Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A1 có đáp án - Phần 15

Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A1 có đáp án - Phần 15

  • 30/08/2021
  • 20 Câu hỏi
  • 112 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A1 có đáp án - Phần 15. Tài liệu bao gồm 20 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 1: Peter had very little money but managed to make ends meet

A. Having little money, Peter couldn't make ends meet.

B. Peter could hardly live on little money

C. Peter got by on very little money

D. Peter found it hard to live on very little money.

Câu 2: Unless someone has a key, we cannot get into the house

A. We could not get into the house if someone had a key. 

B. If someone does not have a key, we can only get into the house.

C. We can only get into the house if someone has a key. 

D. If someone did not have a key we could not get into the house. 

Câu 3: She knows a lot more about it than I do

A. I know as much about it as she does.

B. I do not know as much about it as she does. 

C. She does not know so much about it as I do.

D. I know much more about it than she does. 

Câu 4: The boy was not allowed to have any friends, so he felt lonely

A. Despite having friends, the boy felt so lonely. 

B. Not having friends, they made the boy feel lonely. 

C. Having a lot of friends, the boy felt lonely. 

D. Deprived of friends, the boy felt lonely.

Câu 5: Conan said to me, "If I were you, I would read different type of books in different ways" 

A. Conan ordered me to read different types of his books in different ways

B. I said to Conan to read different types of books in different ways to me.

C. I read different types of books in different ways to Conan as he told me.

D. Conan advised me to read different types of books in different ways.

Câu 14: When was the last time she          her bedroom? 

A. cleaned 

B. clean

C. have cleaned

D. are cleaning

Câu 17:            games without asking for my permission

A. Do not play

B. Not play 

C. Won't play

D. Didn't play

Câu 19: Paul           with us for about nine days by now.

A. have lived

B. has lived 

C. had lived

D. lived

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A1 có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A1 có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 20 Câu hỏi
  • Người đi làm