Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 7

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 7

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 165 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 7. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị marketing. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

25/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

7 Lần thi

Câu 1: Cho sơ đồ PERT cải tiến của một dự án:

A. Công việc B vẽ đúng

B. Công việc C vẽ đúng

C. Công việc D vẽ đúng

D. Công việc B, C, D vẽ đều đúng

Câu 2: Cho sơ đồ PERT cải tiến của một dự án:

A. Công việc E và F vẽ đều sai

B. Công việc F và G vẽ đều sai

C. Công việc E và G vẽ đều sai

D. Công việc H và I vẽ đều sai

Câu 3: Cho sơ đồ PERT cải tiến của một dự án:

A. Công việc E vẽ sai

B. Công việc F vẽ sai

C. Công việc H vẽ sai

D. Công việc I vẽ sai

Câu 4: Cho sơ đồ PERT cải tiến của một dự án:

A. Công việc E vẽ sai

B. Công việc F vẽ sai

C. Công việc H vẽ sai

D. Công việc I vẽ sai

Câu 5: Yếu tố nào sau đây không phải là bộ phận của quản trị phạm vi dự án?

A. Đảm bảo chất lượng

B. Kiểm tra phạm vi

C. Hoạch định phạm vi

D. WBS

Câu 6: Các nguyên nhân thường gặp dẫn đến dự toán sai lệch so với thực tế DA:

A. Hiện tượng được cong kinh nghiệm

B. Mục tiêu không khả thi

C. Không dự đoán về sự thay đổi giá đầu vào

D. Tất cả câu trên

Câu 7: Một kế hoạch tiến độ chi tiết chỉ có thể được xây dựng sau khi:

A. WBS đã được xây dựng

B. Kế hoạch kiểm soát đã được xây dựng

C. Kế hoạch dự án đã được xâydựng

D. Ngân sách đã được xây dựng

Câu 9: Dự án có quy mô càng ______ thì càng nên xây dựng theo hình thức __________.

A. Lớn, thuần túy

B. Lớn, chức năng

C. Nhỏ, chức năng

D. Lớn, ma trận

Câu 10: Nếu dự án được tổ chức theo hình thức ma trận thì phương diện dự án trong ma trận sẽ chịu trách nhiệm về:

A. Đạt được mục tiêu dự án, tuân thủ giới hạn về ngân sách và Tương tác với khách hàng và các nhóm hữu quan khác

B. Khả năng chuyên môn

C. Không ổn định về công việc (employment)

D. Dễ phát sinh không nhất quán với hệ thống quản lý, các chính sách và thủ tục với tổ chức

Câu 11: Giá vốn hàng bán trong báo cáo thu nhập DA có thể xác định:

A. Tổng chí phí trực tiếp + khấu hao

B. Tổng chi phí kinh tế

C. Tổng chi phí gián tiếp

D. Tổng chi phí

Câu 12: Toàn cầu hoá ảnh hưởng đến DA như thế nào?

A. Các chi phí có thể khác

B. Các xem xét địa lý ảnh hưởng đến DA

C. Những ảnh hưởng về văn hoá và chính trị cần thiết được kiểm soát

D. Tất cả các câu trên

Câu 13: Tính phụ thuộc lẫn nhau của dự án có nghĩa là:

A. Các dự án thường tương tác với các đơn vị chức năng trong tổ chức mẹ

B. Các dự án thường tương tác với các dự án khác

C. Các dự án thường chịu sự tác động của các chính sách của chính phủ

D. Các dự án thường chịu sự tác động bởi các nhóm hữu quan

Câu 14: Tính hữu hạn của dự án có nghĩa là:

A. Dự án là luôn có một tập hợp nguồn lực giới hạn

B. Dự án là luôn có một ngân sách giới hạn

C. Dự án là luôn có một thời điểm bắt đầu và kết thúc xác định

D. Dự án là luôn có phạm vi các công việc giới hạn

Câu 15: Chu kỳ sống DA là gì?

A. Phương pháp phân tích rủi ro

B. Tích hợp những nhu cầu sản phẩm vào DA

C. Tập hợp tất cả các giai đoạn của DA

D. Phân tích khả năng tồn tại của DA

Câu 17: Rủi ro DA thường gặp:

A. Rủi ro hiện hữu và tiềm ẩn

B. Rủi ro tài chính

C. Rủi ro nguồn cung ứng

D. Rủi ro hệ thống và rủi ro phi hệ thống

Câu 19: Hình thức dự án nào có đặc điểm sau:

A. Theo dự án thuần túy

B. Chức năng

C. Ma trận yếu

D. Ma trận mạnh

Câu 20: Thực hiện công việc đồng thời là gì?

A. Hướng dẫn đồng thời các giai đoạn DA

B. Sử dụng nhiều nguồn lực hơn để hoàn thành DA sớm

C. Chấp nhận DA không thông qua kênh

D. Không có câu nào đúng

Câu 21: Cách thức điều hoà nguồn lực DA thường được sử dụng trong kế hoạch tiến độ:

A. Điều hoà tương đối

B. Điều hoà tuyệt đối hoặc điều hoà tương đối

C. Điều hoà tuyệt đối và điều hoà tương đối

D. Điều hoà tuyệt đối

Câu 22: Trong một tổ chức theo hình thức dự án thuần tuý, nhóm dự án:

A. Báo cáo cho nhiều cấp trên

B. Có sự trung thành đối với dự án

C. Không có một nơi làm việc cố định

D. b và c đều đúng

Câu 23: Đặc tính được xem là tiêu chuẩn để tuyển chọn nhà quản trị DA:

A. Chín chắn, nhạy cảm, tác phong lãnh đạo và quản lý, khả năng chế ngự stress

B. Uy tín, nhạy cảm, tác phong lãnh đạo và quản lý, khả năng chế ngự stress

C. Uy tín, nhạy cảm, kinh nghiệm

D. Uy tín, nhạy cảm, hoà đồng, khả năng chế ngự stress

Câu 24: Các bước cơ bản trong việc lập kế hoạch tiến độ DA:

A. Xác định các công việc, sắp xếp trình tự các công việc và lên kế hoạch tiến độ

B. Ước lượng thời gian các công việc, xác định các công việc, sắp xếp trình tự các công việc và lên kế hoạch tiến độ

C. Xác định các công việc, sắp xếp trình tự các công việc, ước lượng thời gian các công việc, và lên kế hoạch tiến độ

D. Xác định các công việc, ước lượng thời gian các công việc, sắp xếp trình tự các công việc và lên kế hoạch tiến độ 

Câu 26: Chi phí nguyên đầu vào tăng phát sinh nhu cầu dự án nghiên cứu nguyên vật liệu thay thế, thuộc về sự thay đổi:

A. khả năng doanh nghiệp

B. từ môi trường kinh doanh

C.  từ yêu cầu khách hàng

D. từ yêu cầu pháp lý

Câu 27: CPI nhỏ hơn 1 có nghĩa là:

A. Bạn vượt tiến độ

B. Bạn nhận ít hơn so với kế hoạch cho mỗi đô la chi tiêu

C. Bạn chậm tiến độ

D. Bạn nhận nhiều hơn so với kế hoạch cho mỗi đô la chi tiêu

Câu 28: Mức độ thấp nhất trong WBS là:

A. Công việc

B. Yếu tố

C. Gói công việc

D. Nhiệm vụ

Câu 29: Các kĩ thuật ước lượng chi phí DA thường được sử dụng:

A. Ước lượng tương tự

B. Ước lượng từ trên xuống hoặc ước lượng từ dưới lên

C. Ước lượng tham số hoặc sử dụng phần mềm máy tính

D. Tất cả các câu trên

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 7 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên