Trắc nghiệm môn Dẫn luận ngôn ngữ có đáp án - Phần 12

Trắc nghiệm môn Dẫn luận ngôn ngữ có đáp án - Phần 12

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 393 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm môn Dẫn luận ngôn ngữ có đáp án - Phần 12. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Xã hội nhân văn. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

26 Lần thi

Câu 2: Người ta tư duy và ngôn ngữ thống nhất nhưng không đồng nhất là bởi vì:

A. Nếu không có ngôn ngữ thì không có tư duy và ngược lại

B. Ngôn ngữ là hệ thống, tư duy là tín hiệu

C. Ngôn ngữ là phương tiện của tư duy

D. Ngôn ngữ là vật chất, tư duy là tinh thần.

Câu 4: Câu “Là hệ thống những đơn vị vật chất và những quy tắc hoạt động của chúng được phán ánh trong ý thức cộng đồng” dùng để chỉ điều gì?

A. Ngôn ngữ là hiện tượng cá nhân 

B. Ngôn ngữ là một hệ thống 

C. Ngôn ngữ không mang tính bẩm sinh 

D. Ngôn ngữ không thuộc kiến trúc thượng tầng 

Câu 5: Bản chất xã hội của ngôn ngữ là gì?

A. Thể hiện ý thức xã hội 

B. Phương tiện giao tiếp quan trọng của xã hội. 

C. Sự tồn tại và phát triển của ngôn ngữ gắn liền với sự tồn tại và phát triển của xã hội. 

D. Cả 3 ý trên

Câu 6: Chức năng của ngôn ngữ là gì?

A. Ngôn ngữ là phương tiện quan trọng nhất của con người 

B. Ngôn ngữ là tín hiệu của xã hội 

C. Giúp cho xã hội phát triển 

D. Tạo nền nền tảng cơ sở, vật chất. 

Câu 7: Đơn vị của ngôn ngữ là gì?

A. Câu, từ, hình vì, âm vị 

B. Câu, âm vị, cấu trúc 

C. Âm vị, hình vị 

D. Câu, từ, đoạn văn 

Câu 8: Ngôn ngữ nói chung và các từ nói riêng ra đời do ý muốn tự giác hay không tự giác của co người khi mô phỏng âm thanh tự nhiên dùng để chỉ thuyết gì?

A. Thuyết tượng hình 

B. Thuyết tượng thanh 

C. Thuyết tiếng kêu trong lao động 

D. Thuyết khế ước xã hội 

Câu 9: Đại diện cho thuyết cảm thán là ai?

A. Rutso, Humbon

B. Angel 

C. Các Mác 

D. Adam Xmit.

Câu 10: Lao động không những là điều kiện biến vượn thành người mà còn là điều kiện làm nảy sinh ngôn ngữ” là nội dung của thuyết nào?

A. Thuyết khế ước xã hội 

B. Thuyết cảm thán 

C. Thuyết Angel 

D. Thuyết tiếng kêu trong lao động.

Câu 11: Ngôn ngữ là hệ thống vì:

A. Ngôn ngữ phản ánh đúng thực tế xã hội 

B. Ngôn ngữ được sắp đặt theo thứ tự nhất định 

C. Ngôn ngữ bao gồm cấu trúc 

D. Ngôn ngữ là hiện tượng xã hội đặc biệt 

Câu 16: Nguồn gốc của ngôn ngữ do đâu:

A. Chính con người tạo nên

B. Do tự nhiên sáng tạo

C. Vận động kiến tạo của thiên nhiên

D. Thượng đế sáng tạo nên. 

Câu 17: Nguồn gốc của ngôn ngữ theo trường phái duy vật là?

A. Mối quan hệ biện chứng qua lại

B. Mối quan hệ giữa con người và tự nhiên

C. Mối quan hệ giữa tên gọi và sự vật 

D. Mối quan hệ giữa cá nhân và cá nhân.

Câu 18: Thời kì nào xuất hiện khoa học nghiên cứu về ngôn ngữ?

A. Thời Phục hưng

B. Chiến tranh thế giới thứ nhất

C. Cuối thế kỉ X.

D. Đầu năm 1900.

Câu 19: Phát biểu nào sau đây sai khi nói về ngôn ngữ?

A. Ngôn ngữ không phải hiện tượng sinh học

B. Ngôn ngữ không thuộc kiến trúc thượng tầng

C. Ngôn ngữ không phải là hiện tượng cá nhân

D. Ngôn ngữ không phải hệ thống tín hiệu

Câu 22: Ngôn ngữ phụ thuộc và hoạt động của con người, ngôn ngữ chỉ sinh ra và phát triển trong xã hội loài người, do nhu cầu giao tiếp của con người dùng để chỉ điều gì?

A. Ngôn ngữ là hiện tượng xã hội

B. Ngôn ngữ là hiện tượng cá nhận

C. Ngôn ngữ mang tính dân tộc

D. Ngôn ngữ mang tính nhân sinh.

Câu 23: Không có ngôn ngữ thì không có tư duy và nếu không có tư duy thì ngôn ngữ chỉ là những tổ hợp âm vô nghĩa là nói đến điều gì?

A. Ngôn ngữ là công cụ hình thành tư tưởng

B. Sự thống nhất giữa ngôn ngữ và tư duy 

C. Ngôn ngữ là hiện thực trực tiếp của tư duy

D. Ngôn ngữ và tư duy bổ sung cho nhau.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dẫn luận ngôn ngữ có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Dẫn luận ngôn ngữ có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 26 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên