Ôn tập trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp có đáp án - Phần 10

Ôn tập trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp có đáp án - Phần 10

  • 30/08/2021
  • 40 Câu hỏi
  • 90 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Ôn tập trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp có đáp án - Phần 10. Tài liệu bao gồm 40 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Tài chính ngân hàng. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

60 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Những câu nào sau đây là những lý do không rõ ràng cho hoạt động thuê tài sản:

A. Lợi ích từ là chắn thuế có thể được sử dụng

B. Bên cho thuê được trang bị tốt để có thể cung cấp sự bảo trì hiệu quả

C. Việc chuyên môn hóa đã dẫn đến chi phí hành chính và chi phí giao dịch thấp

D. Thuê tài sản tránh được sự kiểm soát chi tiêu vốn

Câu 8: Đứng dưới góc độ của bên đi thuê, những câu nào sau đây không phải là chi phí trực tiếp kết hợp với thuê tài sản:

A. Thay thế nợ vay

B. Mua tài sản

C. Lợi ích lá chắn thuế từ khấu hao dự kiến trước

D. Khoản thanh toán tiền thuê sau thuế

Câu 9: Liên quan đến mục đích của Doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch tiền mặt, mục đích nào sau đây là đúng:

A. Mục đích dự phòng 

B. Mục đích kinh doanh

C. Mục đích đầu cơ

D. Tất cả đều đúng

Câu 15: Trong hoạch định ngân sách tiền mặt, chi phí nào sau đây không được đưa vào chỉ tiêu Tổng chi bằng tiền mặt:

A. Chi phí trả tiền vật tư, phụ tùng

B. Trả lương công nhân

C. Chi phí mua TSCĐ

D. Chi phí khấu hao TSCĐ

Câu 16: Nếu vốn hoạt động của doanh nghiệp hoàn toàn là vốn cổ phần thường:

A. EBIT tăng dẫn đến EPS tăng với tỷ lệ lớn hơn

B. EBIT tăng dẫn đến EPS tăng với tỷ lệ tương ứng

C. EBIT tăng dẫn đến EPS giảm với tỷ lệ tương ứng

D. Tất cả đều sai

Câu 17: Trong trường hợp nền kinh tế suy thoái, doanh nghiệp đang bị lỗ. Nếu doanh nghiệp có định phí cao thì:

A. Nên tạm ngừng hoạt động đợi giai đoạn này qua

B. Thay đổi cơ cấu vốn bằng cách sử dụng đòn cân nợ

C. Hoạt động cầm chừng với điểm hòa vốn \( \ge \) điểm hòa vốn tiền mặt

D. Tất cả đều sai 

Câu 21: Khi Doanh nghiệp thay đổi điều khoản bán chịu bằng cách tăng tỷ lệ chiết khấu thanh toán thì:

A. Vòng quay các khoản phải thu tăng

B. Tăng lợi nhuận

C. Giảm chi phí cơ hội do đầu tư vào các khoản phải thu

D. Kỳ thu tiền bình quân tăng

Câu 24: Các công ty cần nắm giữ tiền mặt bằng định mức tồn quỹ khi:

A. Nhu cầu giao dịch không vừa khớp dòng tiền vào

B. Nhu cầu giao dịch giao động

C. Nhu cầu giao dịch nhỏ hơn dòng tiền vào

D. Nhu cầu giao dịch lớn hơn dòng tiền vào

Câu 27: Với điều kiện của mô hình hoạch định doanh lợi. Nếu EPS tại mức doanh thu (DT*) của các phương án: Sử dụng vốn vay hoặc sử dụng vốn cổ phần là bằng nhau thì:

A. Chưa thể kết luận lựa chọn phương án nào

B. Với mức doanh thu > DT* thì doanh nghiệp nên lựa chọn phương án sử dụng vốn cổ phần

C. Với mức doanh thu > DT* thì doanh nghiệp nên lựa chọn p hương án sử dụng vốn vay

D. Với mức doanh thu > DT* thì doanh nghiệp nên lựa chọn bất kỳ phương án nào

Câu 28: Với điều kiện của mô hình hoạch định doanh lợi. Nếu EPS tại mức EBIT* của các phương án: Sử dụng vốn vay hoặc sử dụng vốn cổ phần là bằng nhau thì:

A. Với EBIT < EBIT* thì doanh nghiệp nên lựa chọn phương án sử dụng vốn vay

B. Với EBIT < EBIT* thì doanh nghiệp nên lựa chọn phương án sử dụng vốn cổ phần

C. Chưa thể kết luận lựa chọn phương án nào

D. Với EBIT < EBIT* thì doanh nghiệp không thể lựa chọn bất kỳ phương án nào

Câu 32: Với sản lượng sản xuất và tiêu thụ Q > sản lượng hòa vốn Qhv thì:

A. Doanh nghiệp chỉ nên gia tăng Q khi đơn giá bán P > vđơn vị

B. Doanh nghiệp chỉ nên gia tăng Q khi đơn giá bán Pmới \( \ge \) Pcũ

C. Doanh nghiệp chỉ nên gia tăng Q khi đơn giá bán P > vđơn vị + Pđơn vị

D. Tất cả đều đúng

Câu 35: Những thay đổi nào sau đây sẽ làm cho hoạt động thuê tài sản trở nên hấp dẫn hơn? Giả định bên đi thuê không phải trả thuê.

A. Đời sống kinh tế mong đợi của tài sản cho thuê giảm

B. Sự gia tăng chung trong thuế suất thuế TNDN

C. Sự hoán đổi từ khấu hao nhanh sang khấu hao đường thẳng

D. Sự giảm xuống trong lãi suất

Câu 37: Trong điều kiện đã hòa vốn, nếu doanh thu càng tăng thì đòn cân định phí sẽ:

A. càng nhỏ

B. chưa thể xác định 

C. không thay đổi

D. càng lớn

Câu 39: Trong hợp đồng thuê tài sản thì người sở hữu tài sản được gọi là:

A. Người nắm giữ tài sản thế chấp

B. Người sử dụng tài sản

C. Bên cho thuê

D. Bên đi thuê

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Ôn tập trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp có đáp án

Chủ đề: Ôn tập trắc nghiệm Tài chính doanh nghiệp có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 60 Phút
  • 40 Câu hỏi
  • Sinh viên