Trắc nghiệm ôn thi công chức, viên chức môn Luật viên chức - Phần 2

Trắc nghiệm ôn thi công chức, viên chức môn Luật viên chức - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 221 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi công chức, viên chức môn Luật viên chức - Phần 2. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 9: Đâu là loại hợp đồng làm việc của Viên chức?

A. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn và Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn

B. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn

C. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn

D. Cả 3 đáp án trên đều sai

Câu 11: Hình thức của hợp đồng làm việc của viên chức là?

A. Văn bản

B. Công văn

C. Báo cáo

D. Cả 3 đều sai

Câu 12: Ai là người quyết định việc biệt phái viên chức?

A. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập

B. Cơ quan có thẩm quyền quản lí đơn vị sự nghiệp công lập

C. Cả A & B đều sai

D. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc Cơ quan có thẩm quyền quản lí đơn vị sự nghiệp công lập

Câu 13: Quyết định kỉ luật viên chức được lưu vào đâu?

A. Hồ sơ nhà trường

B. Hồ sơ cán bộ công chức

C. Hồ sơ nội bộ

D. Hồ sơ viên chức

Câu 14: Cơ quan có thẩm quyền quản lý đơn vị sự nghiệp công lập thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị sự nghiệp công lập về việc:

A. Việc sử dụng viên chức

B. Việc quản lý viên chức

C. Việc tuyển dụng viên chức

D. Tất cả các ý

Câu 16: Thời hạn biệt phái viên chức là bao nhiêu năm?

A. Không quá 2 năm

B. Không quá 3 năm

C. Không quá 4 năm

D. Không quá 5 năm

Câu 17: Cơ quan nào thống nhất quản lý nhà nước về viên chức?

A. Bộ Nội vụ

B. Chính phủ

C. Thủ tướng Chính phủ

D. Bộ Giáo dục và Đào tạo

Câu 18: Cơ quan nào chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện việc quản lý nhà nước về viên chức?

A. Bộ Nội vụ

B. Chính phủ

C. Thủ tướng Chính phủ

D. Bộ Giáo dục và Đào tạo

Câu 19: Người hướng dẫn tập sự đối với viên chức được hưởng hệ số phụ cấp trách nhiệm là bao nhiêu so với mức lương tối thiểu hiện hành?

A. 0,2 mức lương tối thiểu hiện hành

B. 0,3 mức lương tối thiểu hiện hành

C. 0,4 mức lương tối thiểu hiện hành

D. 0,5 mức lương tối thiểu hiện hành

Câu 20: Hình thức đào tạo, bồi dưỡng nào dưới đây không quy định đối với viên chức?

A. Đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ quản lý

B. Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

C. Đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu cá nhân của viên chức

D. Bồi dưỡng nhằm bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động nghề nghiệp

Câu 22: Viên chức quản lý là gì? 

A. Viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không phải là công chức và được hưởng phụ cấp quản lý.

B. Viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm về điều hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không phải là công chức.

C. Viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm về điều hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc nhưng không phải là công chức và được hưởng phụ cấp quản lý.

D. Viên chức quản lý là người được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý có thời hạn, chịu trách nhiệm về điều hành, tổ chức thực hiện một hoặc một số công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập nhưng không phải là công chức và được hưởng phụ cấp quản lý.

Câu 26: Theo Điều 29: Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc.

A. 12 tháng liên tục với hợp đồng không xác định thời hạn, 6 tháng liên tục đối với hợp đồng xác định thời hạn.

B. 36 tháng liên tục với hợp đồng không xác định thời hạn, 12 tháng liên tục với hợp đồng xác định thời hạn.

C. Khoảng 12 tháng với hợp đồng không xác định thời hạn, khoảng 6 tháng đối với hợp đồngxác định thời hạn.

D. Khoảng 36 tháng với hợp đồng không xác định thời hạn, khoảng 12 tháng với hợp đồng xác định thời hạn.

Câu 27: Theo Điều 29: Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc quy định: Trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 điều này, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập phải báo cho viên chức biết trước bao nhiêu ngày khi đơn phương chấm dút hợp đồng làm việc?

A. 45 ngày đối với hợp đồng không xác địnhthời hạn, 30 ngày đối với hợp đồng xác định thời hạn.

B. ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng không xác định thời hạn, ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng xác định thời hạn.

C. 60 ngày đối với hợp đồng không xác định thời hạn, 30 ngày đối với hợp đồng xác định thời hạn.

D. ít nhất 60 ngày đối với hợp đồng không xác định thời hạn, ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng xác định thời hạn.

Câu 30: Đối với điểm d khoản 5 Điều này:

A. từ 45 ngày

B. ít nhất 45 ngày

C. từ 30 ngày

D. ít nhất 30 ngày

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi công chức, viên chức môn Luật viên chức

Chủ đề: Trắc nghiệm ôn thi công chức, viên chức môn Luật viên chức Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm