Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 10

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 10

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 103 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 10. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.1 7 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 2: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Chọn phương án đúng về Trong trường hợp đặc biệt, Việc giao ký thừa ủy quyền phải được thực hiện như thế nào?

A. Bằng văn bản, giới hạn thời gian và không giới hạn nội dung được ủy quyền

B. Bằng văn bản, không giới hạn thời gian và giới hạn nội dung được ủy quyền

C. Bằng văn bản, giới hạn thời gian và nội dung được ủy quyền

D. Không có phương án nào đúng

Câu 4: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Chọn phương án đúng về Trong trường hợp đặc biệt, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể ủy quyền cho Ai ký thừa ủy quyền một số văn bản mà mình phải ký?

A. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của mình. (a)

B. Cấp phó của cơ quan, tổ chức thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. (b)

C. Cả (a) và (b)

D. Không có phương án nào đúng

Câu 9: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Xác định phương án đúng về loại chữ ký?

A. 4 loại (loại chữ ký trên văn bản giấy; trên văn bản trích sao; trên y sao và sao lục)

B. 2 loại (loại chữ ký trên văn bản giấy và chữ ký số)

C. 1 loại (loại chữ ký trên văn bản giấy)

D. 3 loại (loại chữ ký trên văn bản giấy; trên văn bản trích sao và chữ ký số)

Câu 11: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Chọn phương án đúng đối với Cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ tập thể, Cấp phó của người đứng đầu cơ quan tổ chức được ký các văn bản nào của cơ quan, tổ chức?

A. Những văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. (a)

B. Những văn bản theo uỷ quyền của Người đứng đầu cơ quan, tổ chức. (b)

C. Tất cả các văn bản đều sai

D. Cả (b) và (c)

Câu 12: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Chọn phương án đúng về Ký ban hành văn bản đối với trường hợp Cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ thủ trưởng.

A. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền ký tất cả văn bản do cơ quan, tổ chức ban hành

B. Trường hợp cấp phó được giao phụ trách, điều hành thì thực hiện ký như cấp phó ký thay cấp trưởng

C. Có thể giao cấp phó ký thay các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và một số văn bản thuộc thẩm quyền của người đứng đầu

D. Cả 3 phương án đều đúng

Câu 18: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Chọn phương án đúng về Trình tự quản lý văn bản đi đối với văn bản giấy.

A. Nhân bản, đóng dấu cơ quan, tổ chức, dấu chỉ độ mật, mức độ khẩn

B. Phát hành và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi. Lưu văn bản đi

C. Cấp số, thời gian ban hành văn bản. Đăng ký văn bản đi

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 21: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Chọn phương án đúng về Trình tự quản lý văn bản đi đối với văn bản điện tử.

A. Ký số của cơ quan, tổ chức

B. Cấp số, thời gian ban hành văn bản. Đăng ký văn bản đi

C. Phát hành và theo dõi việc chuyển phát văn bản đi. Lưu văn bản đi.

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 25: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Chọn phương án đúng về Cấp số, thời gian ban hành văn bản.

A. Việc cấp số văn bản chuyên ngành do người đứng đầu cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực quy định

B. Việc cấp số văn bản hành chính do người đứng đầu cơ quan, tổ chức quy định

C. Việc cấp số văn bản quy phạm pháp luật: Mỗi loại văn bản quy phạm pháp luật được cấp hệ thống số riêng

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 26: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Chọn phương án đúng về Cấp số, thời gian ban hành văn bản.

A. Đối với văn bản giấy, việc cấp số, thời gian ban hành được thực hiện sau khi có chữ ký của người có thẩm quyền, chậm nhất là trong ngày làm việc tiếp theo. Văn bản mật được cấp hệ thống số riêng. (1)

B. Đối với văn bản điện tử, việc cấp số, thời gian ban hành được thực hiện bằng chức năng của Hệ thống. (2)

C. Phương án (1) và (2) đều đúng

D. Phương án (1) đúng và phương án (2) sai

Câu 27: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Chọn phương án đúng về đăng ký văn bản đi. Văn bản được đăng ký.

A. Bằng giấy hoặc bằng Hệ thống

B. Bằng sổ hoặc bằng Hệ thống

C. Bằng công văn hoặc bằng Hệ thống sổ

D. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 29: Theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/3/2020 về công tác văn thư. Chọn phương án đúng về đăng ký văn bản đi. Đăng ký văn bản bằng Hệ thống.

A. Văn bản được đăng ký bằng Hệ thống phải được in ra giấy và đóng sổ để quản lý

B. Văn bản được đăng ký bằng Hệ thống phải được in ra giấy đầy đủ các trường thông tin theo mẫu sổ đăng ký văn bản đi

C. Văn bản được đăng ký bằng Hệ thống phải được in ra giấy đầy đủ các trường  thông tin theo mẫu sổ đăng ký văn bản đi, đóng sổ để quản lý

D. Không có phương án nào đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm