nợ TK Chi phí lặt vặt 240 USD/Có TK Tiền mặt chi tiêu lặt vặt 240 USD

Xem đáp án

30/08/2021 9 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán quốc tế - Phần 5
Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên