Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A1 có đáp án - Phần 17

Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A1 có đáp án - Phần 17

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 147 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A1 có đáp án - Phần 17. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: She wanted to know             in my spare time. 

A. what I did 

B. what did I do

C. what I do

D. what do I do

Câu 2: ____of the newspapers in the world are written in English. 

A. Three quarter

B. Three fourths

C. Three fourth 

D. Third four 

Câu 5: It is high time we            him like a child

A. stopped treating

B. stop to trea

C. stopping to treat

D. stop treating

Câu 7: Mary showed me some pictures           by her father. 

A. painted

B. painting

C. they were painted 

D. that painted

Câu 12: I like living in the countryside. It is_______ living in a town. 

A. peaceful than

B. more peaceful as

C. more peaceful than

D. the most eaceful than 

Câu 13: He went on doing it                 our protests

A. owing to 

B. because

C. instead of

D. in spite of

Câu 14: Nam didn't go to the party because he __________.

A. didn't invited 

B. wasn't invited 

C. hadn't invited

D. isn't invited

Câu 15: I think your house really needs               .

A. to paint

B. to be painted

C. for painting

D. being painted

Câu 20: I am       to see you here. 

A. surprise

B. surprising 

C. surprised

D. to surprise

Câu 29: It is such an easy and _______ way to write a letter. 

A. pain

B. painless

C. painful 

D. painfully

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A1 có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A1 có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm