Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 21

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 21

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 149 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án - Phần 21. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Quản trị marketing. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.5 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

25/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 1: Báo cáo ngân lưu của dự án gồm các thành phần:

A. Dòng ngân lưu vào

B. Dòng ngân lưu ra

C. Dòng ngân lưu ròng

D. Tất cả các câu đều đúng

Câu 4: Trong phương pháp xác định dòng ngân lưu ròng của dự án bằng cách điều chỉnh dòng lợi nhuận ròng của báo cáo dự toán kết quả hoạt động kinh doanh, thì khấu hao tài sản cố định:

A. được cộng vào dòng lợi nhuận sau thuế

B. được trừ khỏi dòng lợi nhuận sau thuế

C. được nhân với dòng lợi nhuận sau thuế

D. được chia cho dòng lợi nhuận sau thuế

Câu 13: Lãi suất tính toán sử dụng trong dự án đầu tư với tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế:

A. Có quan hệ với nhau

B. Không có quan hệ với nhau

C. Tuỳ từng trường hợp cụ thể

D. Tất cả các câu này đều sai

Câu 14: Công thức tính chi phí sử dụng vốn bình quân (WACC – Weighted Average cost of Capital) trong trường hợp có thuế thu nhập doanh nghiệp là:

A. \(WACC = \frac{D}{R}*{r_D} + \frac{E}{V}*{r_E}\)

B. \(WACC = \left( {1 - t} \right)\frac{D}{V}*{r_D} + \frac{E}{V}*{r_E}\)

C. \(\frac{D}{V}*{r_D}\)

D. \(\frac{E}{V}*{r_E}\)

Câu 15: Căn cứ vào chỉ tiêu Hiện giá thuần (NPV – Net Present Value) để chọn dự án, khi:

A. NPV ≥ 0

B. NPV < 0

C. NPV = Lãi suất tính toán (itt)

D. NPV < Lãi suất tính toán (itt)

Câu 17: Nếu khả năng ngân sách có giới hạn, cần phải chọn một nhóm các dự án để thực hiện, khi có:

A. NPV lớn nhất

B. NPV nhỏ nhất

C. NPV trung bình

D. Tuỳ từng trường hợp cụ thể

Câu 21: Tuỳ theo loại dự án mà có thể:

A. Không có IRR

B. Có một IRR

C. Có nhiều IRR

D. Tất cả các câu đều đúng

Câu 22: Ngân lưu ròng của một dự án:

A. 0

B. 0.1

C. 0% và 100%

D. 0% và 10%

Câu 23: Thời gian hoàn vốn của dự án có nhược điểm:

A. Phụ thuộc vào vòng đời dự án

B. Phụ thuộc vào quy mô vốn đầu tư

C. Phụ thuộc vào thời điểm đầu tư

D. Không xét tới khoản thu nhập sau thời điểm hoàn vốn

Câu 27: Điểm hoà vốn của dự án, có:

A. Điểm hoà vốn lời lỗ

B. Điểm hoà vốn hiện kim

C. Điểm hoà vốn trả nợ

D. Tất cả các câu trên đều đúng

Câu 28: Khi công suất của dự án giảm, biến phí/1 sản phẩm có xu hướng:

A. Giảm xuống

B. Tăng lên

C. Không thay đổi

D. Không có liên quan trong trường hợp này

Câu 30: Tiền lương trả cho nhân viên bán hàng theo thời gian làm việc, là:

A. Chi phí cố định

B. Chi phí biến đổi

C. Chi phí hỗn hợp

D. Chi phí chìm

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Quản trị dự án có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Sinh viên