Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa học đại cương - Phần 7

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa học đại cương - Phần 7

  • 30/08/2021
  • 45 Câu hỏi
  • 172 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa học đại cương - Phần 7. Tài liệu bao gồm 45 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Môn đại cương. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.1 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

21/10/2021

Thời gian

50 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 3: Sắp xếp theo thứ tự tăng dần bán kính nguyên tử các nguyên tố sau: 14Si; 17Cl; 20Ca; 37Rb.

A. RSi < RCl < RCa < RRb.

B. RCl < RSi < RCa < RRb.

C. RSi < RCl < RRb < RCa.

D. RSi < RCa < RCl < RRb.

Câu 4: Sắp xếp theo thứ tự bán kính ion tăng dần của các ion sau: 3Li+; 11Na+; 19K+; 17Cl-; 35Br-; 53I-.

A. Li+ <Na+ < K+ < Cl- < Br- < I-.

B. Cl- < Br-< I- < Li+ < Na+< K+.

C. Li+ < K+ <Na+ < Cl- <Br- < I-.

D. Na+< Li+ < K+ <Cl- < Br- < I-.

Câu 5: Cho các nguyên tố chu kỳ 3: 11Na; 12Mg; 13Al; 15P; 16S. Sắp xếp theo thứ tự năng lượng ion hóa I1 tăng dần:

A. Na < Mg < Al < P < S.

B. Al < Na < Mg < P < S.

C. Na < Al < Mg < S < P.

D. S < P < Al < Mg < Na.

Câu 7: Sắp xếp theo thứ tự bán kính tăng dần của các nguyên tử và ion sau: 19K, 9F, 9F+, 37Rb, 37Rb-, 35Br.

A. F+ < F < K < Br < Rb < Rb-

B. F < F+ < Br < K < Rb- < Rb

C. F+ < F < Br < K < Rb- < Rb

D. F+ < F < Br < K < Rb < Rb-

Câu 8: Chọn câu đúng: “Số thứ tự của phân nhóm bằng tổng số electron ở lớp ngoài cùng”. Quy tắc này:

A. Đúng với mọi nguyên tố ở phân nhóm chính.

B. Đúng với mọi nguyên tố ở phân nhóm chính, phân nhóm IB và IIB, trừ He ở phân nhóm VIIIA.

C. Đúng với mọi nguyên tố ở phân nhóm chính và phân nhóm phụ, trừ phân nhóm VIIIB.  

D. Đúng với mọi nguyên tố ở phân nhóm chính và phân nhóm phụ.

Câu 23: Chọn phương án đúng: Số liên kết cộng hóa trị tối đa của một nguyên tử có thể tạo được:

A. Bằng số orbitan hóa trị

B. Bằng số electron hóa trị

C. Bằng số orbitan hóa trị có thể lai hóa

D. Bằng số orbitan hóa trị chứa electron

Câu 26: Chọn phương án đúng: Cho 5B, 9F. Phân tử BF3 có đặc điểm cấu tạo:

A. Dạng tam giác đều, bậc liên kết 1.33; có liên kết p không định chỗ.

B. Dạng tam giác đều, bậc liên kết 1; không có liên kết p.

C. Dạng tháp tam giác, bậc liên kết 1; không có liên kết p.

D. Dạng tháp tam giác, bậc liên kết 1.33; có liên kết p không định chỗ.

Câu 27: Cho 9F, 17Cl, 35Br, 53I. Sắp xếp theo thứ tự độ dài liên kết tăng dần cho các phân tử sau: ICℓ, IBr, BrCℓ, FCℓ.

A. BrCℓ < ICℓ < IBr < FCℓ

B. IBr < ICℓ < FCℓ < BrCℓ

C. FCℓ < BrCℓ < ICℓ < IBr

D. ICℓ < IBr < BrCℓ < FCℓ

Câu 30: Chọn phương án đúng: Ở trạng thái tinh thể, hợp chất CH3COONa có những loại liên kết nào:

A. Liên kết ion, liên kết cộng hóa trị và liên kết Van der Waals

B. Liên kết cộng hóa trị

C. Liên kết ion

D. Liên kết ion và liên kết cộng hóa trị

Câu 33: Chọn câu chính xác nhất: Trong ion \(NH_4^ +\) có 4 liên kết cộng hóa trị gồm:

A. Ba liên kết ghép chung electron có cực và một liên kết cho nhận có cực.

B. Ba liên kết cho nhận và 1 liên kết ghép chung electron.

C. Ba liên kết ghép chung electron không cực và một liên kết cho nhận có cực.

D. Bốn liên kết ghép chung electron có cực.

Câu 34: So sánh góc liên kết trong các hợp chất cộng hóa trị sau: 1) NH3 ; 2) NF3 ; 3) NI3 ; 4) CO2.

A. 3 < 1 < 2 < 4

B. 4 < 1 < 3 < 2

C. 2 < 3 < 1 < 4

D. Không so sánh được

Câu 35: Chọn phương án đúng: Sự lai hóa sp3 của các nguyên tử trung tâm trong dãy các ion: \(SiO_4^{4 - } - PO_4^{3 - } - SO_4^{2 - } - ClO_4^ -\) giảm dần từ trái sang phải được giải thích là do:

A. Mật độ electron trên các ocbitan nguyên tử tham gia lai hóa giảm dần.

B. Sự chênh lệch năng lượng giữa các phân lớp electron 3s và 3p tăng dần.

C. Kích thước các nguyên tử trung tâm tham gia lai hóa tăng dần.

D. Năng lượng các ocbitan nguyên tử tham gia lai hóa tăng dần.

Câu 36: Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau đây:

A. Mọi loại liên kết hóa học đều có bản chất điện.

B. Liên kết kim loại là liên kết không định chỗ.

C. Liên kết p có thể được hình thành do sự che phủ của ocbitan s và ocbitan p.

D. Tất cả các loại hợp chất hóa học được tạo thành từ ít nhất một trong ba loại liên kết mạnh là ion, cộng hóa trị và kim loại.

Câu 43: Chọn nhóm các phân tử và ion đều có cấu hình không gian là tứ diện đều:

A. CH4, SiF4, CH3Cl, CH2Cl2

B. SF4, NH3, H2O, COCl2

C. BF3, CO2, SO2, CH2O

D. CH4, SiH4,CCl4, NH4+, SO42-

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa học đại cương có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Hóa học đại cương có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 50 Phút
  • 45 Câu hỏi
  • Sinh viên