Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 22

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 22

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 73 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 22. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 6: Theo Luật Tổ chức Chính phủ 2015, do Ai là Chủ tịch Quốc hội ký?

A. Nông Đức Mạnh

B. Nguyễn Phú Trọng

C. Nguyễn Sinh Hùng

D. Nguyễn Thị Kim Ngân

Câu 8: Theo Luật Cán bộ, công chức 2008, sửa đổi năm 2019: căn cứ vào ngạch được bổ nhiệm, công chức Loại D, gồm những ai?

A. Những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương

B. Những người được bổ nhiệm vào ngạch cán sự hoặc tương đương và ngạch nhân viên

C. Những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương

D. Những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương

Câu 9: Theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tiêu chuẩn quy mô dân số của thị trấn là bao nhiêu?

A. Từ 8.000 người trở lên

B. Từ 9.000 người trở lên

C. Từ 10.000 người trở lên

D. Từ 15.000 người trở lên

Câu 10: Theo Luật Cán bộ, công chức 2008, sửa đổi năm 2019: căn cứ vào ngạch được bổ nhiệm, công chức Loại C, gồm những ai?

A. Những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương

B. Những người được bổ nhiệm vào ngạch cán sự hoặc tương đương

C. Những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương

D. Những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương

Câu 11: Theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tiêu chuẩn quy mô dân số của thành phố trực thuộc trung ương là bao nhiêu?

A. Từ 1.500.000 người trở lên

B. Từ 1.400.000 người trở lên

C. Từ 1.000.000 người trở lên

D. Từ 900.000 người trờ lên

Câu 12: Theo Luật Cán bộ, công chức 2008, sửa đổi năm 2019: căn cứ vào ngạch được bổ nhiệm, công chức Loại B, gồm những ai?

A. Những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương

B. Những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương

C. Những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương

D. Những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương

Câu 13: Theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thành phố trực thuộc trung ương có tiêu chuẩn về đơn vị hành chính trực thuộc như thế nào?

A. Có từ 15 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc trở lên, trong đó tỷ lệ số quận trên tổng số . đơn vị hành chính cấp huyện từ 50% trờ lên

B. Có từ 12 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc trở lên, trong đó tỷ lệ số quận trên tổng số đơn vị hành chính cấp huyện từ 70% trở lên

C. Có từ 10 đơn vịhành chính cấp huyện trực thuộc trở lên, trong đó tỷ lệ số quận trên tổng số đon vị hành chính cấp huyện từ 40% trở lên

D. Có từ 11 đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc trở lên, trong đó tỷ lệ số quận trên tổng số đon vị hành chính cấp huyện từ 60% trở lên

Câu 14: Theo Luật Cán bộ, công chức 2008, sửa đổi năm 2019: Căn cứ vào ngạch được bổ nhiệm, công chức Loại A, gồm những ai?

A. Những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên hoặc tương đương

B. Những người được bổ nhiệm vào ngạch cán sự hoặc tương đương

C. Những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương

D. Những người được bổ nhiệm vào ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương

Câu 16: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, Căn cứ vào vị trí công tác, công chức được phân thành loại nào?

A. Công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

B. Công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

C. Đáp án 1 và 2 đúng

D. Đáp án 1 và 2 sai

Câu 21: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, Cán bộ được nghỉ hưu theo quy định của luật nào?

A. Bộ luật lao động

B. Luật cán bộ, công chức

C.  Đáp án 1 và 2 đúng

D. Đáp án 1 và 2 sai

Câu 23: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định nguyên tắc xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào sau đây?

A. Bảo đảm tính thứ bậc; trong quy định của văn bản quy phạm pháp luật.

B. Bảo đảm tính minh bạch trong quy định của văn bản quy phạm pháp luật.

C. Bảo đảm tính kế thừa trong quy định của văn bản quy phạm pháp luật.

D. Bảo đảm tính hành chính trong quỵ định của văn bản quy phạm pháp luật.

Câu 24: Theo Luật cán bộ, công chức 2008, Cán bộ có thể xin thôi làm nhiệm vụ hoặc từ chức, miễn nhiệm trong trường hợp nào sau đây? 

A. Không đủ sức khỏe

B. Không đủ năng lực, uy tín

C. Theo yêu cầu nhiệm vụ

D. Cả 3 ý trên đều đúng

Câu 27: Theo Luật Cán bộ, công chức 2008, sửa đổi năm 2019: trong trường hợp nào thì cơ quan, tổ chức có thẩm quyền miễn nhiệm, cho thôi làm nhiệm vụ?

A. Cán bộ có 02 năm liên tiếp được xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ

B. Có 02 năm liên tiếp, trong đó 01 năm hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và 01 năm không hoàn thành nhiệm vụ

C. Đáp án 1 và 2 đúng

D. Đáp án 1 và 2 sai

Câu 30: Theo Luật Cán bộ, công chức 2008, sửa đổi năm 2019: Căn cứ vào kết quả đánh giá, cán bộ được phân loại đánh giá như thế nào?

A. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ

B. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ

C. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ

D. Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm