Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kiểm toán căn bản - Phần 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kiểm toán căn bản - Phần 5

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 294 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kiểm toán căn bản - Phần 5. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kế toán kiểm toán. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

23 Lần thi

Câu 1: Chọn mẫu theo phán đoán chủ quan và không dựa theo phương pháp máy móc gọi là?

A. Chọn mẫu ngẫu nhiên

B. Chọn mẫu phi xác xuất

C. Chọn mẫu hệ thống

D. Không câu nào đúng

Câu 2: Trong các phương pháp kỹ thuật sau, phương pháp nào không thuộc phương pháp kỹ thuật của kiểm toán khi tiến hành kiểm toán các số liệu trên chứng từ?

A. Kiểm tra đối chiếu

B. So sánh cân đối

C. Xác định mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố

D. Tính toán phân tích

Câu 3: Phương pháp kiểm toán ngoài chứng từ gồm?

A. Điều tra phỏng vấn

B. Thử nghiệm

C. Quan sát, xác nhận

D. Tất cả các câu trên

Câu 5: Phương pháp kiểm toán tuân thủ gồm?

A. Cập nhật theo hệ thống

B. Thử nghiệm chi tiết về kiểm soát

C. Cả 2 câu trên đều sai

D. Cả 2 câu trên đều đúng

Câu 7: Chọn mẫu các phần tử liên tiếp nhau tạo thành 1 khối gọi là?

A. Chọn mẫu theo khối

B. Chọn mẫu tình cờ

C. Chọn mẫu theo sự xét đoán

D. Không câu nào đúng

Câu 8: Khi sử dụng phương pháp phân tích, đánh giá ngang chủ yếu cần tiến hành so sánh, đối chiếu như thế nào?

A. So sánh giữa số liệu kỳ này với kỳ trước

B. So sánh giữa kết quả đạt được với mục tiêu đặt ra

C. So sánh giữa số liệu của các doanh nghiệp thuộc cùng 1 ngành hoặc cùng phạm vi lãnh thổ

D. Tất cả các câu trên

Câu 9: Thử nghiệm chi tiết về kiểm soát là 1 trong những phương pháp kiểm toán nào?

A. Phương pháp kiểm toán tuân thủ

B. Phương pháp kiểm toán cơ bản

C. Phương pháp phân tích, đánh giá tổng quát

D. Tất cả các câu trên đều sai

Câu 10: Khi phân tích đánh giá dọc, người ta thường sử dụng rất nhiều các tỷ suất (tỷ lệ) khác nhau, các tỷ suất này có thể được bao gồm những nhóm nào?

A. Nhóm tỷ suất phản ánh khả năng thanh toán

B. Nhóm tỷ suất phản ánh khả năng sinh lời

C. Nhóm tỷ suất phản ánh cơ cấu tài chính

D. Tất cả các câu trên

Câu 11: Phân tích so sánh về lượng theo cùng 1 chỉ tiêu là phương pháp?

A. Phân tích đánh giá dọc

B. Phân tích đánh giá ngang

C. Cả 2 câu trên đều sai

D. Cả 2 câu trên đều đúng

Câu 12: Theo quan điểm của kiểm toán để phán ánh khả năng thanh toán, chủ yếu người ta sử dụng tỷ suất nào?

A. Tỷ suất khả năng thanh toán hiện thời

B. Tỷ suất khả năng thanh toán nhanh (tức thời)

C. Tỷ suất khả năng thanh toán dài hạn

D. Tất cả các câu trên

Câu 13: Sử dụng các nhóm tỷ suất nào để phân tích đánh giá dọc?

A. Nhóm tỷ suất phản ánh khả năng thanh toán

B. Nhóm tỷ suất phản ánh khả năng sinh lời

C. Nhóm tỷ suất phản ánh cấu trúc TC

D. Tất cả các câu trên

Câu 14: Sử dụng các nhóm tỷ suất nào để phân tích đánh giá dọc?

A. Nhóm tỷ suất phản ánh khả năng thanh toán

B. Nhóm tỷ suất phản ánh khả năng sinh lời

C. Nhóm tỷ suất phản ánh cấu trúc TC

D. Tất cả các câu trên

Câu 15: Theo quan điểm của kiểm toán, tỷ suất nào trong số các tỷ suất sau không thuộc nhóm các tỷ suất phản ánh khả năng thanh toán của doanh nghiệp?

A. Tỷ suất các khoản phải thu

B. Tỷ suất khả năng thanh toán hiện thời

C. Tỷ suất khả năng thanh toán nhanh (tức thời)

D. Tỷ suất khả năng thanh toán dài hạn

Câu 16: So sánh, đối chiếu số liệu kỳ này với kỳ trước là phương pháp?

A. Chọn mẫu

B. Tuân thủ

C. Phân tích đánh giá dọc

D. Phân tích đánh giá ngang

Câu 17: Theo quan điểm kiểm toán, nhóm tỷ suất phản ánh cấu trúc tài chính bao gồm tỷ suất nào?

A. Tỷ suất đầu tư

B. Tỷ suất tự tài trợ tổng quát

C. Tỷ suất tự tài trợ về đầu tư TSCĐ và đầu tư dài hạn

D. Tất cả các câu trên

Câu 18: Theo quan điểm của kiểm toán, tỷ suất nào trong số các tỷ suất sau không thuộc nhóm các tỷ suất phản ánh cấu trúc tài chính?

A. Tỷ suất đầu tư

B. Tỷ suất các khoản phải trả

C. Tỷ suất tài trợ tổng quát

D. Tỷ suất tự tài trợ về đầu tư

Câu 19: Để xác định tỷ suất khả năng sinh lời của tài sản và tỷ suất kết quả kinh doanh, người ta thường sử dụng chỉ tiêu nào?

A. Tổng số lãi trước thuế và chi phí lãi vay

B. Tổng giá trị tài sản bình quân

C. Doanh thu bán hàng thuần

D. Tất cả các câu trên

Câu 20: Thử nghiệm chi tiết đối với hệ thống kiểm soát nội bộ được tiến hành theo nội dung nào?

A. Thử nghiệm chi tiết về kiểm soát nội bộ

B. Thử nghiệm chi tiết về kiểm soát xử lý

C. Thử nghiệm chi tiết về kiểm soát bảo vệ TS

D. Tất cả các câu trên

Câu 21: Rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát thường ảnh hưởng đến những mặt nào của kiểm toán?

A. Nội dung khối lượng kiểm toán

B. Phương pháp kiểm toán

C. Phạm vi, thời gian kiểm toán

D. Tất cả các câu trên

Câu 22: Nếu lấy chức năng kiểm toán làm tiêu chí phân loại thì kiểm toán được phân thành:

A. Kiểm toán tuân thủ

B. Kiểm toán báo cáo tài chính

C. Kiểm toán hoạt động

D. Tất cả nội dung trên

Câu 23: Đối với báo cáo kiểm toán loại chấp nhận từng phần, người sử dụng báo cáo tài chính nên hiểu rằng:

A. Kiểm toán viên không thể nhận xét về toàn bộ báo cáo tài chính.

B. Có một vấn đề chưa rõ ràng xảy ra sau ngày kết thúc niên độ, nhưng trước ngày ký báo cáo kiểm toán.

C. Khái niệm hoạt động liên tục có thể bị vi phạm.

D. 3 câu trên đều sai.

Câu 24: Kiểm toán viên phát hành báo cáo kiểm toán loại (Ý kiến từ bỏ) khi:

A. Có sự vi phạm trọng yếu các chuẩn mực kế toán trong trình bày báo cáo tài chính.

B. Có sự thay đổi quan trong về chính sách kế toán của đơn vị.

C. Có những nghi vấn trọng yếu về các thông tin tài chính và kiểm toán viên không thể kiểm tra.

D. 3 câu trên đều đúng.

Câu 25: Thư trả lời của khách hàng xác nhận đồng ý về số nợ đó là bằng chứng về:

A. Khả năng thu hồi về món nợ.

B. Khoản phải thu đó được đánh giá đúng.

C. Thời hạn trả món nợ đó được ghi nhận đúng.

D. Tất cả đều sai.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kiểm toán căn bản có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kiểm toán căn bản có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 23 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên