Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án - Phần 2

Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 126 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án - Phần 2. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng kinh phí NS các khoản chi thường xuyên (Mẫu số C2-06/NS) là chứng từ do: 

A. Cơ quan cấp phát kinh phí lập

B. Cơ quan Tài chính lập

C. Đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước lập

D. Kho bạc Nhà nước lập

Câu 2: Giấy nộp trả kinh phí bằng TM (Mẫu số C2-07/NS) là chứng từ do:

A. Cơ quan cấp phát kinh phí lập

B. Cơ quan Tài chính lập

C. Đơn vị thụ hưởng ngân sách nhà nước lập

D. Kho bạc Nhà nước lập

Câu 3: Cơ quan nào quyết định phân bổ DT thuộc ngân sách Huyện:

A. Chủ tịch ủy ban nhân dân Huyện

B. Hội đồng nhân dân Huyện

C. Phòng Tài chính Huyện

D. Sở Tài chính vật giá

Câu 4: Tài khoản 40 - Cân đối thu, chi ngân sách chỉ được hạch toán khi:

A. Có văn bản của cơ quan tài chính

B. Có văn bản của Kho bạc Nhà nước cấp trên

C. Có văn bản phê duyệt quyết toán ngân sách của cấp có thẩm quyền

D. Có văn bản phê duyệt quyết toán của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp

Câu 5: Tài khoản 60 - Ghi thu, ghi chi ngân sách:

A. Cuối tháng tất toán số dư

B. Cuối năm tất toán số dư

C. Số dư chuyển sang năm sau

D. Tất toán số dư theo từng nghiệp vụ ghi thu, ghi chi

Câu 6: Cơ quan nào có thẩm quyền quyết định dự toán năm đối với ngân sách cấp Xã:

A. Cơ quan tài chính Huyện

B. Chủ tịch Uûy ban nhân dân Huyện

C. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Xã

D. Hội đồng nhân dân Xã

Câu 7: Tạm ứng chi ngân sách thường xuyên ngân sách Xã được hạch toán vào mục chi:

A. Mục chi 902

B. Mục chi 901

C. Tất cả các mục chi trong MLNS Xã

D. Không thực hiện chi tạm ứng

Câu 8: Chứng từ rút kinh phí thường xuyên ngân sách Xã được sử dụng là:

A.  Séc, Ủy nhiệm chi

B. Giấy rút hạn mức kinh phí (tiền mặt, chuyển khoản)

C. Lệnh chi tiền

D. Tất cả đều đúng

Câu 9: Thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách Xã đến hết ngày:

A. 15 tháng 01 năm sau

B. 20 tháng 01 năm sau

C. 31 tháng 01 năm sau

D. 28 tháng 02 năm sau

Câu 10: Chọn mệnh đề đúng về thời hạn chỉnh lý quyết toán các cấp ngân sách sau:

A. Đến hết ngày 15 tháng 01 năm sau đối với ngân sách cấp xã

B. Đến hết ngày 31 tháng 01 năm sau đối với ngân sách cấp Huyện

C. Đến hết ngày 31 tháng 03 năm sau đối với ngân sách cấp Tỉnh

D. Đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch cho các cấp NS

Câu 11: Các nội dung chi sau đây, nội dung nào khi kiểm soát thanh toán thì Kho bạc Nhà nướchạch toán vào mục 117 “Chi sửa chữa thường xuyên”:

A. Thanh toán tiền trợ cấp xa thành phố

B. Mua két sắt đựng tiền

C. Mua dụng cụ văn phòng phục vụ chuyên môn

D. Sửa chữa máy in

Câu 15: Để quản lý tài chính theo Nghị định 10/2002/ND - CP, đơn vị sự nghiệp có thu được sửdụng nguồn kinh phí nào sau đây để trả tiền lương tăng thêm cho người lao động:

A. Kinh phí NSNN cấp để thực hiện tinh giản biên chế

B. Kinh phí nghiên cứu khoa học đề tài cấp bộ, ngành

C. Chương trình mục tiêu Quốc gia

D. Cả 3 đều sai

Câu 16: Thông tư 79/2003/TT- BTC ngày 13/08/2003 của BTC được áp dụng đối với:

A. Chi thường xuyên, chi SNKT,chương trình mục tiêu, chi KPUQ,chi khác của NSNN

B. Chi NS xã

C. Chi ĐTXDCB & sự nghiệp có tính chất đầu tư

D.  Chi đặc biệt về an ninh, quốc phòng

Câu 18: KBNN thực hiện thu hồi giảm chi vào NSNN khi có:

A. QĐ của cơ quan tài chính hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

B. QĐ của Thủ trưởng đơn vị sử dụng ngân sách

C. Cả a, b đúng

Câu 19: Trách nhiệm của cơ quan tài chính là:

A. Thẩm tra việc phân bổ dự toán , bố trí nguồn đáp ứng chi , kiểm tra giám sát việc chi tiêu của đơn vị

B. Thẩm tra việc phân bổ dự toán , bố trí nguồn đáp ứng chi, phê duyệt quyết toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách

C. Thẩm tra việc phân bổ dự toán, kiểm tra , giám sát việc chi tiêu, phê duyệt quyết toán cho các đơn vị sử dụng ngân sách

Câu 22: Đối tượng áp dụng Luật NSNN 2015 (Điều 2):

A. Các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị – xã hội

B. Các tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp được ngân sách nhà nước hỗ trợ theo nhiệm vụ Nhà nước giao

C. Các đơn vị sự nghiệp công lập.Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến ngân sách nhà nước

D. Tất cả các phương án trên

Câu 23: Bội chi NS trung ương là (Điều 4):

A. Được xác định bằng chênh lệch lớn hơn giữa tổng chi ngân sách trung ương..

B. Được xác định bằng chênh lệch lớn hơn giữa tổng chi ngân sách trung ương không bao gồm chi trả nợ gốc và tổng thu ngân sách địa phương

C. Được xác định bằng chênh lệch lớn hơn giữa tổng chi ngân sách trung ương không bao gồm chi trả nợ gốc và tổng thu ngân sách tỉnh

D. Được xác định bằng chênh lệch lớn hơn giữa tổng chi ngân sách trung ương không bao gồm chi trả nợ gốc và tổng thu ngân sách trung ương

Câu 24: Ngân quỹ nhà nước là gì (Điều 62):

A. Toàn bộ các khoản tiền của Nhà nước có trên các tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

B. Toàn bộ các khoản tiền của Nhà nước có trên các tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại

C. Toàn bộ các khoản tiền của Nhà nước có trên các tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng thương mại

D. Toàn bộ các khoản tiền của Nhà nước có trên các tài khoản của Kho bạc Nhà nước mở tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại, tiền mặt tại các đơn vị Kho bạc Nhà nước

Câu 25: Đơn vị Dự toán cấp I là: 

A. Đơn vị dự toán ngân sách được Thủ tướng Chính phủ giao dự toán ngân sách

B. Đơn vị dự toán ngân sách được Chính phủ giao dự toán ngân sách 

C. Đơn vị dự toán ngân sách được Thủ tướng Chính phủ hoặc Ủy ban nhân dân giao dự toán ngân sách

D. Đơn vị dự toán ngân sách được Bộ tài chính giao dự toán ngân sách

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm