Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 18

Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 18

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 188 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 18. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

4.0 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Theo Luật giáo dục 2019.  Mục tiêu của giáo dục phổ thông "Nhằm trang bị kiến thức công dân" thuộc về của giáo dục?

A. Giáo dục phổ thông

B. Giáo dục trung học phổ thông

C. Giáo dục tiểu học

D. Giáo dục trung học cơ sở

Câu 7: Theo Luật giáo dục 2019. "Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh phù hợp với đặc trưng từng môn học, lớp học và đặc điểm đối tượng học sinh" là?

A. Chương trình giáo dục phổ thông

B. Nội dung giáo dục phổ thông

C. Mục tiêu của giáo dục phổ thông

D. Phương pháp giáo dục phổ thông

Câu 8: Theo Luật giáo dục 2019. "Phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực của người học" là?

A. Chương trình giáo dục phổ thông

B. Mục tiêu giáo dục phổ thông

C. Nội dung giáo dục phổ thông

D. Phương pháp giáo dục phổ thông

Câu 9: Theo Luật giáo dục 2019. Chọn phương án đúng về "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào quá trình giáo dục." là?

A. Nội dung giáo dục phổ thông

B. Phương pháp giáo dục phổ thông

C. Chương trình giáo dục phổ thông

D. Mục tiêu giáo dục phổ thông

Câu 14: Theo Luật giáo dục 2019. Ai là người chịu trách nhiệm về chất lượng chương trình giáo dục phổ thông?

A. Hiệu trưởng trường phổ thông

B. Giám đốc sở giáo dục và Đào tạo

C. Thầy cô giáo và Hiệu trưởng trường phổ thông

D. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Câu 15: Theo Luật giáo dục 2019. Ai là người quyết định việc thành lập hội đồng thẩm định cấp tỉnh thẩm định tài liệu giáo dục địa phương?

A. Giám đốc sở giáo dục và Đào tạo

B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

C. Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

D. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Câu 17: Theo Luật giáo dục 2019. Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa do ai là người dó quyền thành lập theo từng môn học, hoạt động giáo dục ở từng cấp học để thẩm định sách giáo khoa?

A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc sở giáo dục và Đào tạo

B. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

C. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

D. Thủ tướng Chính phủ

Câu 20: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào quyết định việc lựa chọn sách giáo khoa sử dụng ổn định trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo?

A. Sở giáo dục và Đào tạo

B. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

C. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

D. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Sở giáo dục và Đào tạo

Câu 21: Theo Luật giáo dục 2019. Mỗi môn học có bao nhiêu sách giáo khoa?

A. Một sách giáo khoa

B. Một hoặc một số sách giáo khoa

C. Một số sách giáo khoa

D. Luật giáo dục 2019 không qui định

Câu 23: Theo Luật giáo dục 2019. Chọn phương án đúng về Sách giáo khoa thể hiện dưới dạng?

A. Sách in, sách chữ nổi Braille, sách điện tử;

B. Sách in, sách chữ nổi Braille, sách điện tử; sách giáo khoa

C. Sách in, sách chữ nổi Braille

D. Sách in, sách điện tử, sách tham khảo

Câu 24: Luật Giáo dục 2019. Chọn phương án đúng về Mỗi môn học phổ thông sẽ có bao nhiêu sách giáo khoa?

A. Không có phương án nào đúng

B. Một số sách giáo khoa

C. Một sách giáo khoa

D. Một hoặc một số sách giáo khoa

Câu 25: Luật Giáo dục 2019. Việc xuất bản sách giáo khoa thực hiện theo quy định của?

A. Bộ Giáo dục và Đào tạo

B. Nhà nước

C. Pháp luật

D. Chính phủ

Câu 26: Theo Luật giáo dục 2019. Phương án nào sau đây không thuộc cơ sở giáo dục phổ thông?

A. Trường trung học phổ thông

B. Trường phổ thông có nhiều cấp học

C. Trường giáo dưỡng

D. Trường tiểu học; Trường trung học cơ sở

Câu 27: Luật Giáo dục 2019. Trượt tốt nghiệp THPT được?

A. Cấp giấy chứng nhận học xong lớp 12

B. Giấy Xác nhận hoàn thành chương trình

C. Cấp giấy bảo lưu kết quả học tập 12 năm

D. Tất cả các phương án

Câu 29: Luật Giáo dục Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 2019. Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông được sử dụng để?

A. Sử dụng trong trường hợp cụ thể theo quy định của pháp luật.

B. Theo học giáo dục nghề nghiệp

C. Đăng ký dự thi lấy bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

D. Tất cả các phương án

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm