Trắc nghiệm công chức Chuyên ngành Công thương có đáp án - Phần 2

Trắc nghiệm công chức Chuyên ngành Công thương có đáp án - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 159 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm công chức Chuyên ngành Công thương có đáp án - Phần 2. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

06/09/2021

Thời gian

Không giới hạn

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 2: Theo quy định tại Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ, cơ quan nào có trách nhiệm hướng dẫn việc bổ nhiệm, chuyển xếp ngạch công chức kiểm soát viên chất lượng?

A. Liên Bộ Công Thương - Bộ Nội vụ;

B. Liên Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công Thương;

C. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ;

D. Kiểm soát viên thuộc chuyên ngành nào thì Bộ quản lý chuyên ngành đó quy định.

Câu 3: Theo quy định tại Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ, những sản phẩm nào được mang dấu hợp quy theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận bản công bố hợp quy?

A. Thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn.

B. Phụ gia thực phẩm; chất hỗ trợ chế biến thực phẩm.

C. Dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm.

D. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 6: Theo quy định tại Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ, cơ quan, tổ chức, cá nhân nào có trách nhiệm cấp, thu hồi Giấy Xác nhận sinh vật biến đổi gen đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm?

A. Bộ Công Thương;

B. Bộ Trưởng Bộ Công Thương;

C. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

D. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Câu 7: Theo quy định tại Thông tư số 40/2012/TT-BCT ngày 21/12/2012 của Bộ Công thương, việc đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo lần đầu áp dụng đối với loại thực phẩm nào?

A. Từng loại thực phẩm của một cơ sở sản xuất và chưa được xác nhận nội dung quảng cáo;

B. Từng loại thực phẩm của một cơ sở sản xuất đã được xác nhận nội dung,quảng cáo nhưng Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm bị thu hồi; 

C. Từng loại thực phẩm của một cơ sở sản xuất đã được xác nhận nội dung quảng cáo nhưng Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm hết hiệu lực;

D. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 8: Theo quy định tại Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ, thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn; phụ gia thực phẩm đã có quy chuẩn kỹ thuật trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường phải:

A. Phải được kiểm tra và đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

B. Phải được công bố hợp quy;

C. Phải đăng ký bản công bố hợp quy với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

D. b và c đúng.

Câu 11: Theo quy định tại Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bị thu hồi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong trường hợp nào?

A. Hoạt động không đúng ngành nghề kinh doanh thực phẩm đã đăng ký.

B. Có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền chuyển đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ sở cũ.

C. Cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm bị tước quyền sử dụng giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật;

D. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 13: Theo quy định tại Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ, mức xử phạt đối với hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng vượt quá giới hạn cho phép là:

A. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng;

B. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng;

C. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng;

D. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

Câu 15: Tìm đáp án đúng để hoàn chỉnh câu sau:

A. Công chức chuyên ngành;

B. Ngạch công chức chuyên ngành;

C. Ngạch viên chức chuyên ngành;

D. Cán bộ chuyên ngành.

Câu 16: Tìm đáp án đúng để hoàn chỉnh câu sau:

A. Chỉ nhà sản xuất thực phẩm;

B. Chỉ cơ quan có thẩm quyền cấp giấy cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

C. Chỉ cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy;

D. Cả b và c đúng.

Câu 17: Theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007, những nội dung nào sau đây là quyền của người tiêu dùng đối với chất lượng sản phẩm, hàng hóa?

A. Được thỏa thuận về việc bảo hành hàng hóa, khả năng gây mất an toàn của hàng hóa và cách phòng ngừa khi nhận được thông tin cảnh báo từ người sản xuất, người nhập khẩu.

B. Được cung cấp thông tin trung thực về mức độ an toàn, chất lượng, hướng dẫn vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng sản phẩm, hàng hóa.

C. Yêu cầu người bán hàng sửa chữa, hoàn lại tiền hoặc đổi hàng mới, nhận lại hàng có khuyết tật.

D. Cả b và c đúng.

Câu 20: Theo quy định tại Nghị định số 178/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ, mức xử phạt đối với hành vi sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm thuộc danh mục được phép sử dụng theo quy định nhưng vượt quá giới  hạn cho phép là:

A. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

B. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng

C. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng

D. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng

Câu 22: Theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng  hóa năm 2007, những nội dung nào sau đây là quyền của người tiêu dùng đối với chất lượng sản phẩm, hàng hóa?

A. Được thỏa thuận về việc bảo hành hàng hóa, khả năng gây mất an toàn của hàng hóavà cách phòng ngừa khi nhận được thông tin cảnh báo từ người sản xuất, người nhập khẩu

B. Được cung cấp thông tin trung thực về mức độ an toàn, chất lượng, hướng dẫn vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng sản phẩm, hàng hóa

C. Yêu cầu người bán hàng sửa chữa, hoàn lại tiền hoặc đổi hàng mới, nhận lại hàng có khuyết tật

D. b và c đúng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm công chức Chuyên ngành Công thương có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm công chức Chuyên ngành Công thương có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • Không giới hạn
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm