Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế lượng - Phần 2

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế lượng - Phần 2

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 436.8K Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế lượng - Phần 2. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kinh tế thương mại. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

149 Lần thi

Câu 1: Consider the testing of hypotheses concerning the cointegrating vector(s) under the Johansen approach. Which of the following statements is correct?

A. If the restriction is (are) rejected, the number of cointegrating vectors will rise

B. If the restriction(s) is (are) rejected, the number of eigenvalues will fall

C. Whether the restriction is supported by the data or not, the eigenvalues are likely to change at least slightly upon imposing the restriction(s)

D. All linear combinations of the cointegrating vectors are themselves cointegrating vectors

Câu 2: What would typically be the shape of the news impact curve for a series that exactly followed a GARCH (1,1) process?

A. It would be asymmetric, with a steeper curve on the left than the right

B. It would be asymmetric, with a steeper curve on the right than the left

C. It would be symmetric about zero

D. It would be discontinuous about zero

Câu 3: Which of the following would represent the most appropriate definition for implied volatility?

A. It is the volatility of the underlying asset’s returns implied from the price of a traded option and an option pricing model

B. It is the volatility of the underlying asset’s returns implied from a statistical model such as GARCH

C. It is the volatility of an option price implied from a statistical model such as GARCH

D. It is the volatility of an option price implied from the underlying asset volatility

Câu 4: Suppose that a researcher wanted to obtain an estimate of realised (“actual”) volatility. Which one of the following is likely to be the most accurate measure of volatility of stock returns for a particular day?

A. The price range (high minus low) on that day

B. The squared return on that day

C. The sum of the squares of hourly returns on that day

D. The squared return on the previous day

Câu 5: The process of marketing involves all of the following EXCEPT:

A. Product

B. Production

C. Pricing

D. Distribution

Câu 6: Problem identification research is undertaken to:

A. Help identify problems that are not apparent on the surface and yet exist or may exist in the future

B. Develop clear, concise marketing segments

C. Help solve specific research problems

D. Establish a procedure for development of a primary research plan

Câu 7: The interval scale possesses all of the below properties, except:

A. Order

B. Distance

C. Origin

D. All of the above

Câu 8: Which among the following is not comparative scaling technique?

A. Rank order

B. Constant sum scale

C. Q-sort

D. Stapel scale

Câu 9: Which among the following is not a noncomparative scaling technique?

A. Likert

B. Stapel

C. Semantic differential

D. Rank order

Câu 10: Executive summary should involve all of the following, except:

A. Why and how the research was carried out

B. What was done to manage fieldworkers

C. What was found

D. What can be interpreted and acted upon by the manager

Câu 11: Số liệu dùng cho phân tích mô hình Kinh tế lượng là:

A. Số liệu chéo

B. Số liệu thời gian

C. Số liệu hỗn hợp

D. Số liệu của các biến kinh tế xã hội

Câu 12: Bài toán nào sau đây không thuộc về các công việc phân tích kinh tế thông qua mô hình Kinh tế lượng? 

A.  Ước lượng quan hệ phụ thuộc của doanh thu và chi phí đầu tư của các doanh nghiệp

B. Kiểm định sự phụ thuộc của lượng bán smartphone vào chi phí quảng cáo của các doanh nghiệp kinh doanh điện thoại di động

C.  Dự báo mức tăng trưởng GDP dựa trên thông tin của xuất khẩu và nhập khẩu của các quốc gia

D.  Ước lượng thu nhập trung bình của người lao động Hà Nội dựa trên thông tin về thu nhập của 1.000 lao động Hà Nội

Câu 13: Phương pháp Kinh tế lượng gồm nhiều bước. Trình tự nào sau đây là đúng với phương pháp luận của kinh tế lượng?

A. Thu thập số liệu – Thiết lập mô hình – Ước lượng tham số

B. Thiết lập mô hình – Thu thập số liệu – Ước lượng tham số 

C. Thu thập số liệu – Phân tích kết quả - Ước lượng tham số 

D. Thu thập số liệu – Thiết lập mô hình – Phân tích kết quả

Câu 14: Cho mô hình hồi quy:

A. Y là tiêu dùng , X là thu nhập của một người

B. Y là doanh số bán bia Hà Nội, X là giá bia Sài Gòn

C. Y là mức cung một loại hàng, X là giá loại hàng đó

D. Y là mức cầu một loại hàng, X là giá của loại hàng đó

Câu 15: Hai biến Y và X có quan hệ hàm số nếu:

A. Với mỗi giá trị của Y có tương ứng ứng với một bảng phân phối các giá trị của X

B. Với mỗi giá trị của X có tương ứng với 1 giá trị của Y

C. Tất cả các phương án đều đúng

Câu 17: Câu nào trong những câu sau là đúng?

A. Nếu gặp mô hình có biến trễ của biến độc lập thì không dùng được kiểm định d- Durbin- Watson , khi đó ta dùng kiểm định Durbin h

B. Khi dùng kiểm định Durbin h nếu h < -1,96 hoặc h > 1,96 thì kết luận mô hình không có tự tương quan bậc nhất

C. Nếu gặp mô hình có biến trễ của biến phụ thuộc là biến độc lập thì không dùng được kiểm định d- Durbin- Watson , khi đó ta dùng kiểm định Durbin -h 

D. Khi dùng kiểm định Durbin h nếu –1,96 < h < 1,96 thì kết luận mô hình có tự tương quan bậc nhất

Câu 18: Khi mô hình có Phương sai sai số thay đổi thì?

A. Ước lượng bình phương nhỏ nhất là ước lượng tuyến tính không chệch và là ước lượng hiệu quả

B. Kiểm định T và F vẫn tin cậy

C. Ước lượng phương sai là ước lượng không chệch

D. Ước lượng phương sai là ước lượng chệch

Câu 19: Cho mô hình hồi quy:

A. Mô hình chỉ có đa cộng tuyến với mẫu nhỏ

B. Mô hình có đa cộng tuyến

C. Mô hình không có đa cộng tuyến với mẫu lớn

D. Mô hình không có đa cộng tuyến

Câu 20: Căn cứ vào một mẫu điều tra của một tổng thể, trong các câu sau, câu nào đúng?

A. Tìm được các ước lượng của các hệ số hồi quy của hàm hồi quy tổng thể

B. Ta tìm được các hệ số hồi quy của hàm hồi quy tổng thể

C. Có thể thay các hệ số hồi quy của hàm hồi quy tổng thể bằng các số

D. Không tìm được các ước lượng của các hệ số hồi quy của hàm hồi quy tổng thể

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế lượng có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kinh tế lượng có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 149 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Sinh viên