Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán thuế - Phần 5

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán thuế - Phần 5

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 373 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán thuế - Phần 5. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Kế toán kiểm toán. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.2 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

18/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

4 Lần thi

Câu 2: Thủ tục để được hưởng ưu đãi thuế TNDN như thế nào?

A. Doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan thuế để được hưởng ưu đãi thuế TNDN

B. Doanh nghiệp tự xác định các điều kiện ưu đãi, mức ưu đãi và tự kê khai, quyết toán thuế

Câu 3: Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNDN là?

A. Toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công mà DN được hưởng

B. Toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ mà DN được hưởng

C. Toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ, trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng

D. Toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ, trợ giá mà DN được hưởng

Câu 4:  Theo luật thuế TNDN thì căn cứ tính thuế Thu nhập doanh nghiệp là:

A. Lợi nhuận trước thuế của doanh nghiệp và thuế suất

B. Thu nhập tính thuế và thuế suất

C. Doanh thu trong kỳ tính thuế của doanh nghiệp và thuế suất

D. Thu nhập ròng của doanh nghiệp và thuế suất

Câu 6: Các khoản Thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp:

A. Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản của tổ chức được thành lập theo Luật hợp tác xã

B. Thu nhập từ việc thực hiện dịch vụ kỹ thuật trực tiếp phục vụ nông nghiệp

C. Thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu số, người tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội theo quy định của pháp luật

D. Tất cả các trường hợp trên

Câu 7: Các khoản Thu nhập được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp:

A. Thu nhập từ việc thực hiện hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, sản phẩm đang trong thời kỳ sản xuất thử nghiệm, sản phẩm làm ra từ công nghệ mới lần đầu áp dụng tại Việt Nam theo quy định của pháp luật

B. Thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu số, người tàn tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội theo quy định của pháp luật

C. Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hoá, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam theo quy định của pháp luật

D. Tất cả các trường hợp trên

Câu 8: Thu nhập tính thuế TNDN trong kỳ tính thuế được xác định bằng:

A. Thu nhập chịu thuế trừ (-) các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước

B. Thu nhập chịu thuế trừ (-) thu nhập được miễn thuế trừ (-) các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định

C. Doanh thu trừ (-) chi phí được trừ cộng (+) các khoản thu nhập khác

D. Doanh thu trừ (-) chi phí được trừ

Câu 9: Thu nhập chịu thuế TNDN gồm: 

A. Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của doanh nghiệp

B. Thu nhập từ hoạt động chính của doanh nghiệp và các khoản thu nhập ngoài Việt Nam

C. Thu nhập từ hoạt động sản suất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ và thu nhập khác của doanh nghiệp

D. Không phải các phương án trên

Câu 10: Thu nhập được miễn thuế TNDN:

A. Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản

B. Thu nhập từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản của tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã

C. Thu nhập từ lãi tiền gửi

Câu 11: Khoản chi nào dưới đây không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN: 

A. Chi mua bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật cho người lao động

B. Phần chi phí quản lý kinh doanh do doanh nghiệp nước ngoài phân bổ cho cơ sở thường trú tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam

C. Chi lãi tiền vay vốn tương ứng với vốn điều lệ còn thiếu

D. Chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai và làm nhà tình nghĩa cho người nghèo theo quy định của pháp luật

Câu 15: Doanh nghiệp X trong năm tính thuế có tài liệu sau:

A. 500 triệu đồng

B. 625 triệu đồng

C. 575 triệu đồng

D. Số khác

Câu 16: Doanh nghiệp B trong năm có số liệu sau:

A. 2.000 triệu đồng

B. 2.200 triệu đồng

C.  c. 2.700 triệu đồng

D. 2.900 triệu đồng

Câu 17: Một doanh nghiệp trong năm tính thuế có số liệu:

A. 600 triệu đồng

B. 800 triệu đồng

C. 1.000 triệu đồng

D. 1.200 triệu đồng

Câu 18:  Một doanh nghiệp trong năm tính thuế có số liệu như sau:

A. 250 triệu đồng

B.  b. 275 triệu đồng

C. 300 triệu đồng

D. 325 triệu đồng

Câu 20: Thế nào là cá nhân cư trú ?

A. Có mặt tại VN từ 183 ngày trở lên tính trong một năm dương lịch hoặc tính theo 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại VN

B. Có nơi ở thường xuyên tại VN, bao gồm có nơi ở đăng ký thường trú hoặc có nhà thuê để ở tại VN theo hợp đồng thuê có thời hạn

C.  Đáp ứng một trong hai điều kiện trên

D. Tất cả các điều kiện trên

Câu 21: Các khoản thu nhập sau đây, khoản thu nhập nào thuộc thu nhập chịu thuế của cá nhân cư trú:

A. Thu nhập từ tiền lương, tiền công

B. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

C. Thu nhập từ bản quyền

D. Tất cả các khoản thu nhập trên

Câu 22: Các khoản thu nhập sau đây, khoản thu nhập nào thuộc thu nhập chịu thuế của cá nhân cư trú:

A. Thu nhập từ kinh doanh

B. Thu nhập từ thừa kế

C. Thu nhập từ đầu tư vốn

D. Tất cả các khoản thu nhập trên

Câu 23: Các khoản thu nhập sau đây, khoản thu nhập nào thuộc thu nhập được miễn thuế:

A. Phần tiền lương làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với phần tiền lương làm việc ban ngày, làm trong giờ theo quy định của pháp luật

B. Tiền lương hưu do Bảo hiểm xã hội chi trả

C. Thu nhập từ học bổng

D. Tất cả các khoản thu nhập trên

Câu 24: Các khoản thu nhập sau đây, khoản thu nhập nào thuộc thu nhập được miễn thuế:

A. Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, phi nhân thọ, tiền bồi thường tai nạn lao động, khoản bồi thường nhà nước và các khoản bồi thường khác theo quy định của pháp luật

B. Thu nhập nhận được từ quỹ từ thiện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thành lập hoặc công nhận, hoạt động vì mục đích từ thiện, nhân đạo, không nhằm mục đích lợi nhuận

C. Thu nhập nhận được từ nguồn viện trợ nước ngoài vì mục đích từ thiện, nhân đạo dưới hình thức chính phủ và phi chính phủ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

D. Tất cả các khoản thu nhập trên

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán thuế có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Kế toán thuế có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 4 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Sinh viên