Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kiểm toán căn bản - Phần 3

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kiểm toán căn bản - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 483 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kiểm toán căn bản - Phần 3. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kế toán kiểm toán. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

37 Lần thi

Câu 1: Khi KTV chính yêu cầu KTV phụ lập báo cáo về các công việc đã thực hiện trong tuần, đó là việc thực hiện chuẩn mực liên quan đến:

A. Sự độc lập khách quan

B. Lập kế hoạch kiểm toán

C. Sự giám sát đầy đủ

D. 3 câu trên đều đúng

Câu 2: Đạo đức nghề nghiệp là vấn đề:

A. Khuyến khích kiểm toán viên thực hiện để được khen thưởng

B. Kiểm toán viên cần tuân theo để giữ uy tín nghề nghiệp

C. Kiểm toán viên phải chấp hành vì là đòi hỏi của luật pháp

D. Câu A và B đúng

Câu 3: Hệ thống kiểm soát nội bộ được thiết lập tại đơn vị để:

A. Thực hiện các mục tiêu của đơn vị

B. Phục vụ cho bộ phận kiểm toán nội bộ

C. Thực hiện chế độ tài chính kế toán của nhà nước

D. Giúp KTV độc lập xây dựng kế hoạch kiểm toán

Câu 4: Nói chung, một yếu kém của kiểm soát nội bộ có thể định nghĩa là tình trạng khi mà sai phạm trọng yếu không được phát hiện kịp thời do:

A. KTV độc lập trong quá trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của đơn vị

B. Kế toán trưởng của đơn vị khi kiểm tra kế toán

C. Các nhân viên của  đơn vị trong quá trình thực hiện chức năng của mình

D. KTV nội bộ khi tiến hành kiểm toán

Câu 5: Kiểm toán viên độc lập xem xét hệ thống kiểm soát nội bộ nhằm:

A. Xác định nội dung, thời gian, phạm vi của công việc kiểm toán

B. Đánh giá kết quả của công việc quản lý

C. Duy trì một thái độ độc lập đối với vấn đề liên quan đến cuộc kiểm toán

D. 3 câu trên đúng

Câu 6: Kiểm toán viên sẽ thiết kế và thưc hiện các thử nghiệm kiểm soát khi:

A. Kiểm soát nội bộ của đơn vị yếu kém

B. Cần thu thập bằng chứng về sự hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ

C. Rủi ro kiểm soát được đánh giá là cao

D. 3 câu trên đúng

Câu 7: Trong các thứ tự sau đây về độ tin cậy của bằng chứng, thứ tự nào đúng:

A. Thư giải trình của giám đốc > các biên bản họp nội bộ của đơn vị > thư xác nhận công nợ

B. Thư xác nhận công nợ > bảng lương của đơn vị có ký nhận > sổ phụ ngân hàng

C. Biên bản kiểm quỹ có chữ ký của kiểm toán viên > các phiếu chi>hóa đơn của nhà cung cấp

D. 3 câu trên sai

Câu 8: Loại nào trong các bằng chứng sau đây được kiểm toán viên đánh đánh giá là cao nhất:

A. Hóa đơn của đơn vị có chữ ký của khách hàng

B. Xác nhận nợ của khách hàng được gửi qua bưu điện trực tiếp đến kiểm toán viên

C. Hóa đơn của người bán

D. Thư giải trình của nhà quản lý

Câu 9: Mục đích chính của thư giải trình của giám đốc là:

A. Giới thiệu tổng quát về tổ chức nhân sự, quyền lợi và trách nhiệm trong đơn vị

B. Giúp kiểm toán viên tránh khỏi các trách nhiệm pháp lý đối với các cuộc kiểm toán

C. Nhắc nhở nhà quản lý đơn vị về trách nhiệm của họ đối với BCTC

D. Xác nhận bằng văn bản sự chấp nhận của nhà quản lý về giới hạn của phạm vi kiểm toán

Câu 10: Trong một cuộc kiểm toán, kiểm toán viên có được thư giải trình của nhà quản lý, điều này dưới đây không phải là mục đích của thư giải trình:

A. Tiết kiệm chi phí kiểm toán bằng cách giảm bớt một số thủ tục kiểm toán như: quan sát, kiểm tra, xác nhận.

B. Nhắc nhở nhà quản lý về trách nhiệm của họ

C. Lưu trữ trong hồ sơ kiểm toán về những giải trình miệng của đơn vị trong quá trình kiểm toán

D. Cung cấp thêm bằng chứng về những dự tính trong tương lai của đơn vị

Câu 11: Khi thu thập bằng chứng từ hai nguồn khác nhau mà cho kết quả khác biệt trọng yếu, kiểm toán viên sẽ:

A. Thu thập thêm bằng chứng thứ ba và kết luận theo nguyên tắc đa số thắng thiểu số

B. Dựa trên bằng chứng có độ tin cậy cao nhất

C. Tìm hiểu và giải thích nguyên nhân trước khi đưa đến kết luận

D. Cả 3 câu trên đúng

Câu 12: Trong giai đoạn tiền kế hoạch, việc phỏng vấn kiểm toán viên tiền nhiệm là một thủ tục cần thiết nhằm:

A. Xem xét việc nó nên sử dụng kết quả công việc của kiểm toán viên tiền nhiệm hay không

B. Xác định khách hàng có thường xuyên thay đổi kiểm toán viên hay không

C. Thu thập ý kiến của kiểm toán viên tiền nhiệm về hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng

D. Đánh giá về khả năng nhận lời mời kiểm toán

Câu 13: Kiểm toán viên có thể gặp rủi ro do không phát hiện được sai phạm trọng yếu trong báo cáo tài chính của đơn vị. Để giảm rủi ro này, kiểm toán viên chủ yếu dựa vào:

A. Thử nghiệm cơ bản.

B. Thử nghiệm kiểm soát.

C. Hệ thống kiểm soát nội bộ.

D. Phân tích dựa trên số liệu thống kê.

Câu 14: Khi mức rủi ro phát hiện chấp nhận được giảm đi thì kiểm toán viên phải:

A. Tăng thử nghiệm cơ bản.

B. Giảm thử nghiệm cơ bản.

C. Tăng thử nghiệm kiểm soát.

D. Giảm thử nghiệm kiểm soát.

Câu 15: Mục tiêu của việc thực hiện phân tích sơ bộ trong giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán là nhận diện sự tồn tại của:

A. Các nghiệp vụ và sự kiện bất thường.

B. Các hành vi không tuân thủ không được phát hiện do kiểm toán viên nội bộ yếu kém.

C. Các nghiệp vụ với những bên liên quan.

D. Các nghiệp vụ được ghi chép nhưng không được xét duyệt.

Câu 16: Khi xem xet về sự thích hợp của bằng chứng kiểm toán, ý kiến nào sau đây luôn luôn đúng:

A. Bằng chứng thu thập từ bên ngoài đơn vị thì rất đáng tin cậy.

B. Số liệu kế toán được cung cấp từ đơn vị có hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu thì thích hợp hơn số liệu được cung cấp từ đơn vị có hệ thống kiểm soát nội bộ yếu kém.

C. Trả lời phỏng vấn của nhà quản lý là bằng chứng không có giá trị.

D. Bằng chứng thu thập phải đáng tin cậy và phù hợp với mục tiêu kiểm toán mới được xem xét là thích hợp.

Câu 17: Thí dụ nào sau đây là thủ tục phân tích:

A. Phân tích số dư nợ phải thu theo từng khách hàng và đối chiếu với sổ chi tiết.

B. Phân chia các khoản nợ phải thu thành các nhóm theo tuổi nợ để kiểm tra việc lập dự phòng nợ khó đòi.

C. Tính tốc độ luân chuyển hàng tồn kho và đối chiếu với tỷ số này của năm trước.

D. Phân tích tài khoản thành số dư đầu kỳ, các nghiệp vụ tăng giảm trong kỳ để kiểm tra chứng từ gốc.

Câu 18: Trong các thứ tự sau đây về bằng chứng kiểm toán, thứ tự nào đúng:

A. Thư giải trình của giám đốc → Bằng chứng xác nhận → Bằng chứng do nội bộ đơn vị cấp.

B. Bằng chứng xác nhận → Bằng chứng vật chất → Bằng chứng phỏng vấn.

C. Bằng chứng vật chất → Bằng chứng xác nhận → Bằng chứng nội bộ do đơn vị cung cấp.

D. 3 câu trên sai.

Câu 19: Kiểm toán viên độc lập phát hành báo cáo kiểm toán loại ý kiến không chấp nhận khi:

A. Phạm vi kiểm toán bị giới hạn nghiêm trọng.

B. Có vi phạm rất nghiêm trọng về tính trung thực trong báo cáo tài chính, không thể báo cáo kiểm toán chấp nhận từng phần dạng ngoại trừ.

C. Kiểm toán không thể thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm toán để đánh giá toàn bộ tổng thể báo cáo tài chính.

D. Có các vấn đề không rõ ràng liên quan đến tương lai của đơn vị, và báo cáo chấp nhận từng phần dạng ngoại trừ không phù hợp.

Câu 20: Mục tiêu kiểm toán nguồn vốn không bao gồm nội dung nào:

A. Xem xét tính đầy đủ, hợp lí của các nguồn vốn và việc ghi chép các nghiệp vụ trong hệ thống kế toán (việc đảm bảo độ tin cậy đối với quá trình hạch toán).

B. Tính toán tỉ trọng của từng loại nguồn vốn, nhu cầu về vốn và xác định nguồn bù đắp...

C. Sự đánh giá đúng đắn các nguồn vốn bằng ngoại tệ, việc phân loại hợp lí các nguồn vốn của đơn vị.

D. Xem xét, đánh giá tính trung thực, tính hợp lí số liệu của các nguồn vốn đã được trình bày trên báo cáo tài chính;

Câu 21: Theo liên đoàn kế toán quốc tế (IFAC), hệ thống kiếm soát nội bộ là một hệ thống chính sách và thủ tục được thiết lập nhằm đạt được mục tiêu:

A. Bảo vệ tài sản của đơn vị.

B. Bảo đảm độ tin cậy của thông tin.

C. Bảo đảm hiệu quả của hoạt động và năng lực quản lý

D. Tất cả đáp án trên

Câu 22: Trong trường hợp phạm vi kiểm toán bị giới hạn thì ý kiến đưa ra của kiểm toán viên có thể là:

A. Ý kiến không chấp nhận

B. Ý kiến từ chối

C. Ý kiến chấp nhận từng phần

D. Cả 3 ý kiến trên

Câu 23: Kết cấu và hình thức của một báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính được trình bày theo:

A. Quy định của Bộ Tài chính

B. Quy định của chuẩn mực kiểm toán

C. Tùy theo quy mô của cuộc kiểm toán

D. Tất cả ý kiến trên đều sai

Câu 24: Ngôn ngữ trình bày trên báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính của công ty kiểm toán hoạt động tại Việt Nam là: (CM 210 : Hợp đồng KT).

A. Tiếng Việt Nam

B. Tiếng Anh

C. Bất cứ thứ tiếng nào đã được thỏa thuận trên hợp đồng kiểm toán

D. Cả A và C

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kiểm toán căn bản có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kiểm toán căn bản có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 37 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên