Trắc nghiệm thi công chức Chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phần 4

Trắc nghiệm thi công chức Chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phần 4

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 89 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm thi công chức Chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phần 4. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

06/09/2021

Thời gian

Không giới hạn

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Phạm vi của Chiến lược phát triển văn hoá bao gồm những lĩnh vực chủ yếu nào sau đây:

A. Tư tưởng, đạo đức, lối sống, đời sống văn hoá; Thể chế và thiết chế văn hoá;

B. Văn học, nghệ thuật; Giao lưu văn hoá với thế giới; Di sản văn hoá;

C. Cả a, b, c đều đúng.

D. Cả a và b đều sai.

Câu 3: Tìm đáp án đúng để hoàn chỉnh nội dung quan điểm của Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030: Phát triển du lịch bền vững gắn chặt với việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; "................" ; bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

A. Cạnh tranh được với các nước trong khu vực và thế giới

B. Giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường

C. Phát triển đồng thời cả du lịch nội địa và du lịch quốc tế

D. Sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng

Câu 6: Đáp án nào sau đây thuộc nội dung quản lý nhà nước về du lịch được quy định tại Luật Du lịch năm 2005?

A. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thông tin du lịch

B. Cấp, thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận về hoạt động du lịch

C. Kiểm tra, thanh tra, khiếu nại, tố cáo vi phạm pháp luật về du lịch

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 8: Theo quy định tại Luật Du lịch năm 2005, cơ quan, tổ chức, cá nhân nào sau đây có trách nhiệm tổ chức lập quy hoạch tổng thể phát triển du lịch của tỉnh?

A. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

B. Hội đồng nhân dân tỉnh

C. Ủy ban nhân dân tỉnh

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 9: Hiệp hội du lịch được thành lập trên cơ sở nào?

A. Tự nguyện của tổ chức, cá nhân có hoạt động du lịch

B. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và góp phần thúc đẩy sự phát triển của các thành viên

C. Cả a, b đều đúng

D. Cả a, c đều sai

Câu 10: Nội dung nào sau đây thuộc giải pháp "Giáo dục, cung cấp kiến thức về xây dựng gia đình" trong Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030?

A. Chú trọng ngăn ngừa thông tin và sản phẩm văn hóa xấu tác động vào gia đình

B. Tích cực đẩy mạnh tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt trong việc xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc

C. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính cho công tác gia đình

D. Cả a, b, c đều sai

Câu 11: Theo Luật Di sản văn hóa năm 2009, Di sản văn hóa vật thể được hiểu là?

A. Là sản phẩm vật chất có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học, bao gồm di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia

B. Là công trình xây dựng các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học

C. Là sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với công trình kiến trúc có giá trị thẩm mỹ

D. Là hiện vật được lưu truyền lại, có giá trị khoa học

Câu 12: Theo quy định tại Luật Du lịch năm 2005, tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch có những quyền nào sau đây?

A. Được Nhà nước bảo hộ hoạt động kinh doanh du lịch hợp pháp

B. Được thành lập doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật

C. Được kinh doanh du lịch theo đúng nội dung trong giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh du lịch đối với ngành, nghề cần có giấy phép

D. C. Cả a, b, c đều đúng

Câu 13: Theo quy định tại Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007, nạn nhân bạo lực gia đình có nghĩa vụ nào sâu đây?

A. Yêu cầu cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền bảo vệ sức khỏe, tính mạng, nhân phẩm, quyền và lợi ích hợp pháp khác của mình.

B. Được cung cấp dịch vụ y tế, tư vấn tâm lý, pháp luật.

C. Được bố trí nơi tạm lánh, được giữ bí mật về nơi tạm lánh và thông tin khác theo quy định của Luật này.

D. Cung cấp thông tin liên quan đến bạo lực gia đình cho cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền khi có yêu cầu.

Câu 16: Khi thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 phải xây dựng các đề án nào sau đây?

A. Đề án nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ các cấp đến năm 2030

B. Đề án về công tác an sinh xã hội giai đoạn 2012 - 2020

C. Đề án tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020

D. Đề án xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình đến năm 2030

Câu 17: Theo anh (chị), "Đô thị du lịch" là:

A. Là đô thị có lợi thế phát triển du lịch và du lịch có vai trò quan trọng trong hoạt động của đô thị

B. Là đô thị phát triển du lịch và du lịch có vai trò quan trọng trong hoạt động của đô thị

C. Là đô thị có lợi thế và có vai trò quan trọng trong hoạt động của du lịch

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 21: Theo anh (chị), “Điểm du lịch” là gì?

A. Là nơi có tài nguyên du lịch hấp dẫn

B. Là nơi có tài nguyên du lịch hấp dẫn, phục vụ nhu cầu tham quan của khách du lịch

C. Là nơi có tài nguyên du lịch hấp dẫn với ưu thế về tài nguyên du lịch tự nhiên đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách du lịch

D. a và b đúng

Câu 22: Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 xác định "Du lịch văn hóa, sinh thái gắn với tìm hiểu bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số" là sản phẩm du lịch đặc trưng của những tỉnh nào?

A. Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Kon Tum, Gia Lai

B. Yên Bái, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Đắk Lắk

C. Bắc Kạn, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn , Bắc Giang, Đắk Nông

D. Cả a, b, c đều sai

Câu 23: Nội dung nào sau đây thuộc giải pháp "Lãnh đạo, tổ chức, quản lý" trong Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030?

A. Chú trọng ngăn ngừa thông tin và sản phẩm văn hóa xấu tác động vào gia đình

B. Đẩy mạnh giáo dục, cung cấp cho các thành viên gia đình về chủ trương, chính sách, luật pháp liên quan đến gia đình

C. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính cho công tác gia đình

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 24: Theo anh (chị), tài nguyên du lịch nhân văn gồm các yếu tố nào sau đây?

A. Yếu tố địa chất, địa hình, địa mạo có thể sử dụng phục vụ mục đích du lịch

B. Truyền thống văn hóa, các yếu tố văn hoá, văn nghệ dân gian có thể sử dụng phục vụ mục đích du lịch

C. Di tích lịch sử, cách mạng, khảo cổ, kiến trúc, các công trình lao động sáng tạo của con người và các di sản văn hoá vật thể, phi vật thể

D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 25: Mục tiêu chung của Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 là:

A. Xây dựng gia đình, tế bào của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách

B. Xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội

C. Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc

D. Là trách nhiệm của mọi gia đình trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm thi công chức Chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chủ đề: Trắc nghiệm thi công chức Chuyên ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • Không giới hạn
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm