Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A1 có đáp án - Phần 19

Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A1 có đáp án - Phần 19

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 213 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A1 có đáp án - Phần 19. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 3: He _________ television at 8 o’clock every evening.

A. watches

B. watching

C. watch

D. watchs

Câu 6: If you _______ a minute, I'll come with you.

A. have waited

B. waited

C. wait

D. waits

Câu 7: Harry Potter and the Goblet of Fire _________ by J K Rowling.

A. was written

B. written

C. wrote

D. were written

Câu 10: My father _________ the car every Saturday.

A. don’t clean

B. didn’t clean

C. doesn’t clean

D. hadn’t clean

Câu 11: Can you open _________ door, please?

A. a

B. the

C. an

D. No article needed.

Câu 12: My mother usually prepares meals in the _________.

A. bedroom

B. stairs

C. kitchen

D. living room

Câu 13: _______ do you have an English lesson? – Twice a week.

A. How long

B. How often

C. When

D. How many

Câu 15: This is the _________ shirt in the store.

A. most expensive

B. more expensive

C. most expensiver

D. expensivest

Câu 16: I don't like _________ milk.

A. a

B. the

C. an

D. No article needed.

Câu 17: Here's Sarah and _________ sister.

A. she

B. her

C. hers

D. she’s

Câu 18: She speaks English very _________.

A. good

B. fluent

C. bad

D. well

Câu 20: While she _________dinner, he was washing the dishes.

A. prepared

B. was preparing

C. had prepared

D. prepares

Câu 22:  _________ photos when you were on holiday?

A. Have you taken

B. Do you take

C. Were you taking

D. Did you take

Câu 23: Tom is _________ interesting person.

A. an

B. a

C. the

D. No article needed.

Câu 24: The man who I am married to is my _________.

A. husband

B. wife

C. uncle

D. cousin

Câu 27: Some governments are ________ than others.

A. most bad

B. more worse

C. more bad

D. worse

Câu 28: His illness was caused by _____.

A. overwork

B. health

C. fitness

D. vegetables

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A1 có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm Tiếng Anh ôn thi công chức, viên chức trình độ A1 có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm