Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 9

Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 9

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 264 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 9. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

4.1 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 3: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về "Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học; cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ" là chương trình giáo dục nào sau đây?

A. Chương trình giáo dục phổ thông

B. Chương trình giáo dục nghề nghiệp

C. Chương trình giáo dục thường xuyên

D. Chương trình giáo dục đại học

Câu 5: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về "Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp" là chương trình giáo dục nào sau đây?

A. Chương trình giáo dục nghề nghiệp

B. Chương trình giáo dục Đại học

C. Chương trình giáo dục thường xuyên

D. Chương trình giáo dục phổ thông

Câu 8: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về "Chương trình giáo dục thuộc chương trình để cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân." là chương trình giáo dục nào sau đây?

A. Chương trình giáo dục nghề nghiệp

B. Chương trình giáo dục phổ thông

C. Chương trình giáo dục thường xuyên

D. Chương trình giáo dục Đại học

Câu 9: Theo Luật giáo dục 2019. Bộ trưởng Bộ Công an có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan nào quy định chương trình giáo dục cho trường giáo dưỡng? 

A. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

B. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

C. Bộ tư pháp

D. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Câu 10: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định chương trình giáo dục nâng cao, quy chế tổ chức và hoạt động của trường chuyên, trường năng khiếu?

A. Chính phủ

B. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

C. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

D. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Câu 12: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về Hình thức thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên?

A. Tự học, tự học có hướng dẫn; Hình thức học khác theo nhu cầu của người học

B. Vừa làm vừa học

C. Học từ xa

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 16: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, ban hành điều lệ nhà trường, quy chế tổ chức và hoạt động của cơ sở giáo dục?

A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

B. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

C. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

D. Hiệu trưởng nhà trường

Câu 17: Theo Luật giáo dục 2019. Ai là người trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định chi tiết về chương trình, sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu giáo dục thường xuyên?

A. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

B. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

C. Thủ tướng Chính phủ

D. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Câu 19: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về Cơ sở giáo dục thường xuyên?

A. Trung tâm học tập cộng đồng

B. Trung tâm giáo dục thường xuyên; Trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên

C. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 20: Theo Luật Giáo dục 2019. Ai là người có quyền cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục đại học. Thẩm quyền cho phép hoạt động giáo dục đối với nhà trường ở các cấp học, trình độ đào tạo khác thực hiện theo quy định của Chính phủ?

A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

B. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và Xã hội

C. Thủ tướng Chính phủ

D. Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và Xã hội

Câu 22: Theo Luật Giáo dục 2019. Cơ quan nào quyết định thành lập trường công lập và cho phép thành lập trường dân lập, trường tư thục đối với cơ sở giáo dục đại học?

A. Chủ tịch nước

B. Thủ tướng Chính phủ

C. Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh và xã hội

D. Bộ trưởng bộ giáo dục và Đào tạo

Câu 23: Theo Luật Giáo dục 2019. Cơ quan nào quyết định thành lập trường công lập và cho phép thành lập trường dân lập, trường tư thục đối với trường cao đẳng, trừ trường cao đẳng sư phạm?

A. Thủ tướng Chính phủ

B. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

C. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ

D. Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo

Câu 24: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học; cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ, được thực hiện tại cơ sở giáo dục thường xuyên nào?

A. Trung tâm học tập cộng đồng

B. Trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên

C. Trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 25: Theo Luật Giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về Chương trình xóa mù chữ, không được thực hiện tại cơ sở giáo dục thường xuyên nào?

A. Trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên

B. Trung tâm học tập cộng đồng

C. Trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên

Câu 28: Theo Luật giáo dục 2019. Trường tư thục hoạt động?

A. Xã hội hoá

B. Vì lợi nhuận

C. Không vì lợi nhuận

D. Đa dạng hoá loại hình giáo dục

Câu 29: Theo Luật Giáo dục 2019. Cơ quan nào quyết định thành lập trường công lập và cho phép thành lập trường dân lập, trường tư thục đối với trường trung cấp trực thuộc?

A. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ

B. Thủ tướng Chính phủ

C. Chủ tich nước

D. Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo

Câu 30: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về Việc chuyển đổi loại hình nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân được thực hiện theo nguyên tắc nào sau đây?

A. Bảo đảm quyền của giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động và người học; Không làm thất thoát đất đai, vốn và tài sản

B. Thực hiện quy định của điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của loại hình nhà trường ở mỗi cấp học, trình độ đào tạo

C. Chỉ chuyển đổi loại hình nhà trường từ trường tư thục sang trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

D. Tất cả các phương án đều đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm