Trắc nghiệm ôn thi thăng hạng giáo viên Tiểu học có đáp án - Phần 5

Trắc nghiệm ôn thi thăng hạng giáo viên Tiểu học có đáp án - Phần 5

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 147 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi thăng hạng giáo viên Tiểu học có đáp án - Phần 5. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Theo anh (chị), về phẩm chất và năng lực nghề nghiệp đối với giáo viên tiểu học có mấy yêu cầu ? Đó là những yêu cầu nào?

A. 4 yêu cầu: Các yêu cầu thuộc lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; các yêu cầu thuộc lĩnh vực kiến thức; các yêu cầu thuộc lĩnh vực kĩ năng sư phạm và các yêu cầu khác.

B. 3 yêu cầu: Các yêu cầu thuộc lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; các yêu cầu thuộc lĩnh vực kiến thức và các yêu cầu thuộc lĩnh vực kĩ năng sư phạm.

C. 2 yêu cầu: Các yêu cầu thuộc lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và các yêu cầu thuộc lĩnh vực kiến thức và kĩ năng sư phạm.

D. 2 yêu cầu: Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kiến thức và các yêu cầu thuộc lĩnh vực kĩ năng sư phạm.

Câu 2: Theo anh (chị), lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống có mấy yêu cầu? Mỗi yêu cầu có bao nhiêu tiêu chí?

A. 5 yêu cầu, mỗi yêu cầu có 4 tiêu chí.

B. 4 yêu cầu, mỗi yêu cầu có 5 tiêu chí.

C. 3 yêu cầu, mỗi yêu cầu có 4 tiêu chí.

D. 2 yêu cầu, mỗi yêu cầu có 4 tiêu chí.

Câu 5: Tiêu chí: "Yêu nghề, tận tụy với nghề; sẵn sàng khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục học sinh". Thuộc yêu cầu nào của lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống?

A. Thuộc yêu cầu: Trung thực trong công tác; đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp; phục vụ nhân dân và học sinh.

B. Thuộc yêu cầu: Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao động.

C. Thuộc yêu cầu: Chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước.

D. Thuộc yêu cầu: Nhận thức tư tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Câu 6: Tiêu chí: "Tham gia học tập, nghiên cứu các Nghị quyết của Đảng, chủ trương chính sách của Nhà nước". Thuộc yêu cầu nào của lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống?

A. Thuộc yêu cầu: Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao động.

B. Thuộc yêu cầu: Nhận thức tư tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

C. Thuộc yêu cầu: Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới.

D. Thuộc yêu cầu: Trung thực trong công tác; đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp; phục vụ nhân dân và học sinh.

Câu 7: Yêu cầu: "Trung thực trong công tác; đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp; phục vụ nhân dân và học sinh". Bao gồm các tiêu chí nào?

A. Trung thực trong báo cáo kết quả giảng dạy, đánh giá học sinh và trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công.

B. Đoàn kết với mọi người; có tinh thần chia sẻ công việc với đồng nghiệp trong các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

C. Hết lòng giảng dạy và giáo dục học sinh bằng tình thương yêu, sự công bằng và trách nhiệm của một nhà giáo.

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Câu 8: Theo anh (chị), lĩnh vực kiến thức có mấy yêu cầu? Mỗi yêu cầu có mấy tiêu chí?

A. 5 yêu cầu, mỗi yêu cầu có 4 tiêu chí.

B. 4 yêu cầu, mỗi yêu cầu có 5 tiêu chí.

C. 3 yêu cầu, mỗi yêu cầu có 4 tiêu chí.

D. 2 yêu cầu, mỗi yêu cầu có 4 tiêu chí.

Câu 9: Tiêu chí: "Có kiến thức chuyên sâu, đồng thời có khả năng hệ thống hóa kiến thức trong cả cấp học để nâng cao hiệu quả giảng dạy đối với các môn học được phân công giảng dạy". Thuộc lĩnh vực kiến thức nào?

A. Thuộc lĩnh vực kiến thức về tâm lí học sư phạm và tâm lí học llứa tuổi, giáo dục tiểu học.

B. Thuộc lĩnh vực kiến thức về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.

C. Thuộc lĩnh vực kiến thức cơ bản.

D. Thuộc lĩnh vực kiến thức phổ thông về chính trị, xã hội và nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tiếng dân tộc.

Câu 10: Theo anh (chị), tiêu chí nào sau đây không thuộc lĩnh vực kĩ năng sư phạm?

A. Xây dựng được kế hoạch giảng dạy cả năm học thể hiện các hoạt động dạy học nhằm cụ thể hóa chương trình của Bộ phù hợp với đặc điểm của nhà trường và lớp được phân công dạy.

B. Thực hiện bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đúng với quy định.

C. Lập được kế hoạch tháng dựa trên kế hoạch năm học bao gồm hoạt động chính khóa và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

D. Có kế hoạch dạy học từng tuần thể hiện lịch dạy các tiết học và các hoạt động giáo dục học sinh.

Câu 11: Theo anh (chị), lĩnh vực kĩ năng sư phạm có mấy yêu cầu? Mỗi yêu cầu có bao nhiêu tiêu chí?

A. 6 yêu cầu, mỗi yêu cầu có 4 tiêu chí.

B. 5 yêu cầu, mỗi yêu cầu có 4 tiêu chí.

C. 4 yêu cầu, mỗi yêu cầu có 4 tiêu chí.

D. 3 yêu cầu, mỗi yêu cầu có 5 tiêu chí.

Câu 12: Yêu cầu: "Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp phát huy được tính năng động sáng tạo của học sinh". Thuộc lĩnh vực nào?

A. Lĩnh vực kiến thức

B. Lĩnh vực kĩ năng sư phạm

C. Lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

D. Tất cả các đáp án trên đều sai

Câu 13: Theo anh (chị), yêu cầu nào sau đây thuộc lĩnh vực kĩ năng sư phạm?

A. Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao động

B. Trung thực trong công tác; đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp; phục vụ nhân dân và học sinh

C. Có kiến thức về tâm lí học sư phạm và tâm lí học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học

D. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp phát huy được tính năng động sáng tạo của học sinh

Câu 14: Theo anh (chị), yêu cầu nào sau đây thuộc lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống?

A. Nhận thức tư tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

B. Thực hiện thông tin hai chiều trong quản lí chất lượng giáo dục; hành vi trong giao tiếp, ứng xử có văn hóa và mang tính giáo dục

C. Xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy

D. Có kiến thức địa phương về nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, huyện, xã nơi giáo viên công tác

Câu 15: Theo anh (chị), yêu cầu nào sau đây không thuộc lĩnh vực kiến thức?

A. Kiến thức về tâm lí học sư phạm và tâm lí học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học

B. Kiến thức về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh

C. Xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy

D. Kiến thức địa phương về nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh, huyện, xã nơi giáo viên công tác

Câu 16: Theo anh (chị), yêu cầu nào sau đây không thuộc lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống?

A. Nhận thức tư tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

B. Đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo; tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp.

C. Trung thực trong công tác; đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp; phục vụ nhân dân và học sinh.

D. Thực hiện thông tin hai chiều trong quản lí chất lượng giáo dục; hành vi trong giao tiếp, ứng xử có văn hóa và mang tính giáo dục.

Câu 17: Theo anh (chị), trong các yêu cầu sau, yêu cầu nào thuộc lĩnh vực kiến thức?

A. Kiến thức về tâm lí học sư phạm và tâm lí học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học.

B. Kiến thức về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh.

C. Kiến thức phổ thông về chính trị, xã hội và nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tiếng dân tộc.

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Câu 18: Trong các tiêu chí sau, tiêu chí nào thuộc yêu cầu: "Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp phát huy được tính năng động sáng tạo của học sinh."?

A. Đặt câu hỏi kiểm tra phù hợp đối tượng và phát huy được năng lực học tập của học sinh; chấm, chữa bài kiểm tra một cách cẩn thận để giúp học sinh học tập tiến bộ.

B. Có kiến thức về tâm lí học sư phạm và tâm lí học lứa tuổi, giáo dục tiểu học.

C. Soạn giáo án theo hướng đổi mới, thể hiện các hoạt động dạy học tích cực của thầy và trò.

D. Trung thực trong công tác; đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp; phục vụ nhân dân và học sinh.

Câu 19: Theo anh (chị), trong các yêu cầu sau, yêu cầu nào thuộc lĩnh vực kĩ năng sư phạm?

A. Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới.

B. Trung thực trong công tác; đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp; phục vụ nhân dân và học sinh.

C. Có kiến phổ thông về chính trị, xã hội và nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tiếng dân tộc.

D. Có kiến thức về tâm lí học sư phạm và tâm lí học lứa tuổi, giáo dục tiểu học.

Câu 20: Trong các tiêu chí sau, tiêu chí nào thuộc yêu cầu: "Xây dựng, bảo quản và sử dụng có hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy."?

A. Lập đủ hồ sơ để quản lí quá trình họ tập, rèn luyện của học sinh; bảo quản tốt các bài kiểm tra của học sinh.

B. Lưu trữ tốt hồ sơ giảng dạy bao gồm giáo án, các tài liệu, tài liệu tham khảo thiết thực liên quan đến giảng dạy các môn học được phân công dạy.

C. Lưu trữ tất cả các bài làm của học sinh chậm phát triển và học sinh khuyết tật để báo cáo kết quả giáo dục vì sự tiến bộ của học sinh.

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi Trắc nghiệm ôn thi thăng hạng giáo viên Tiểu học có đáp án - [YEAR]

Chủ đề: Bộ câu hỏi Trắc nghiệm ôn thi thăng hạng giáo viên Tiểu học có đáp án - [YEAR] Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Người đi làm