Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A1 có đáp án - Phần 14

Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A1 có đáp án - Phần 14

  • 30/08/2021
  • 14 Câu hỏi
  • 160 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A1 có đáp án - Phần 14. Tài liệu bao gồm 14 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 6 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: you/ entitle/ drive/ car/ your driving license.

A. You are not entitled to driving a car with your driving license.

B. You do not entitle to drive a car without your driving license.

C. You are not entitled to drive a car without your driving license.

D. You are not entitled driving a car with your driving license.

Câu 2: there/ no point/ try/ explain/ it/ her/ she/ incapable/ understand/ it.

A. There is no point in trying to explaining it to her because she is incapable on understanding it. 

B. There is no point trying to explain her to it because she is incapable in understanding it.

C. There is no point in trying to explain it to her because she is incapable of understanding it.

D. There is no point in trying explaining it her because she is incapable to understand it

Câu 3: not until/ he / grow / understand / the matter

A. Not until he grew up that can he understand the matter.

B. Not until he grew up that he can understand the matter

C. Not until he grew up did he understand the matter

D. It is not until he grew up that can't he understand the matter. 

Câu 4: legend/ that / tea/ beverage/ discover / 2737B.C. 

A. Legend makes that tea was a beverage discovered in 2737B.C

B. Legend told it that tea as a beverage which discovered in 2737B.C 

C. Legend said that tea is a beverage was discovered in 2737B.C

D. Legend has it that tea as a beverage was discovered in 2737B.C 

Câu 5: number/ factor/ relate/ voice/ reveal/ personality/ speaker. 

A. The number of factors relating to the voice revealed the personality of who is a speaker.

B. A number of factors that related to the voice revealing the personality of the speaker. 

C. A number of factors related to the voice reveal the personality of the speaker.

D. The number of factors relate to the voice revealed the personality of the speaker. 

Câu 6: it/ be/ careless/ you/ not/ to/ close/ windows/ last night.

A. It was careless to you to not close all the windows last night. 

B. It was careless to you not to close all the windows last night.

C. It was careless you not close all the windows last night.

D. It was careless of you not to close all the windows last night.

Câu 7: Tom/ promise/ keep/ contact/ us/ he/ France. 

A. Tom promised to keep contact with us while he was in France. 

B. Tom promised keeping contact us while he was in France. 

C. Tom promised keeping contact with us while he was in France

D. Tom promised to keep contact us while we in France.

Câu 8: Two miles/ long/ distance/ old man/ jog/ everyday. 

A. Two miles are a long distance such old man to jog everyday.

B. Two miles are a long distance for such old man to jog everyday. 

C. Two miles is a long distance for so an old man to jog everyday.

D. Two miles is a long distance for such an old man to jog everyday. 

Câu 9: never/ life/ I/ see/ mess/ this. 

A. Never in my whole life had I seen such a mess like this. 

B. Never in my whole life have I seen such a mess like this. 

C. Never in my whole life did I see such like mess.

D. I never saw such mess in my whole life

Câu 10: They/ leave/ early/ not catch/ traffic

A. They left early so that not to catch in the traffic. 

B. They left early to avoid being caught in the traffic. 

C. They left early so as to not get caught in the traffic.

D. They left early in order to not get caught in the traffic.

Câu 12: The first impressionists…… 

A. supported the academic standards 

B. began a new academy

C. did not like the academic standards

D. developed new official standards

Câu 13: The early impresssionist artists painted……. 

A. with imagination 

B. different subject matters

C. only landscapes

D. portraits 

Câu 14: What subject matter did Monet and Sisley usually paint? 

A. Country scenes 

B. Portraits 

C. Skyscrapers

D. animals in nature

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A1 có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A1 có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 14 Câu hỏi
  • Người đi làm