Câu hỏi: Ngày 15/1/2014, công ty MTJ chuyển hàng cho đại lý gửi bán. Ngày 15/1/2014, đại lý nhận được hàng và bán được số hàng trên vào ngày 7/2/2014. Ngày 15/2/2014, MTJ nhận được báo cáo bán hàng của đại lý. Theo phương pháp kê khai thường xuyên, kế toán MTJ sẽ tiến hành ghi nhận giá vốn tại ngày:

101 Lượt xem
30/08/2021
3.0 5 Đánh giá

A. 15/1/2014

B. 7/2/2014

C. 15/2/2014

D. 28/2/2014

Đăng Nhập để xem đáp án
Câu hỏi khác cùng đề thi
Câu 1: Nhận định nào dưới đây là SAI?

A. Công ty phải áp dụng chung 1 phương pháp khấu hao cho tất cả các Tài sản cố định.

B. Công ty có thể lựa chọn các phương pháp khấu hao khác nhau cho các tài sản khác nhau.

C. Công ty có thê thay đổi phương pháp tính khấu hao cho Tài sản cố định khi phương pháp cũ không còn phù hợp.

D. Công ty nên lựa chọn phương pháp khấu hao phù hợp cho từng Tài sản cố định tùy thuộc vào đặc điểm từng tài sản.

Xem đáp án

30/08/2021 9 Lượt xem

Câu 2: Ngày 24/1/N, công ty MTJ cung cấp một đơn hàng cho khách hàng với tổng giá trị 2.900 USD theo phương thức tiêu thụ trực tiếp, khách hàng thanh toán ngay. Bút toán ghi nhận doanh thu của MTJ:

A. Nợ TK Tiền 2.900 USD/Có TK Doanh thu 2.900 USD

B. Nợ TK Doanh thu 2.900 USD/Có TK Tiền 2.900 USD

C. Nợ TK Phải thu khách hàng 2.900 USD/Có TK Doanh thu 2.900 USD

D. Nợ TK Doanh thu 2.900 USD/Có TK Phải thu khách hàng 2.900 USD

Xem đáp án

30/08/2021 8 Lượt xem

Câu 3: Ngày 10/12/N công ty nhận trước 24.000 USD của một hợp đồng thực hiện trong 12 tháng, có hiệu lực từ 1/1/N+1. Giả sử kỳ hạch toán và báo cáo theo quý. Bút toán điều chỉnh vào 31/3/N+1:

A. Nợ TK Doanh thu nhận trước 6.000 USD/Có TK Doanh thu cung cấp dịch vụ 6.000 USD

B. Nợ TK Tiền mặt 24.000 USD/Có TK Phải thu khách hàng 24.000 USD

C. Nợ TK Tiền mặt 24.000 USD/Có TK Doanh thu dịch vụ 24.000 USD

D. Nợ TK Phải thu khách hàng 24.000 USD/Có TK Tiền mặt 24.000 USD

Xem đáp án

30/08/2021 9 Lượt xem

Câu 5: Các trường hợp nào sau đây không làm tăng nguyên giá của Tài sản cố định?

A. Chi phí vận chuyển phát sinh trong quá trình mua Tài sản cố định.

B. Chi phí nâng cấp Tài sản cố định.

C. Chi phí lắp đặt Tài sản cố định khi mua.

D. Chi phí sửa chữa thường xuyên Tài sản cố định.

Xem đáp án

30/08/2021 10 Lượt xem

Câu 6: Khi doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu hao theo sản lượng cho một thiết bị sản xuất. Thì số lượng sản phẩm sản xuất theo thiết kế có thể được đo lường bằng:

A. số lượng sản phẩm sản xuất.

B. số giờ máy hoạt động.

C. số lượng sản phẩm sản xuất và số giờ máy hoạt động.

D. số năm sử dụng.

Xem đáp án

30/08/2021 8 Lượt xem

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán quốc tế - Phần 4
Thông tin thêm
  • 10 Lượt thi
  • 45 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên