Trắc nghiệm ôn thi thăng hạng giáo viên Tiểu học có đáp án - Phần 21

Trắc nghiệm ôn thi thăng hạng giáo viên Tiểu học có đáp án - Phần 21

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 177 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi thăng hạng giáo viên Tiểu học có đáp án - Phần 21. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Theo anh (chị),năng lực được cấu thành từ các yếu tố nào?

A. Tri thức

B. Kĩ năng

C. Các điều kiện tâm lí

D. Tất cả các đáp án trên đều đúng

Câu 4: Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, ban hành theo quyết định nào?

A. Quyết định số 14/2006/QĐ-BGDĐT ngày 04/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

B. Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

C. Quyết định số 14/2008/QĐ-BGDĐT ngày 04/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

D. Quyết định số 14/2009/QĐ-BGDĐT ngày 04/05/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Câu 5: Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/05/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về nội dung gì?

A. Trình độ đào tạo của giáo viên tiểu học.

B. Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học.

C. Chuẩn đạo đức giáo viên tiểu học.

D. Năng lực hiểu biết của giáo viên tiểu học.

Câu 6: Theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT Ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học, để đánh giá xếp loại giáo viên cần dựa vào những lĩnh vực nào?

A. Lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; lĩnh vực kiến thức và lĩnh vực kĩ năng sư phạm.

B. Lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; lĩnh vực quản lí và lĩnh vực kĩ năng sư phạm.

C. Lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; lĩnh vực quản lí và lĩnh vực giảng dạy.

D. Lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; lĩnh vực kiến thức.

Câu 7: Đánh giá giáo viên tiểu học theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học gồm mấy lĩnh vực và mấy yêu cầu?

A. 3 lĩnh vực, 15 yêu cầu

B. 5 lĩnh vực, 20 yêu cầu

C. 4 lĩnh vực, 16 yêu cầu

D. 3 lĩnh vực, 20 yêu cầu

Câu 9: Một trong những tiêu chí theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học về "Chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước" là:

A. Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

B. Có thái độ lao động đúng mực; hoàn thành các nhiệm vụ được phân công; cải tiến công tác quản lý học sinh trong các hoạt động giảng dạy và giáo dục.

C. Chấp hành các quyết định của pháp luật, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gia đình và khu dân cư.

D. Chấp hành các Quy chế, Quy định của ngành, có nghiên cứu và có giải pháp thực hiện.

Câu 11: Một trong những tiêu chí theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học về "Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao động" là:

A. Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước.

B. Tham gia đóng góp xây dựng và nghiêm túc thực hiện quy chế hoạt động của nhà trường.

C. Chấp hành các quyết định của pháp luật, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gia đình và dan cư.

D. Thực hiện nghiêm túc các quy định của địa phương.

Câu 12: Một trong những tiêu chí theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học về "Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao động" là:

A. Chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước

B. Đảm bảo ngày công; lên lớp đúng giờ, không tùy tiện bỏ lớp học, bỏ tiết dạy, chịu trách nhiệm về chất lượng giảng dạy và giáo dục ở lớp được phân công

C. Chấp hành các quyết định của pháp luật, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gia đình và khu vực; đảm bảo ngày công; lên lớp đúng giờ

D. Thực hiện nghiêm túc các quy định của địa phương

Câu 13: Tiêu chí “Có tinh thần tự học, phấn đấu nâng cao phẩm chất, đạo đức, trình độ chính trị chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên rèn luyện sức khoẻ.” thuộc yêu cầu nào trong Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học?

A. Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao động

B. Chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước

C. Kiến thức về tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học

D. Đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo; tinh thần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực; ý thức phấn đấu vươn lên trong nghề nghiệp; sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh và cộng đồng

Câu 14: Một trong những tiêu chí theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học về "Đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của nhà giáo." là:

A. Không làm các việc vi phạm phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo; không xúc phạm danh dự, nhân phẩm đồng nghiệp, nhân dân và học sinh

B. Tham gia đóng góp xây dựng các hoạt động của xã hội

C. Có tinh thần chia sẻ công việc với đồng nghiệp

D. Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và các Nghị quyết của địa phương

Câu 15: Tiêu chí " Hết lòng giảng dạy và giáo dục học sinh bằng tình thương yêu, công bằng và trách nhiệm của một nhà giáo." thuộc yêu cầu nào trong Chuẩn nghề nghiệp của giáo viên tiểu học?

A. Nhận thức tư tưởng chính trị với trách nhiệm của một công dân, một nhà giáo

B. Chấp hành quy chế của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao động

C. Tham gia đóng góp xây dựng các hoạt động của xã hội

D. Trung thực trong công tác; đoàn kết trong quan hệ đồng nghiệp; phục vụ nhân dân và học sinh

Câu 16: Một trong những tiêu chí theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học về "Kiến thức về tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học." là:

A. Nắm vững trình tự bài giảng

B. Soạn giảng đảm bảo đầy đủ nội dung và kiến thức ở các môn học

C. Thực hiện phương pháp giáo dục học sinh cá biệt có kết quả

D. Lên lớp đúng giờ quy định

Câu 17: Tiêu chí “Có khả năng soạn được các đề kiểm tra theo yêu cầu chỉ đạo chuyên môn, đạt chuẩn kiến thức, kĩ năng môn học và phù hợp với các đối tượng học sinh.” thuộc yêu cầu nào trong Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học?

A. Kiến thức cơ bản

B. Kiến thức về tâm lí học sư phạm và tâm lí học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học

C. Kiến thức về kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh

D. Xây dựng, bảo quản và sử dụng hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy

Câu 18: Tiêu chí “Có hiểu biết về tin học, hoặc ngoại ngữ, hoặc tiếng dân tộc nơi giáo viên công tác, hoặc có báo cáo chuyên đề nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ.” thuộc yêu cầu nào trong Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học?

A. Kiến thức địa phương về nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của tỉnh, huyện, xã nơi giáo viên công tác

B. Chấp hành pháp luật, chính sách của Nhà nước

C. Kiến thức về tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học

D. Kiến thức phổ thông về chính trị, xã hội và nhân văn, kiến thức liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin, ngoại ngữ, tiếng dân tộc

Câu 19: Tiêu chí “Có kế hoạch dạy học từng tuần thể hiện lịch giảng dạy các tiết học và các hoạt động giáo dục học sinh.” thuộc yêu cầu nào trong Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học?

A. Lập kế hoạch dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới

B. Công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp

C. Xây dựng, bảo quản và sử dụng hiệu quả hồ sơ giáo dục và giảng dạy

D. Kiến thức cơ bản

Câu 20: Tiêu chí “Lời nói rõ ràng, rành mạch, không nói ngọng khi giảng dạy và giao tiếp trong pham vi nhà trường; viết chữ đúng mẫu; biết cách hướng dẫn học sinh giữ vở sạch và viết chữ đẹp.” thuộc yêu cầu nào trong Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học?

A. Công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.

B. Tổ chức và thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp phát huy được tính năng động sáng tạo của học sinh.

C. Kiến thức về tâm lý học sư phạm và tâm lý học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học.

D. Kiến thức cơ bản.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi Trắc nghiệm ôn thi thăng hạng giáo viên Tiểu học có đáp án - [YEAR]

Chủ đề: Bộ câu hỏi Trắc nghiệm ôn thi thăng hạng giáo viên Tiểu học có đáp án - [YEAR] Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Người đi làm