Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đấu thầu - Phần 1

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đấu thầu - Phần 1

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 329 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đấu thầu - Phần 1. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Khoa học - Kỹ thuật. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

45 Phút

Tham gia thi

16 Lần thi

Câu 1: Phương pháp giá thầp nhất thường được áp dụng trong trường hợp nào?

A. Gói thầu quy mô nhỏ trong đó các đề xuất về kỹ thuât tài chính thương mại được coi là cùng một măt bằng khi đáp ứng các Yêu câu ghi trong HSMT

B. Gói thầu quy mô lớn

C. Gỏi thầu quy mô lớn, phức tạp

D. Tất cả các đáo án trên đều đúng

Câu 3: Chủ đầu tư Y đang tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp (có giá gói thầu 25 tỷ đồng) trên địa bàn tỉnh A. Hồ sơ mời thầu quy định nhà thầu phải có 3 hợp đồng tương tự, mỗi hợp đồng có giá trị tối thiếu 18 tỷ đồng, trong đó có 1 hợp đồng xây dựng trên địa bàn tỉnh A. Hỏi quy đinh như vậy có phù hợp không?

A. Phù họp, quy đinh như vậy để tạo điều kiện cho nhà thâu trên địa bàn tỉnh

B. Chưa phù hợp lắm, nền quy định giá trị hợp đồng tương tự bằng khoảng 50% giá gói thầu (khoảng 12,5 tỷ đồng) để tăng số lượng nhà thầu tham dự, tăng tính cạnh tranh cho gói thầu

C. Không phù hợp - quy định như trên là làm giảm tính canh tranh trong đấu thầu

Câu 6: Phương pháp dựa trên kỹ thuật được áp dụng đốí với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn:

A. Có quy mô lớn

B. Có yêu cầu kỹ thuật cao, đặc thù

C. Chú trọng tới cả chất lượng và chi phí thực hiẹn gói thầu

D. Chi phí thực hiện gói thầu được xác định cụ thể và cố định trong HSMT

Câu 7: Khi đánh giá hồ sơ dự thầu, nếu đơn dự thầu của nhà thầu do Phó Giám đốc công ty ký nhưng không bao gồm giấy ủỵ quyên theo quy định của hồ sơ mời thầu thì xem xét, xử lý như thê nào:

A. Yêu cầu làm rõ về tư cách hơp lê của người ký đơn dư thâu

B. Đánh giá đơn dự thầu của nhà thầu là không hợp lệ và không xem xét tiếphồ sơ dự thầu của nhà thầu

C. Xem xét, xử lý tình huống trong đấu thầu linh hoạt trên cơ sở số lượng nhà thầu tham dư thầu

Câu 8: Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, một thành viên trong liên danh có đơn đề nghị rút hồ sơ dự thầu gửi bêu mòi thầu. Bên mòi thầu xử lý hồ sơ dựthầu nhà thầu liên danh này như thế nào?

A. Bên mời thâu không tiếp tục xem xét đánh giá hồ sơ dư thần của nhà thầu liên danh này.

B. Bên mời thầu căn cứ xem thành viên này cố phải thành viên đứng đầu liên danh hay không để xem xét

C. Cho phép các thành viên còn lại thay thế thành viên rút hồ sơ dư thầu

D. Cả 3 đáp án trên đều đúng

Câu 9: Gói thầu tư vấn giám sát thi công công trình đừợc áp dụng loại hợp đồng nào sau đây?

A. Hợp đồng trọn gói

B. Hợp đồng theo thời gian

C. Hợp đồng theo tỷ lệ phần trăm

D. Đáp án a và b đều đúng

Câu 11: Bản gốc hồ sơ dự thầu của nhà thầu không đánh số trang theo thứ tự liên tục và không được người ký đơn dự thầu ký vào từng trang thì bên mời thầu phải xử lý như thể nào?

A. Loại nhà thầu này

B. Tiền hành đánh giá hồ sơ dư thầu bình thường nhưng nhà thầu phải chịu bất lợi có thể xảy ra do HSDT không trình bày đúng quy cách.

C. Cho phép nhà thầu đánh số và ký lại vào từng trang của hồ sơ dự thầu

D. Cho phép nhà thầu thay bằng hô sơ dự thầu khác

Câu 12: Thương thảo hợp đồng trước khi trình kết quả lựa chọn nhà thầu:

A. Chỉ được ảp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn

B. Chỉ được áp dụng đối với gói thầu phức tạp, có giá trị lớn

C. Chỉ được áp dụng đối với gói thầu mua săm hàng hóa và xây lắp

D. Được áp dụng đối với tất cả các gói thầu.

Câu 13: Khi tham dự thầu gói thầu xây lắp, trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu không đề cập đến thuế, phí, lệ phí trong giá dự thầu. Tô chuyên gia bên mời thầu xử lý trường họp này như thế nào?

A. Tiến hành hỉệu chỉnh theo quy định.

B. Hồ sơ dư thầu của nhà thầu đươc tiếp tục xem xét đánh giá và đánh giá, giá dư thầu của nhà thầu đươc hiểu là đã bao gồm đầy đủ thué, phí, lệ phí.

C. Hồ sơ dư thầu của nhà thầu không đươc tiếp tục xem xét đánh giá.

Câu 15: Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn đơn gỉản, chi phí thực hiện gói thầu được xác địnhcụ thể và cố định trong hồ sơ mời thầu thì nhà thầu xếp thứ nhất là nhà thầu:

A. Có giá dự thầu sau sửa lỗi và hiệu chỉnh sai lêch, trừ đi giátri giảmgiá (nếu có) thấp nhất 

B. Có điểm kỹ thuật cao nhất và có giá đánh giá cao nhất

C. Có điểm kỹ thuật cao nhất và có giá dự thầu sau sửa lỗi hiệu chỉnh sai lệch trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) không vượt giá gói thầu.

D. Có điểm kỹ thuật đạt điểm tối thiểu và có giá thấp nhất.

Câu 16: Ban quản lý dự án A tổ chức đấu thẩu rộng rãi cho 3 gói thầu cung cấp dich vụ tư vấn trong cùng một thời điểm, Nhà thầu X tham dự thầu cả 3 gói thầu và đều đề xuất ông Y là nhân sự chủ chốt trong các gói thầu này. Hỗi việc đánh giá hồ sơ dự thầu của nhà thầu X đối với đề xuất về nhân sự chủ chốt (ông Y) được thựchiện như thế nào? 

A. Phải căn cứ vào thời gian thực hiện của 3 gói thầu để xem xét, nếu ông Y được bố trí thời gian biểu không trùng nhau và bảo đảm thời gian làm việc tuân thủ đúng pháp luật về lao động thì vẫn chấp nhận đề xuất của nhà thầu X.

B. Loại HSDT của nhà thầu X trong cả 3 gói thầu vì bố trú nhân sự không phù hợp. Chỉ được phép đề xuất ông Y trong 1 gói thầu.

C. Yêụ cầu nhà thầu X đến làm rõ và chỉ cho phép ông Y thực hiện 1 gói thầu, 02 gói thầu còn lại phải thay đổi nhân sự chủ chốt khác.

Câu 19: Trong khi đánh giá hồ sơ dự thẩu thi bên mời thẩu có văn bán sửa đỗi một số tỉếu chí đánh giá về năng lực, kinh nghiệm va gm cho tất cả các nhà thầu tham dự thầu. Bên mời thầu làm như vậy có phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu hay khồng?

A. Không đúng vì không đươc phép sửa đổi hồ sơ mời thần sau khi đã đóng thầu.

B. Không đúng vì bên mời thầu không được quyền sửa hồ sơ mời thầu mà phải là chủ đầu tư sửa hồ sơ mời thầu 

C. Đúng vì bên mời thầu có quyền sửa đổi hồ sơ mời thầu cho phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu và việc sửa đổi này đã được thông báo cho tất cả các nhà thầu tham dự thầu nên vẫn bảo đảm yếu tố công bằng, công khai. 

Câu 20: Khi đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu X, chuyên gia A có ý kỉến khác với các thành viên trong tổ chuyên gia. Tổ trưởng tồ chuyên gia xử lý như thế nào trong trường hợp nàý?

A. Loại bỏ ý kiến của chuyên gia A

B. Báo cáo bên mời thầu đưa chuyên gia A ra khòi Tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu

C. Yêu cầu chuyên gia A ghi ý kiến bảo lưu của minh vào báo cáo đánh giá của Tổ chuyên gia 

D. Đáp án a hoặc b

Câu 22: Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, nhà thầu được phép làm rõ hồ sơ dự thầu khi nào?

A. Theo yêu cầu của bên mời thầu

B. Theo yêu cầu của đơn vị thẩm định 

C. Theo yêu cầu của chủ đầu tư

D. Theo yêu cầu của tổ chuyên gia

Câu 23: Ngay sau thời điểm đóng thầu, nhà thầu phát hiện trong hồ sơ dự thầu đã không đính kèm tài liệu chứng minh năng lưc, kinh nghiệm của các nhân sự chủ chốt dự kiến huy động để thực hiện gói thầu. Trong trường hợp này:

A. Nhà thầu không được bổ sung tài liệu làm rõ. 

B. Nhà thầu bị đánh giá không đáp ứng vê nhân sự chủ chốt.

C. Nhà thầu đươc phép gửi hồ sơ chứng minh về năng lực kinh nghiệm của nhân sự chủ chốt đến bên mời thầu trong thời gian quy định.

Câu 24: Trong hồ sơ dự thầu cùa nhà thầu A, đối với hạng mục hàng hóa X, nhà thầu chào hàng hóa X của hãng SONY, xuất xứ Việt Nam nhưng tại cột đơn giá nhà thầu lại ghi là “0” đồng, Trong trường hợn này, tổ chuyên gia đánh giá như thế nào?

A. Coi đây là sai lệch và lấy đơn giá trong dự toán được duyệt để hiệu chỉnh cho nhà thầu

B. Coi đây là sai lệch và lấy đơn giá thấp nhẩt trong số các hồ sơ dự thầu tham dự để hiệu chỉnh cho nhà thầu

C. Mời nhà thầu làm rõ về đơn giá của USB sau đó căn cứ ý kiến làm rõ của nhà thầu sẽ xử lý tiếp

D. Không tiến hành hiêu chinh hoặc sủa lỗi.

Câu 25: Đối với gói thầu xây lắp, nhà thầu sẽ bị loại trong trường hợp nào dựới đây?

A. Có tổng lỗi sổ học vượt quá 10% giá dự thầu

B. Có tổng sai lệch thiếu và sai lệch thừa vượt quá 10% giá dự thầu

C. Có sai lệch thiếu vươt quá 10% giá dự thầu

D. Có sai lệch thiếu vượt quả 10% giá gói thầu

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đấu thầu có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Đấu thầu có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 16 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên