Câu hỏi: Ngày 15/1/2014, công ty MTJ chuyển hàng cho đại lý gửi bán. Ngày 15/1/2014, đại lý nhận được hàng và bán được số hàng trên vào ngày 7/2/2014. Ngày 15/2/2014, MTJ nhận được báo cáo bán hàng của đại lý. Theo phương pháp kiểm kê định kỳ, kế toán MTJ sẽ tiến hành ghi nhận giá vốn tại ngày:

91 Lượt xem
30/08/2021
3.1 8 Đánh giá

A. 15/1/2014

B. 7/2/2014

C. 15/2/2014

D. 28/2/2014

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 3: Công ty MTJ quản lý hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. Ngày 31/1/2014, theo kết quả kiểm kê, giá trị hàng hóa tồn kho: 123.700 USD, trong khi đó số dư cuối tháng của TK Hàng hóa 122.900 USD. Kế toán thực hiện điều chỉnh:

A. Nợ TK Giá vốn hàng bán 800 USD/Có TK hàng hóa 800 USD

B. Nợ TK Hàng hóa 800 USD/Có TK Hàng hóa giá vốn hàng bán 800 USD

C. Nợ TK Giá vốn hàng bán 123.700 USD/Có TK Hàng hóa 123.700 USD

D. Nợ TK Hàng hóa 123.700 USD/Có TK Hàng hóa giá vốn hàng bán 123.700 USD

Xem đáp án

30/08/2021 8 Lượt xem

Câu 4: Ngày 27 tháng 9, công ty MTJ chuyển 1.000 sản phẩm cho công ty ABB để vay ngắn hạn 105.000 USD thời hạn 2 tháng, với lãi suất 2%/tháng, chi phí kho bãi 300 USD/tháng. Ngày 27/9, Kế toán MTJ phản ánh:

A. Nợ TK Tiền: 105.000/Có TK Doanh thu bán hàng 105.000

B. Nợ TK Tiền: 105.000/Có TK Vay ngắn hạn 105.000

C. Nợ TK Tiền: 105.000/Có TK Hàng hóa 105.000

D. Nợ TK Tiền: 105.600/Có TK Vay ngắn hạn 105.600

Xem đáp án

30/08/2021 7 Lượt xem

Câu 5: Nhận định nào dưới đây là đúng?

A. Tài sản cố định là đất đai không phải trích khấu hao.

B. Tại cuối thời điểm sử dụng của 1 tài sản cố định, tổng khấu hao lũy kế bằng ngyên giá.

C. Tất cả các tài sản cố định đều phải trích khấu hao khi đưa vào sử dụng.

D. Khi tài sản cố định đã khấu hao hết thì phải thanh lý.

Xem đáp án

30/08/2021 7 Lượt xem

Câu 6: Ngày 4/10/N, công ty Mit cung cấp một đơn hàng cho khách hàng với tổng giá trị 3.000 USD, khách hàng thanh toán ngay. Bút toán ghi nhận nghiệp vụ thu tiền bán hàng của HTD:

A. Nợ TK Tiền 3000 USD/Có TK Doanh thu 3000 USD

B. Nợ TK Doanh thu 3000 USD/Có TK Tiền 3000 USD

C. Nợ TK Phải thu khách hàng 3000 USD/Có TK Doanh thu 3000 USD

D. Nợ TK Doanh thu 3000 USD/Có TK Phải thu khách hàng 3000 USD

Xem đáp án

30/08/2021 8 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán quốc tế - Phần 4
Thông tin thêm
  • 10 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên