Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 16

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 16

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 378 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án - Phần 16. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Yêu cầu nào dưới đây không phải là nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức theo quy định tại Luật cán bộ, công chức? 

A. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước 

B. Kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế 

C. Luân chuyển cán bộ 

D. Thực hiện bình đẳng giới 

Câu 3: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, từ “ngạch” được hiểu là: 

A. Tên gọi thể hiện trình độ học vấn của công chức 

B. Tên gọi thể hiện thứ bậc về năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức 

C. Tên gọi thể hiện trình độ chuyên môn của công chức 

D. Tên gọi thể hiện trình độ và khả năng của công chức

Câu 4: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, cơ quan quản lý cán bộ, công chức là:

A. Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao thẩm quyền tuyển dụng, quản lý, bổ nhiệm, nâng ngạch, nâng lương, cho thôi việc, nghỉ hưu, giải quyết chế độ, chính sách và khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức 

B. Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao thẩm quyền tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng ngạch, nâng lương, cho thôi việc, nghỉ hưu, giải quyết chế độ, chính sách và khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức

C.  Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao thẩm quyền quản lý, bổ nhiệm, nâng ngạch, nâng lương, cho thôi việc, nghỉ hưu, giải quyết chế độ, chính sách và khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức 

D. Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao thẩm quyền tuyển dụng, quản lý, phân công, bố trí, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức

Câu 5: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, vị trí việc làm được định nghĩa:

A. Là công việc gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức để xác định quỹ lương và bố trí công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

B. Là công việc gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu để tuyển dụng công chức phù hợp với biên chế và bố trí công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

C. Là công việc gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức để xác định biên chế và bố trí công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

D. Là công việc gắn với bản mô tả công việc và ngạch công chức để xác định biên chế và bố trí công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

Câu 6: Vị trí việc làm được định nghĩa trong Luật cán bộ, công chức 2008 là công việc gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức để:

A. Xác định quỹ lương và bố trí công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

B. Xác định biên chế và bố trí công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

C. Xác định bản mô tả công việc và bố trí công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị 

D. Xác định biên chế và tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Câu 7: Định nghĩa nào sau đây sai trong các định nghĩa tại Luật cán bộ, công chức 2008:

A. Ngạch là tên gọi thể hiện thứ bậc về năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức 

B. Bổ nhiệm là việc cán bộ, công chức được quyền quyết định giữ một chức vụ lãnh đạo, quản lý hoặc một ngạch theo quy định của pháp luật 

C. Miễn nhiệm là việc cán bộ, công chức được thôi giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm 

D. Bãi nhiệm là việc cán bộ không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi hết nhiệm kỳ

Câu 8: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, “miễn nhiệm” được định nghĩa như thế nào? 

A. Là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý không được tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm 

B. Là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý đề nghị được thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm 

C. Là việc cán bộ không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ 

D. Là việc cán bộ, công chức được thôi giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết  thời hạn bổ nhiệm

Câu 9: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, “từ chức” được định nghĩa như thế nào?

A. Là việc cán bộ, công chức được thôi giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm 

B. Là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý không được tiếp tục giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hạn bổ nhiệm 

C. Là việc cán bộ không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ

D. Là việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý đề nghị được thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc chưa hết thời hận bổ nhiệm

Câu 10: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, bãi nhiệm là việc không được tiếp tục giữ chức vụ, chức danh khi chưa hết nhiệm kỳ của:

A. Công chức 

B. Cán bộ 

C. Cán bộ, công chức 

D. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 

Câu 11: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, giáng chức là việc bị hạ xuống chức vụ thấp hơn của:

A. Công chức 

B. Cán bộ

C. Cán bộ, công chức 

D. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 

Câu 14: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, điều động là:

A. Việc công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị này được cử đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ 

B. Việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được cử hoặc bổ nhiệm giữ một chức danh lãnh đạo, quản lý khác trong một thời hạn nhất định để tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện theo yêu cầu, nhiệm vụ 

C. Việc công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị này được cử đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ 

D. Việc công chức lãnh đạo, quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị này được cử đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ

Câu 15: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, luân chuyển là:

A. Việc công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị này được cử đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ 

B. Việc cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được cử hoặc bổ nhiệm giữ một chức danh lãnh đạo, quản lý khác trong một thời hạn nhất định để tiếp tục được đào tạo, bồi dưỡng và rèn luyện theo yêu cầu nhiệm vụ 

C. Việc công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị này được cử đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ 

D. Việc tổ chức lãnh đạo, quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị này được cử đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu, nhiệm vụ

Câu 16: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, biệt phái là:

A. Việc công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị này được cử đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ 

B. Việc cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển từ cơ quan, tổ chức, đơn vị này đến làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác 

C. Việc công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị này được cử hoặc bổ nhiệm đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu, nhiệm vụ 

D. Việc cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền quyết định chuyển từ cơ quan, tổ chức, đơn vị này đến làm việc ở một vị trí cao hơn tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác 

Câu 17: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, biệt phái là việc được cử đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ:

A. Công chức lãnh đạo, quản lý của cơ quan, tổ chức, đơn vị này 

B. Cán bộ, công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị này

C. Công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị này 

D. Cán bộ của cơ quan, tổ chức, đơn vị này 

Câu 18: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, từ chức là việc đề nghị được thôi giữ chức vụ khi chưa hết nhiệm kỳ hoặc thời hạn bổ nhiệm:

A. Công chức lãnh đạo, quản lý / đã hết 

B. Cán bộ, công chức / chưa hết 

C. Cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý / chưa hết 

D. Cán bộ / chưa hết

Câu 19: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, đâu không phải là nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân? 

A. Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia 

B. Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân

C. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân 

D. Đại diện quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân

Câu 23: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân được quy định tại:

A. Văn hóa giao tiếp với nhân dân

B. Nguyên tắc trong thi hành công vụ 

C. Đạo đức của cán bộ, công chức 

D. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân 

Câu 24: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia quy định tại:

A. Nguyên tắc tuyển dụng công chức 

B. Nguyên tắc trong thi hành công vụ

C. Nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức 

D. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân

Câu 25: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân quy định tại:

A. Văn hóa giao tiếp với nhân dân 

B. Nguyên tắc trong thi hành công vụ 

C. Nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức 

D. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân

Câu 26: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước quy định tại:

A. Nguyên tắc tuyển dụng công chức 

B. Nguyên tắc trong thi hành công vụ

C. Nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức 

D. Nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân

Câu 27: Theo Luật Cán bộ, công chức năm 2008, nội dung nào dưới đây không quy định trong nghĩa vụ của cán bộ, công chức đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân:

A. Trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ danh dự Tổ quốc và lợi ích quốc gia 

B. Tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân 

C. Tôn trọng Hiến pháp và pháp luật 

D. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân. Tôn trọng Hiến pháp và pháp luật

Câu 28: Cán bộ, công chức không có nghĩa vụ nào dưới đây khi thực thi công vụ?

A. Thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao 

B. Chủ động và phối hợp chặt chẽ trong thi hành công vụ; giữ gìn đoàn kết trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

C. Tích cực đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ 

D. Bảo vệ, quản lý và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản nhà nước được giao

Câu 29: Nội dung nào sau đây không phải là nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ?

A. Thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao 

B. Có ý thức tổ chức kỷ luật 

C. Chủ động và phối hợp chặt chẽ trong thi hành công vụ 

D. Bảo vệ, quản lý và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản doanh nghiệp giao cho

Câu 30: Phương án nào dưới đây là nghĩa vụ của cán bộ, công chức trong thi hành công vụ được quy định tại Luật cán bộ, công chức?

A. Thực hiện đúng, đầy đủ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao 

B. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật của Nhà nước 

C. Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư 

D. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ 

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Thuế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm