Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 17

Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 17

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 155 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án - Phần 17. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 2: Theo Luật giáo dục 2019. Tổ chức và hoạt động giáo dục nghề nghiệp được thực hiện theo quy định của Luật nào?

A. Luật Giáo dục nghề nghiệp và Luật giáo dục 2019

B. Luật Giáo dục nghề nghiệp

C. Luật Giáo dục nghề nghiệp và Luật giáo dục Đại học

D. Luật giáo dục 2019

Câu 3: Theo Luật giáo dục 2019. Giáo dục đại học đào tạo trình độ nào? 

A. Đại học, Cao học, tiến sĩ.

B. Đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

C. Trung cấp, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

D. Sơ cấp, trung cấp, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

Câu 4: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về Giáo dục đại học không đào tạo trình nào?

A. Đại học, Thạc sĩ

B. Tiến sĩ, Đại học

C. Trung cấp, cao đẳng

D. Thạc sĩ, Tiến sỹ

Câu 9: Theo Luật giáo dục 2019. Tổ chức và hoạt động giáo dục đại học được thực hiện theo quy định của Luật nào?

A. Luật Giáo dục 2019

B. Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục nghề nghiệp

C. Luật Giáo dục đại học và Luật Giáo dục 2019

D. Luật Giáo dục đại học

Câu 11: Theo Luật giáo dục 2019. Nhiệm vụ "Thực hiện xóa mù chữ cho người trong độ tuổi theo quy định của pháp luật" là nhiệm vụ của?

A. Nhiệm vụ của giáo dục nghề nghiệp

B. Nhiệm vụ của giáo dục đại học

C. Nhiệm vụ của giáo dục phổ thông

D. Nhiệm vụ của giáo dục thường xuyên

Câu 13: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về Chương trình giáo dục thường xuyên?

A. Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp; Chương trình giáo dục thuộc chương trình để cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân.

B. Chương trình xóa mù chữ

C. Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học; cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 14: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về "Chương trình xóa mù chữ" là chương trình giáo dục nào sau đây?

A. Chương trình giáo dục Đại học

B. Chương trình giáo dục thường xuyên

C. Chương trình giáo dục phổ thông

D. Chương trình giáo dục nghề nghiệp

Câu 15: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về "Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học; cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ" là chương trình giáo dục nào sau đây?

A. Chương trình giáo dục phổ thông 

B. Chương trình giáo dục nghề nghiệp

C. Chương trình giáo dục thường xuyên

D. Chương trình giáo dục đại học

Câu 16: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về "Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp" là chương trình giáo dục nào sau đây?

A. Chương trình giáo dục nghề nghiệp

B. Chương trình giáo dục Đại học

C. Chương trình giáo dục thường xuyên

D. Chương trình giáo dục phổ thông

Câu 17: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về "Chương trình giáo dục thuộc chương trình để cấp văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân." là chương trình giáo dục nào sau đây?

A. Chương trình giáo dục nghề nghiệp

B. Chương trình giáo dục phổ thông

C. Chương trình giáo dục thường xuyên

D. Chương trình giáo dục Đại học

Câu 18: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về Hình thức thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên?

A. Học từ xa

B. Vừa làm vừa học

C. Tự học, tự học có hướng dẫn; Hình thức học khác theo nhu cầu của người học

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 21: Theo Luật giáo dục 2019. Ai là người trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, quy định chi tiết về chương trình, sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu giáo dục thường xuyên?

A. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

B. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

C. Thủ tướng Chính phủ

D. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Câu 22: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về Cơ sở giáo dục thường xuyên?

A. Trung tâm học tập cộng đồng

B. Trung tâm giáo dục thường xuyên; Trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên

C. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 24: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học; cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ, được thực hiện tại cơ sở giáo dục thường xuyên nào?

A. Trung tâm học tập cộng đồng

B. Trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên

C. Trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 25: Theo Luật Giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về Chương trình xóa mù chữ, không được thực hiện tại cơ sở giáo dục thường xuyên nào?

A. Trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên

B. Trung tâm học tập cộng đồng

C.  Trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên

Câu 27: Theo Luật giáo dục 2019. Trường tư thục hoạt động?

A. Xã hội hoá

B. Vì lợi nhuận

C. Không vì lợi nhuận

D. Đa dạng hoá loại hình giáo dục

Câu 28: Theo Luật giáo dục 2019. Xác định phương án đúng về Việc chuyển đổi loại hình nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân được thực hiện theo nguyên tắc nào sau đây?

A. Bảo đảm quyền của giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục, người lao động và người học; Không làm thất thoát đất đai, vốn và tài sản

B. Thực hiện quy định của điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của loại hình nhà trường ở mỗi cấp học, trình độ đào tạo

C. Chỉ chuyển đổi loại hình nhà trường từ trường tư thục sang trường tư thục hoạt động không vì lợi nhuận

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 29: Theo Luật giáo dục 2019. Nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân được tổ chức theo các loại hình nào sau đây?

A. Trường công lập; Trường dân lập

B. Trường dân lập; Trường tư thục

C. Trường công lập; Trường tư thục

D. Trường công lập; Trường dân lập; Trường tư thục

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm ôn thi viên chức Giáo viên THCS và THPT có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm