Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục học đại cương - Phần 4

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục học đại cương - Phần 4

  • 30/08/2021
  • 15 Câu hỏi
  • 1.2K Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục học đại cương - Phần 4. Tài liệu bao gồm 15 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Môn đại cương. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.8 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

21/10/2021

Thời gian

20 Phút

Tham gia thi

90 Lần thi

Câu 2: Những hiện tượng GD nào dưới đây là đối tượng nghiện cứu của GDH:

A. Các hiện tượng GD diễn ra ở các cung thiếu nhi

B. Các hiện tượng GD diễn ra ở các câu lạc bộ văn hoá

C. Các hiện tượng GD diễn ra ở các trường học

D. Cả a, b, c

Câu 3: Quá tình sư phạm là sự thống nhất của hai quá trình bộ phận, đó là:

A. Quá trình dạy và quá trình học

B. Quá trình DH và quá trình GD

C. Quá trình GD và quá trình tự GD

D. Quá trình truyền thụ kinh nghiệm xã hội và quá trình tiếp thu kinh nghiệm xã hội

Câu 4: Chức năng trội của quá trình DH là:

A. Võ trang cho người học những tri thức về tự nhiên, xã hội và tư duy

B. Trau dồi học vấn

C. Hình thành những kỹ năng, kỹ xảo nhận thức hoạt động

Câu 5: Chức năng trội của quá trình GD (nghĩa hẹp) là:

A. Xây dựng hệ thống niềm tin, lý tưởng, động cơ, thái độ, tính cách, thói quen

B. Hình thành và phát triển những phẩm chất về thế giới quan khoa học, chính trị, đạo đức, thẩm mỹ, .. của cá nhân người học

C. Cả a, b

Câu 6: Người sinh viên vừa phải học tri thức, vừa phải rèn luyện đạo đức vì:

A. Quá trình đào tạo ở đại học bao gồm cả quá trình dạy học và quá trình GD

B. Xã hội yêu cầu con người phải có cả tài và đức

C. Quá trình đào tạo ở đại học là quá trình hình thành nhân cách toàn diện cho người sinh viên

D. Cả a, b, c

Câu 7: Quá trình dạy học là sự thống nhất biện chứng của quá trình giảng dạy và quá trình học tập. Vì vậy, trong quá tình dạy học, người học đóng vai trò:

A. Chủ thể của quá trình dạy học

B. Khách thể của quá trình dạy học

C. Vừa là chủ thể, vừa là khách thể của quá trình dạy học

Câu 8: Nhiệm vụ nghiên cứu của GDH là:

A. Nghiên cứu bản chất, cấu trúc và những tính quy luật của quá trình GD

B. Nghiên cứu những đặc điểm của quá trình GD diễn ra với mọi khách thể GD khác nhau

C. Nghiên cứu những đặc điểm của quá trình GD ở trong những thể chế khác nhau

D. Cả a, b, c

Câu 10: Trong quá trình dạy học, vai trò chủ đạo của người giáo viên thể hiện ở chỗ: 

A. Định hướng việc truyền thụ tri thức, kỹ năng, kỹ xảo đến người học một cách hợp lý, khoa học

B. Tổ chức việc truyền thụ tri thức, kỹ năng, kỹ xảo đến người học một cách hợp lý, khoa học

C. Cả a và b

Câu 11:  Trong quá trình dạy học, vai trò chủ thể của người học thể hiện ở chỗ:

A. Người học tiếp thu một cách có ý thức hệ thống kiến thức, kỹ năng và kỹ xảo hoạt động

B. Năng lực tiếp thu một cách độc lập và sáng tạo hệ thống kiến thức, kỹ năng và kỹ xảo hoạt động

C. Người học hình thành năng lực và thái độ học tập đúng đắn

D. Cả a, b, c

Câu 12: Vai trò chủ động, tích cực,năng động của người học trong quá trình học tập có ý nghĩa quyết định đối với:

A.  Sự lĩnh hội kiến thức

B. Sự phát triển trí tuệ

C. Sự hoàn thiện nhân cách

D. Cả a, b, c

Câu 14: GDH đại cương có nhiệm vụ nghiên cứu:

A. Quá trình dạy học với tư cách là một quá trình sư phạm bộ phận, một phương tiện để trau dồi học vấn, phát triển năng lục trí tuệ và GD phẩm chất nhân cách

B. Các vấn đề lý luận chung, về phương pháp luận, về phương pháp của GDH

C. Quá trình GD với tư cách là một quá trình sư phạm bộ phận, nhằm hình thành niềm tin, lý tưởng, động cơ, thái độ, những nét tính cách và những thói quen hành vi XHCN cho học sinh

D. Xác định quy luật của việc giảng dạy và học tập từng môn học để từ đó xây dựng nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức tổ chức dạy và học bộ môn cho phù hợp

Câu 15: Việc học môn GDH đại cương có ý nghĩa như thế nào đối với sinh viên đại học?

A. Giúp sinh viên hình thành được kỹ năng tổ chức học tập hợp lý

B. Giúp sinh viên có được kỹ năng ửng xử đúng đắn trong các mối quan hệ ở nhà trường

C. Giúp sinh viên đại học xác định được vị trí, vai trò, trách nhiêm của người học sinh trong nhà trường và có ý thức học tập để rèn luyện để trở thành người sinh viên tốt

D. Góp phần hình thành ở sinh viên những phẩm chất và năng lực trí tuệ cơ bản ở giai đoạn đại cương

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục học đại cương có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm môn Giáo dục học đại cương có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 90 Lượt thi
  • 20 Phút
  • 15 Câu hỏi
  • Sinh viên