Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 23

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 23

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 69 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 23. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Theo Luât cán bô, công chức 2008, Nguyên tắc tuyển dụng công chức là gì?

A. Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật

B. Bảo đảm tính canh tranh. Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm

C. Ưu tiên tuyển chọn người có tài năng, người có công với nước, người dân tộc thiểu số

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 4: Theo Luật cán bộ, công chức: Việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển được thực hiện theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức đối với từng nhóm đối tượng nào?

A. Cam kết tình nguyện làm việc từ 05 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

B. Người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học

C. Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tài năng

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 5: Theo Luât cán bô, công chức: Phương thức tuyển dụng công chức là gì?

A. Thi tuyển

B. Xét tuyển

C. Tiếp nhận

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 7: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, Những người nào dưới đây không được đăng ký dự tuyển công chức?

A. Không cư trú tại Việt Nam

B. Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự

C. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 10: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án sai về Chính phủ làm việc theo chế độ?

A. Tập thể

B. Quyết định theo đa số

C. Trách nhiệm người đứng đầu

D. Không có phương án nào sai

Câu 13: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Trong trường hợp Chính phủ không họp, Thủ tướng Chính phủ quyết định gửi lấy ý kiến bằng văn bản đến ai?

A. Các thành viên Chính phủ

B. Các thành viên Mặt trận Tổ quốc

C. Người đứng đầu Tổ chức chính trị-xã hội

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 16: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Xác định phương án sai về trường hợp khi cần thiết Ai là người được mời tham dự phiên họp của Chính phủ?

A. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

B. Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ

C. Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc

D. Không có phương án nào sai

Câu 17: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Ai là người tham dự phiên họp của Chính phủ có quyền phát biểu ý kiến nhưng không có quyền biểu quyết?

A. Thủ tướng, phó thủ tướng Chính phủ

B. Bộ trưởng

C. Thủ trưởng cơ qaun ngang bộ

D. Người không phải là thành viên Chính phủ

Câu 18: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, trong các ý dưới đây, đâu là Điều kiện để đăng ký dự tuyển công chức?

A. Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng

B. Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp

C. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 21: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, Điều kiện về độ tuổi để đăng ký dự tuyển công chức là gì?

A. Đủ 21 tuổi trở lên

B.  Đủ 19 tuổi trở lên

C.  Đủ 18 tuổi trở lên

D. Đủ 16 tuổi trở lên

Câu 23: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, Điều kiện về quốc tịch để đăng ký dự tuyển công chức là gì?

A. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam

B. Có thể có 2 quốc tịch, trong đó có 1 quốc tịch Việt Nam

C. Bất cứ quốc tịch nào

D. Cả 3 ý trên đều sai

Câu 24: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015; sửa đổi 2019. Ai là người có quyền tham dự phiên họp của Chính phủ?

A. Chủ tịch Quốc hội

B. Chủ nhiệm Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

C. Chủ tịch nước

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 25: Điều kiện nào sau đây không phải là điều kiện đăng ký dự tuyển công chức?

A. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam

B. Đủ 20 tuổi trở lên

C. Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng

D. Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp

Câu 29: Theo Luật cán bộ, công chức năm 2008, thì việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào?

A. Yêu cầu nhiệm vụ

B.  Vị trí việc làm

C.  Chỉ tiêu biên chế

D. Cả 3 phương án còn lại

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm