Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 17

Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 17

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 77 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 17. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.1 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Theo Luật Giáo dục 2019. "Giáo dục phải khoa học, phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học" là?

A. Yêu cầu về phương pháp giáo dục

B. Yêu cầu về nội dung giáo dục

C. Yêu cầu về chương trình giáo dục

D. Tất cả phương án

Câu 2: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào quy định cơ chế thu và sử dụng mức thu dụch vụ tuyển sinh các cấp học do địa phương quản lý sau khi được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua?

A. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cấp huyện; cấp xã

B. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

C. Chính phủ

D. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cấp huyện

Câu 4: Theo Luật giáo dục 2019. Ở địa bàn không đủ trường công lập, học sinh tiểu học trong cơ sở giáo dục tư thục được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí, mức hỗ trợ do cơ quan nào quyết định?

A. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

B. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, huyện

C. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

D. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

Câu 6: Theo Luật giáo dục 2019. Phương án nào sau đây thuộc về yêu cầu phương pháp giáo dục?

A. Giáo dục phải khoa học, phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học

B. Giáo dục phải coi trọng giáo dục tư tưởng, phẩm chất đạo đức và ý thức công dân; kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp, bản sắc văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại

C. Giáo dục phải bảo đảm tính khoa học và thực tiễn; kế thừa, liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo

D. Tất cả các phương án

Câu 7: Theo Luật giáo dục 2019. Đối tượng nào được miễn học phí theo lộ trình do Chính phủ quy định?

A. Trẻ em mầm non 04 tuổi không ở thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang ven biển, hải đảo

B. Học sinh trung học cơ sở; trẻ em mầm non 05 tuổi không ở thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số

C. Trung học cơ sở và trung học phổ thông

D. Tất cả phương án

Câu 8: Theo Luật giáo dục 2019. Phương án nào sau đây thuộc về chương trình giáo dục?

A. Giáo dục phải đáp ứng mục tiêu bình đẳng giới, yêu cầu hội nhập quốc tế

B. Giáo dục phải khoa học, phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, tư duy sáng tạo của người học

C. Giáo dục phải bảo đảm tính cơ bản, toàn diện, thiết thực, hiện đại, có hệ thống và được cập nhật thường xuyên

D. Tất cả phương án

Câu 10: Theo Luật Giáo dục 2019. Chương trình giáo dục được tổ chức thực hiện theo năm học đối với giáo dục nào?

A. Giáo dục thường xuyên và giáo dục phổ thông

B. Giáo dục phổ thông

C. Giáo dục mầm non

D. Giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông

Câu 11: Theo Luật Giáo dục 2019. Miễn học phí cho bậc nào theo lộ trình?

A. Tiểu học

B. Trung học cơ sở

C. Trung học phổ thông

D. Mầm non

Câu 12: Theo Luật Giáo dục 2019. Kết quả học tập môn học hoặc tín chỉ, mô-đun mà người học tích lũy được khi theo học một chương trình giáo dục được công nhận để xem xét về giá trị chuyển đổi cho môn học hoặc tín chỉ, mô-đun tương ứng trong chương trình giáo dục khác khi nào?

A. Khi Người chuyển hình thức học tập hoặc học lên cấp học, trình độ đào tạo cao hơn.

B.  Khi Người học chuyên ngành, nghề đào tạo

C. Khi Người học chuyên ngành, nghề đào tạo, chuyển hình thức học tập hoặc học lên cấp học, trình độ đào tạo cao hơn hoặc người học bảo lưu kết quả học tập

D. Khi Người học chuyên ngành, nghề đào tạo, chuyển hình thức học tập hoặc học lên cấp học, trình độ đào tạo cao hơn.

Câu 13: Bộ nào trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định việc thực hiện chương trình giáo dục và việc công nhận về giá trị chuyển đổi kết quả học tập trong đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp quy định của Luật Giáo dục 2019?

A. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

B. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Y tế

C. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

D. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Câu 14: Luật Giáo dục 2019. Lộ trình miễn học phí do cơ quan nào quy định

A. Chính phủ

B. Bộ Giáo dục và Đào tạo

C. Bộ tài chính

D. Nhà nước

Câu 15: Theo Luật Giáo dục 2019. "Giáo dục phải bảo đảm tính khoa học và thực tiễn" là?

A. Phương pháp giáo dục

B. Chương trình giáo dục

C. Nội dung giáo dục

D. Tất cả phương án

Câu 16: Theo Luật Giáo dục 2019. "Giáo dục phải kế thừa, liên thông giữa các cấp học, trình độ đào tạo" là?

A. Chương trình giáo dục

B. Nội dung giáo dục

C. Mục đích giáo dục

D. Phương pháp giáo dục

Câu 17: Theo Luật giáo dục 2019. Học sinh nào trong cơ sở giáo dục công lập không phải đóng học phí?

A. Tiểu học và trung học cơ sở

B. Tiểu học

C. Trung học phổ thông

D. Trung học cơ sở

Câu 19: Theo Luật Giáo dục 2019. Chương trình giáo dục được tổ chức thực hiện theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ hoặc kết hợp giữa tín chỉ và niên chế đối với?

A. Giáo dục nghề nghiệp

B. Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học và Giáo dục thường xuyên

C. Giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học.

D. Giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.

Câu 22: Theo Luật Giáo dục 2019. "Giáo dục phải đáp ứng mục tiêu bình đẳng giới, yêu cầu hội nhập quốc tế" là?

A. Nội dung giáo dục

B. Mục đích giáo dục

C. Phương pháp giáo dục

D. Chương trình giáo dục

Câu 24: Theo Luật Giáo dục 2019. Sách giáo khoa, giáo trình và tài liệu giảng dạy phải đáp ứng yêu cầu về? 

A. Nội dung giáo dục

B. Phương pháp giáo dục

C. Mục đích giáo dục

D. Chương trình giáo dục

Câu 28: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào có trách nhiệm phối hợp với nhà trường giáo dục, vận động thanh niên, thiếu niên và nhi đồng gương mẫu trong học tập, rèn luyện và tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục?

A. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Xã hội

B. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và gia đình

C. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

D. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và Xã hội

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm