Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 14

Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 14

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 81 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án - Phần 14. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Theo Luật giáo dục 2019. Giáo dục cấp nào là giáo dục bắt buộc?

A. Trung học cơ sở

B. Tiểu học

C. Mầm non

D. Tất cả phương án

Câu 4: Theo Luật giáo dục 2019. Mục tiêu của giáo dục phổ thông "Nhằm trang bị kiến thức công dân" thuộc về của giáo dục?

A. Giáo dục phổ thông

B. Giáo dục trung học phổ thông

C. Giáo dục tiểu học

D. Giáo dục trung học cơ sở

Câu 6: Theo Luật giáo dục 2019. "Học tập trong môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh" là:

A. Nhiệm vụ của người học

B. Quyền của người học

C. Trách nhiệm của người học

D. Nghĩa vụ của người học

Câu 9: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi?

A. Chính phủ

B. Nhà nước

C. Bộ Lao động thương binh và Xã hội

D. Bộ giáo dục và đào tạo

Câu 11: Theo Luật giáo dục 2019. "Góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của cơ sở giáo dục" là:

A. Nghĩa vụ của người học

B.  Nhiệm vụ của người học

C. Quyền của người học

D. Trách nhiệm của người học

Câu 12: Theo Luật giáo dục 2019. Phổ cập giáo dục cho cấp học nào?

A. Trung học cơ sở.

B. Tiểu học

C. Mầm non

D. Tất cả phương án

Câu 14: Theo Luật giáo dục 2019. "Giữ gìn, bảo vệ tài sản của cơ sở giáo dục" là:

A. Trách nhiệm của người học

B. Quyền của người học

C. Nghĩa vụ của người học

D. Nhiệm vụ của người học

Câu 15: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về nhiệm vụ của người học?

A. Tham gia lao động và hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe và năng lực

B. Học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục, quy tắc ứng xử của cơ sở giáo dục; Giữ gìn, bảo vệ tài sản của cơ sở giáo dục; Góp phần xây dựng, bảo vệ và phát huy truyền thống của cơ sở giáo dục

C. . Tôn trọng nhà giáo, cán bộ và người lao động của cơ sở giáo dục; đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, rèn luyện; thực hiện nội quy, điều lệ, quy chế của cơ sở giáo dục; chấp hành quy định của pháp luật

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 18: Theo Luật giáo dục 2019. "Phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh phù hợp với đặc trưng từng môn học, lớp học và đặc điểm đối tượng học sinh" là?

A. Chương trình giáo dục phổ thông

B. Nội dung giáo dục phổ thông

C. Mục tiêu của giáo dục phổ thông

D. Phương pháp giáo dục phổ thông

Câu 20: Theo Luật giáo dục 2019. Cơ quan nào quy định chính sách đối với trẻ em

A. Nhà nước

B. Bộ giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động thương binh và Xã hội

C. Chính phủ

D. Quốc hội

Câu 21: Theo Luật giáo dục 2019. "Phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực của người học" là?

A. Chương trình giáo dục phổ thông

B. Mục tiêu giáo dục phổ thông

C. Nội dung giáo dục phổ thông

D. Phương pháp giáo dục phổ thông

Câu 23: Theo Luật giáo dục 2019. Trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non có các quyền nào sau đây?

A. Được chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

B. Được chăm sóc sức khỏe và bảo vệ theo quy định của Luật Trẻ em và quy định khác của pháp luật có liên quan

C. Được miễn, giảm giá vé đối với các dụch vụ vui chơi, giải trí công cộng

D. Tất cả các phương án

Câu 24: Theo Luật giáo dục 2019. Chọn phương án đúng về "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào quá trình giáo dục." là?

A. Nội dung giáo dục phổ thông

B. Phương pháp giáo dục phổ thông

C. Chương trình giáo dục phổ thông

D. Mục tiêu giáo dục phổ thông

Câu 28: Theo Luật giáo dục 2019. Giáo dục hòa nhập là?

A. Phương thức giáo dục nhằm đáp ứng nhu cầu và khả năng khác nhau của người học

B. Tôn trọng sự đa dạng, khác biệt của người học và không phân biệt đối xử.

C. Bảo đảm quyền học tập bình đẳng, chất lượng giáo dục, phù hợp với nhu cầu, đặc điểm và khả năng của người học

D. Tất cả phương án

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Luật giáo dục ôn thi công chức, viên chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm