Ôn tập trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp có đáp án - Phần 3

Ôn tập trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp có đáp án - Phần 3

  • 30/08/2021
  • 40 Câu hỏi
  • 225 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Ôn tập trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp có đáp án - Phần 3. Tài liệu bao gồm 40 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tài chính ngân hàng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

60 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 3: Câu nào sau đây không đúng cho vay thế chấp các khoản phải thu?

A. Khá linh động

B. Được ngân hàng thích hơn là vay không có thế chấp

C. Có thể thêm chi phí dịch vụ cho khoản vay này

D. Lãi suất thường thấp hơn

Câu 5: Câu nào sau đây không phải là nguồn dài hạn cho hoạt động kinh doanh?

A. Trái phiếu

B. Lợi nhuận giữ lại

C. Các khoản phải thu

D. Cổ phần ưu đãi

Câu 6: Trong hợp đồng thuê tài sản, người chủ sở hữu tài sản được gọi là:

A. Người nắm giữ tài sản thế chấp

B. Bên cho thuê

C. Bên đi thuê

D. Người đi thuê

Câu 15: Cho biết trường hợp nào sau đây là đúng:

A. P 10, AVC 5, FC 500, Qmax 200, thv 6 tháng

B. P 10, AVC 10, FC 500, Qmax 200, thv 6 tháng

C. P 10, AVC 5, FC 450, Qmax 200, thv 9 tháng

D. P 20, AVC 10, FC 1000, Qmax 200, thv 14 tháng

Câu 19: Xem xét các chứng cứ thị trường để xác định cấu trúc vốn liên quan đến việc xác định:

A. Mức độ rủi ro kinh doanh của công ty

B. Chỉ số khả năng thanh toán

C. Độ lớn đòn bẩy tài chính

D. Kết hợp đồng thời cả 3 chỉ số trên

Câu 20: Ý nghĩa của đòn bẩy tài chính DFL?

A. Lợi nhuận trước thuế và trả lãi không đủ lớn để trang trải lãi vay thì doanh lợi vốn chủ sở hữu của chủ doanh nghiệp cũng bị giảm sút.

B. Lợi nhuận trước thuế và trả lãi đủ lớn thì cần một biến động nhỏ về lợi nhuận trước thuế và lãi vay cũng tạo ra sự biến động về doanh lợi vốn chủ sở hữu.

C. Lợi nhuận trước thuế và trả lãi không đủ lớn để trang trải lãi vay thì doanh lợi vốn chủ sở hữu của chủ doanh nghiệp ít bị giảm sút.

D. Câu a và b

Câu 22: Doanh nghiệp nên tăng % vốn vay trong tổng vốn khi:

A. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) tổng vốn lớn hơn lãi suất vay

B. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) tổng vốn nhỏ hơn lãi suất vay

C. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) tổng vốn bằng lãi suất vay

D. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) lớn hơn thuế thu nhập doanh nghiệp

Câu 24: Đòn bẩy kinh doanh có tác dụng với doanh nghiệp khi:

A. Sản lượng vượt quá sản lượng hoà vốn

B. Định phí bằng biến phí

C. Sản lượng thấp hơn điểm hoà vốn

D. Cả 2 ý trên đều đúng

Câu 26: Mức độ đòn bẩy kinh doanh phản ánh

A. Khi lợi nhuận trước thuế và lãi vay thay đổi 1% thì lợi nhuận VCSH thay đổi bao nhiêu %

B. Khi doanh thu thay đổi 1% thì lợi nhuận VCSH sẽ thay đổi bao nhiêu %

C. Khi doanh thu hay số lượng tiêu thụ thay đổi 1% thì lợi nhuận trước thuế và lãi vay sẽ thay đổi bao nhiêu %

D. Khi doanh thu thay đổi 1% thì tài sản thay đổi bao nhiêu %

Câu 27: Trong các nguồn vốn sau, nguồn vốn nào không phải là nguồn vốn chủ?

A. Nhận góp vốn liên doanh

B. Phát hành cổ phiếu

C. Lợi nhuận giữ lại

D. Phát hành trái phiếu

Câu 29: Tỷ suất lợi nhuận trên tổng vốn năm 2004 là 12%. Lãi suất vay phải trả của doanh nghiệp là 8,5%. Dựa vào 2 số liệu trên, doanh nghiệp có thể quyết định năm 2005:

A. Tiếp tục vay vốn để sản xuất

B. Không nên cho vay thêm

C. Chưa thể kết luận được

D. Tùy theo tình hình thị trường

Câu 30: Để xác định được độ lớn đòn bẩy tài chính cần biết:

A. Sản lượng, giá bán 1 đơn vị sản phẩm

B. Chi phí cố định, biến phí bình quân 1 đơn vị sản phẩm, lãi vay

C. Cả a & b

D. Chi phí biến đổi, lãi vay

Câu 32: Trong trường hợp nào công ty tài trợ tất cả bằng nguồn vốn cổ phần.

A. Khi lợi nhuận trước thuế và lãi vay (EBIT) tăng, thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) tăng với tỷ lệ phần trăm tương ứng

B. Khi EBIT tăng, EPS tăng theo với tỷ lệ phần trăm lớn hơn

C. Khi EBIT tăng, EPS giảm

D. Không câu nào đúng

Câu 34: Chi phí sử dụng vốn của một công ty được định nghĩa là:

A. Chi phí của các nguồn vốn của công ty

B. Ngân sách vốn

C. Tỷ suất sinh lợi đòi hỏi

D. Cả a và c

Câu 35: Nếu một công ty thay đổi trong cấu trúc tài chính của mình:

A. Tỷ suất sinh lợi đòi hỏi trên nợ không thay đổi

B. Tỷ suất sinh lợi đòi hỏi trên vốn chủ không thay đổi

C. Tỷ suất sinh lợi đòi hỏi trên tài sản không thay đổi

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 37: Hệ số vốn chủ là:

A. Nợ phải trả/Nguồn vốn CSH

B. Nguồn vốn CSH/Nợ phải trả

C. Nguồn vốn CSH/Tổng vốn

D. Nợ dài hạn/Nguồn vốn CSH

Câu 39: Các nhân tố ảnh hưởng tới cơ cấu nguồn vốn:

A. Sự ổn định của doanh thu lợi nhuận

B. Đặc điểm kinh tế kĩ thuật của ngành

C. Doanh lợi vốn và lãi suất của vốn huy động

D. Tất cả các yếu tố trên

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Ôn tập trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp có đáp án

Chủ đề: Ôn tập trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 60 Phút
  • 40 Câu hỏi
  • Sinh viên