Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 31

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 31

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 107 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 31. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Theo Luật Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi 2019. Xác định phương án sai?

A. Đang trong thời hạn xử lý kỷ luật mà có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ thì được ứng cử, đề cử, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch

B. Hết thời hạn bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật thì cán bộ, công chức không vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì tiếp tục thực hiện nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm

C. Hành vi vi phạm của Cán bộ, Công chức “Sử dụng văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận không hợp pháp” sẽ không được áp dụng thời hiệu xử lý kỷ luật

D. Không có phương án nào sai

Câu 4: Theo Luật Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi 2019. Chọn phương án đúng?

A. Hết thời hạn bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật thì cán bộ, công chức không vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật thì tiếp tục thực hiện nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm

B. Đang trong thời hạn xử lý kỷ luật mà có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ thì được ứng cử, đề cử, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch

C. Hết thời hạn bị xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật thì cán bộ, công chức không được tiếp tục thực hiện nâng ngạch, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 7: Theo Luật Luật Cán bộ, Công chức sửa đổi 2019. Cán bộ, công chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử thì không được:

A. Ứng cử, đề cử, bổ nhiệm

B. Điều động, luân chuyển, biệt phái

C. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thôi việc

D. Tất các các phương án đều đúng

Câu 9: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chọn phương án đúng về Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với tư cách là thành viên Chính phủ.

A. Kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ đình chỉ việc thi hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trái với Hiến pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên về ngành, lĩnh vực chịu trách nhiệm quản lý

B. Tham gia giải quyết các công việc chung của tập thể Chính phủ; cùng tập thể Chính phủ quyết định và liên đới chịu trách nhiệm các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ

C. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ hướng dẫn và kiểm tra, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ công tác thuộc ngành, lĩnh vực được phân công

D. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cho từ chức, điều động, luân chuyển, biệt phái, đình chỉ công tác, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu tổ chức, đơn vị trực thuộc

Câu 11: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chọn phương án đúng “Tham gia giải quyết các công việc chung của tập thể Chính phủ” là Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ?

A. Với tư cách là người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ

B. Trong mối quan hệ với chính quyền địa phương

C. Trong mối quan hệ với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

D. Với tư cách là thành viên Chính phủ

Câu 12: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chọn phương án đúng “Cùng tập thể Chính phủ quyết định và liên đới chịu trách nhiệm các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ” là Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ?

A. Trong mối quan hệ với chính quyền địa phương

B. Với tư cách là thành viên Chính phủ

C. Với tư cách là người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ

D. Trong mối quan hệ với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Câu 14: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chọn phương án đúng “Tham dự phiên họp Chính phủ và tham gia biểu quyết tại phiên họp Chính phủ” là Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ?

A. Trong mối quan hệ với chính quyền địa phương

B. Trong mối quan hệ với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

C. Với tư cách là thành viên Chính phủ

D. Với tư cách là người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ

Câu 15: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chọn phương án đúng “Đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các chủ trương, chính sách, cơ chế, văn bản pháp luật cần thiết thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ” là Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ?

A. Trong mối quan hệ với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

B. Với tư cách là thành viên Chính phủ

C. Trong mối quan hệ với chính quyền địa phương

D. Với tư cách là người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ

Câu 16: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chọn phương án đúng “Chủ động làm việc với Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ về công việc của Chính phủ và công việc khác có liên quan” là Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ?

A. Trong mối quan hệ với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

B. Với tư cách là thành viên Chính phủ

C. Trong mối quan hệ với chính quyền địa phương

D. Với tư cách là người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ

Câu 17: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chọn phương án đúng “Chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung và tiến độ trình các đề án, dự án, văn bản pháp luật được giao” là Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ?

A. Trong mối quan hệ với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

B. Với tư cách là thành viên Chính phủ

C. Trong mối quan hệ với chính quyền địa phương

D. Với tư cách là người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ

Câu 20: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chọn phương án đúng “Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với ngành, lĩnh vực trong phạm vi toàn quốc” là Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ?

A. Với tư cách là thành viên Chính phủ

B. Trong mối quan hệ với chính quyền địa phương

C. Trong mối quan hệ với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

D. Với tư cách là người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ

Câu 25: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chọn phương án đúng “Giải trình về những vấn đề Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội quan tâm” là Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ?

A. Trong mối quan hệ với chính quyền địa phương

B. Với tư cách là người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ

C. Với tư cách là thành viên Chính phủ

D. Trong mối quan hệ với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Câu 29: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Chọn phương án đúng “Ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực được phân công” là Nhiệm vụ và quyền hạn của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ?

A. Trong mối quan hệ với chính quyền địa phương

B. Với tư cách là người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ

C. Với tư cách là thành viên Chính phủ

D. Trong mối quan hệ với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm