Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 9

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 9

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 366 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án - Phần 9. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng về tên thư mục?

A. Tên thư mục không được chứa khoảng trắng

B. Tên thư mục có thể chứa kí tự #

C. Tên thư mục có thể là chữ hoa hoặc chữ thường

D. B và C đều đúng

Câu 2: Thuộc tính chỉ đọc của tệp (file) có ý nghĩa gì?

A. Cho phép xem nội dung tệp đó

B. Không cho phép sao chép tệp đó

C. Xem được nội dung tệp, không cho phép chỉnh sửa

D. Cho phép xem, sửa, xóa nội dung tệp đó

Câu 4: Chuỗi ký hiệu "tk*.jpg" có nghĩa là gì?

A. Tất cả thư mục có tên là "tk" và phần đuôi là "jpg"

B. Tất cả tệp có 3 kí tự, trong đó phần đầu tên là "tk" và phần mở rộng là "jpg"

C. Tất cả tệp có tên là "tk" và phần mở rộng là "jpg"

D. Tất cả thư mục có 3 kí tự, trong đó phần đầu tên là "tk" và phần đuôi là "jpg"

Câu 6: Chức năng chính của phần mềm Microsoft Word là gì?

A. Tính toán và lập bảng biểu

B. Soạn thảo văn bản

C. Soạn một trang thuyết trình

D. Tạo các tệp đồ họa

Câu 8: Trong Excel cú pháp hàm SUMIF nào là đúng?

A. SumIf(range, criteria,[sum_range])

B. SumIf( criteria,range,[sum_range])

C. SumIf(range)

D. SumIf(range,criteria)

Câu 9: Menu  dùng để:

A. Tạo kí hiệu tự động đầu đoạn văn bản

B. Tạo số tự động đầu đoạn văn bản

C. Tạo kí hiệu hoặc số tự động đầu đoạn văn bản

D. Tạo kí tự to tự động đầu đoạn văn bản

Câu 10: Công cụ  dùng để:

A. Mở thanh công cụ vẽ

B. Mở thanh công cụ WordArt

C. Chèn một hình vẽ vào văn bản

D. Chèn một WordArt vào văn bản

Câu 11: Muốn kẻ khung cho bảng biểu, chọn bảng, sau đó chọn Menu:

A. Table > Draw

B. Insert > Border and Shadding

C. Table > AutoFormat

D. Format > Border and Shadding

Câu 12: Menu Table > Insert > Table dùng để:

A. Chèn thêm bảng

B. Chèm thêm hàng

C. Chèn thêm cột

D. Tạo biểu bảng

Câu 13: Trong MS Word 2010, chế độ xem văn bản Full Screen Reading có tác dụng gì?

A. Điều chỉnh nội dung văn bản với kích thước của màn hình để chỉ hiển thị văn bản, tương tự như đang đọc một cuốn sách.

B. Điều chỉnh văn bản và các thành phần khác tương tự như sử dụng chương trình thiết kế Web để tạo ra trang Web.

C. Chế độ hiển thị văn bản dưới các định dạng nhất định, như kiểu tiêu đề, để tổ chức nội dung.

D. Chế độ hiển thị văn bản theo toàn bộ chiều rộng của màn hình, chỉ nhìn thấy thanh thước ngang.

Câu 14: Trong MS Word, tùy chọn nào sau đây không được sử dụng khi in văn bản?

A. Print Entire Document

B. Print All Pages

C. Print Selection

D. Print Current Page

Câu 15: Microsoft Excel là thuộc dạng phần mềm nào sau đây?

A. Phần mềm ứng dụng

B. Phần mềm miễn phí (Freeware)

C. Phần mềm hệ thống

D. Phần mềm chia sẻ (Shareware)

Câu 16: Phát biểu nào dưới đây là sai về phần mềm Microsoft Excel?

A. MS Excel giúp bạn có thể tạo, chỉnh sửa và lưu trữ văn bản trong máy tính

B. MS Excel tích hợp sẵn trong Windows nên không cần cài đặt nó

C. MS Excel nằm trong bộ MS Office

D. MS Excel là phần mềm xử lý bảng tính

Câu 17: Trong một phần mềm bảng tính, phần giao của một dòng và cột gọi là gì?

A. Ô (Cell)

B. Công thức (Formulas)

C. Trường (Field)

D. Dữ liệu (Data)

Câu 18: Trong MS Excel, khi nhập công thức dữ liệu kiểu chuỗi, ta phải thực hiện thao tác nào sau đây?

A. Đặt dữ liệu giữa 2 dấu nháy kép " "

B. Đặt dữ liệu giữa 2 dấu ngoặc móc {}

C. Đặt dữ liệu giữa 2 dấu ngoặc vuông [ ]

D. Đặt dữ liệu giữa 2 dấu nháy đơn ' '

Câu 19: Trong hệ thống máy tính, 1 KByte bằng bao nhiêu byte:

A. 1000 bytes

B. 1012 bytes

C. 1024 bytes

D. 1036 bytes

Câu 20: Để chèn một hình ảnh vào văn bản, thực hiện:

A. Menu Insert > Picture > Clip Art

B. Menu Insert > Picture > From File

C. Chọn công cụ  trên thanh công cụ vẽ

D. Các thao tác trên đều được

Câu 21: Thao tác tạo chữ nghệ thuật trong văn bản:

A. Menu Insert > Picture > WordArt

B. Menu Insert > WordArt

C. Menu Insert > Picture > From File

D. Menu Insert > Object > WordArt

Câu 24: Trong MS Excel, để chọn toàn bộ 1 dòng ta thực hiện như thế nào?

A. Kích chuột vào tên dòng cần chọn

B. Kích chuột vào 1 ô bất kỳ của dòng cần chọn

C. Tại ô đầu dòng, nhấn tổ hợp phím Shift + Home

D. Tại ô đầu dòng, nhấn tổ hợp phím Shift + End

Câu 25: Trong MS Excel 2010, làm thế nào để chèn thêm một hàng vào vị trí phía trên hàng đang chọn?

A. Tại Menu Insert, trong nhóm Cells chọn Insert - Insert Sheet Rows

B. Tại Menu Home, trong nhóm Cells chọn Insert - Insert Sheet Rows

C. Tại Menu Insert, trong nhóm Cells chọn Insert - Insert Sheet Columns

D. Tại Menu Home, trong nhóm Cells chọn Insert - Insert Sheet Columns

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Tin học ôn thi công chức, viên chức theo chuẩn CNTT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm