Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kiểm toán căn bản - Phần 2

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kiểm toán căn bản - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 498 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kiểm toán căn bản - Phần 2. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kế toán kiểm toán. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.1 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

63 Lần thi

Câu 2: Người nhận báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính là:

A. Hội đồng quản trị

B. Giám đốc

C. Cổ đông đơn vị được kiểm toán

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 3: Thuật ngữ ngoại trừ được sử dụng trong:

A. Ý kiến chấp nhận toàn phần

B. Ý kiến chấp nhận từng phần

C. Ý kiến từ chối

D. Ý kiến không chấp nhận

Câu 4: Kiểm toán viên phải mô tả rõ ràng trong báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính những lý do dẫn đến ý kiến:

A. Ý kiến chấp nhận từng phần

B. Ý kiến từ chối

C. Ý kiến không chấp nhận

D. Tất cả các đáp án trên

Câu 5: Theo IPAC của IFAC thì báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính được trình bày như thế nào:

A. Bằng miệng hoặc bằng văn bản

B. Bằng miệng

C. Bằng văn bản và tuân thủ các quy định về nội dung và hình thức.

D. Bằng văn bản

Câu 6: Trong báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính phải có chữ ký của:

A. Kiểm toán viên chịu trách nhiệm kiểm toán

B. Giám đốc (hay người được ủy quyền) của công ty kiểm toán chịu trách nhiệm phát hành báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính

C. Giám đốc của đơn vị được kiểm toán

D. Cả A và B

Câu 15: Điều nào sau đây không phải là lý do chính của việc kiểm toán báo cáo tài chính:

A. Do mâu thuẫn quyền lợi giữa nhà quản lý của đơn vị được kiểm toán với kiểm toán viên độc lập.

B. Sự phức tạp của các vấn đề lien quan đến kế toán và trình bày báo cáo tài chính

C. Người sử dụng báo cáo tài chính khó khăn trong việc tiếp cận các thong tin tại đơn vị được kiểm toán

D. Tác động của báo cáo tài chính đến quá trình ra quyết định của người sử dụng

Câu 16: Dấu hiệu khác nhau cơ bản giữa kiểm toán nhà nước, kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ là:

A. Phương pháp sử dụng để kiểm toán

B. Phạm vi hoạt động và mục đích của kiểm toán

C. Các chuẩn mực kiểm toán được áp dụng

D. Không có sự khác nhau

Câu 17: Lĩnh vực đặc trưng nhất của Kiểm toán Nhà nước là:

A. Kiểm toán tuân thủ

B. Kiểm toán hoạt động

C. Kiểm toán tài chính

D. Lĩnh vực khác

Câu 18: Kiểm toán nội trực thuộc:

A. Bộ tài chính

B. Chính phủ

C. Quốc hội

D. Doanh nghiệp, công ty

Câu 19: Lĩnh vực kiểm toán nội bộ quan tâm:

A. Kiểm toán tuân thủ

B. Kiểm toán hoạt động

C. Kiểm toán báo cáo tài chính

D. Cả ba nội dung trên

Câu 20: Phương pháp phân tích tổng quát nên thực hiện vào giai đoạn nào của cuộc kiểm toán:

A. Giai đoạn chuẩn bị

B. Giai đoạn kết thúc

C. Giai đoạn thực hiện kiểm toán

D. Cả 3 giai đoạn

Câu 21: Một ý kiến chấp nhận từng phần có ngoại trừ của kiểm toán viên được đưa ra khi bị giới hạn về phạm vi kiểm toán cần được giải thích trên:

A. Thuyết minh báo cáo tài chính

B. Báo cáo kiểm toán

C. Cả báo cáo kiểm toán và thuyết minh báo cáo tài chính

D. Cả báo cáo kế toán và báo cáo tài chính

Câu 22: Một công ty khách hàng trong năm đã thay đổi phương pháp kế toán làm ảnh hưởng trọng yếu tới một số lượng lớn các khoản mục trên báo cáo tài chính. Kiểm toán viên khi đó nên:

A. Đưa ra ý kiến trái ngược và giải thích lý do

B. Đưa ra ý kiến từ chối và nêu lý do

C. Đưa ra ý kiến chấp nhận từng phần (loại ý kiến ngoại trừ)

D. Đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần

Câu 23: Báo cáo kiểm toán là hình thức biểu hiện trực tiếp của:

A. Chức năng kiểm toán

B. Thư hẹn kiểm toán

C. Kết luận kiểm toán

D. Câu a và b đúng

Câu 25: Lý do chính của kiểm toán báo cáo tài chính là:

A. Nhằm đáp ứng yêu cầu của pháp luật 

B. Để đảm bảo rằng không có những sai lệch trong báo cáo tài chính 

C. Cung cấp cho người sử dụng một sự đảm bảo hợp lý về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính 

D. Làm giảm trách nhiệm của nhà quản lý đối với báo cáo tài chính

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kiểm toán căn bản có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kiểm toán căn bản có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 63 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên