Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 3

Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 283 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 3. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

4.0 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 2: Điều 48: Quản lýviên chức quy định nội dung quản lý viên chức bao gồm nội dung nào?

A. Xây dụng vị trí việc làm; bổ nhiệm, thay đổi chức danh nghề nghiệp.

B. Tuyển dụng viên chức; Kí hợp đồng làm việc

C. Thay đổi vị trí việc làm, biệt phái, chấm dứt hợp đồng làm việc, giải quyết chế độ thôi việc.

D. Cả 3 đều đúng

Câu 3: Điều 48: Quản lý viên chức quy định nội dung quản lý viên chức bao gồm nội dung nào?

A. Bổ nhiệm, miễn nhiệm viên chức quản lý, sắp xếp, bố trí và sử dụng viên chức theo nhu cầu công việc.

B. Thực hiện việc đánh giá, khen thưởng, kỷ luật viên chức. Lập, quản lý hồ sơ viên chức; thực hiện chế độ báo cáo về quản lý viên chức thuộc phạm vi quản lý.

C. Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách đãi ngộ, chế độ đào tạo, bồi dưỡng viên chức

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 4: Điều 48: cơ quan quyđịnh quản lý viên chức là?

A. Bộ giáo dục và đào tạo

B. Đơn vị sự nghiệp công lập

C. Chính phủ

D. Nhà nước

Câu 5: Điều 50: Kiểm tra, thanh tra?

A. Cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập, thanh tra, kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quản lý.

B. Bộ Nội vụ thanh tra việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

C. Các bộ, cơ quan ngang bộ, thanh tra việc thực hiện hoạt động nghề nghiệp của viên chức thuộc ngành, lĩnh vực được giao quản lý.

D. Cả 3 đều đúng.

Câu 6: Điều 51: Khen thưởng quy định:

A. Viên chức có công trạng, thành tích và cống hiến trong công tác, hoạt động nghề nghiệp thì được khen thưởng, tôn vinh theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

B. Viên chức được khen thưởng do có công trạng, thành tích đặc biệt được xét nâng lương trước thời hạn nâng lương vượt bậc theo quy định của Chính Phủ.

C. Viên chức hoàn thành tốt các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập giao phó.

D. a và b đúng.

Câu 16: Điều 54: tạm đình chỉ công tác quy định: Thời hạn tạm đình chỉ công tác là?

A. Không quá 5 ngày

B. Không quá 10 ngày

C. Không quá 15 ngày

D. Không quá 20 ngày

Câu 18: Điều 54: tạm đình chỉ công tác quy định: Hểt thời gian tạm đình chỉ công tác, nếu viên chức không bị xử lý kỷ luật thì được?

A. Bổ nhiệm vào vị trí việc làm cũ

B. Bổ nhiệm vào vị trí việc làm khác

C. Chấm dứt hợp đồng làm việc

D. Cả 3 đều sai

Câu 26: Điều 58: Chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức: Cơ quan nào quy định việc Chuyển đổi giữa viên chức và cán bộ, công chức?

A. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập.

B. Chính phủ

C. Nhà nước

D. Các bộ, cơ quan ngang bộ

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm