Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án - Phần 21

Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án - Phần 21

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 85 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án - Phần 21. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.0 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

2 Lần thi

Câu 3: Đơn vị sự nghiệp công phải thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về mức chi, tiêu chuẩn, định mức đối với những nội dung nào?

A. Tiếp khách trong nước, công tác phí khi đi công tác trong nước

B. Xe ô tô, nhà làm việc, trang bị điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động, chế độ công tác phí nước ngoài, chế độ tiếp khách nước ngoài và hội thảo quốc tế ở Việt Nam

C. Xe ô tô, nhà làm việc

D. Chế độ công tác phí nước ngoài, chế độ tiếp khách nước ngoài và hội thảo quốc tế ở Việt Nam

Câu 5: Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015 gồm có:

A. Bảy Chương 73 Điều

B. Sáu Chương 74 Điều

C. Sáu Chương 73 Điều

D. Bảy Chương 74 Điều

Câu 7: Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015 do cơ quan nào thông qua:

A. Chủ tịch nước nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

B. Bộ Tài chính nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

C. Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

D. Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Câu 8: Cấp ngân sách nào được thành lập Quỹ dự trữ tài chính theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?

A. Cấp Trung ương, cấp Tỉnh, cấp huyện, cấp xã

B. Cấp Trung ương

C. Cấp Trung ương, cấp Tỉnh, cấp huyện

D. Cấp Trung ương và cấp Tỉnh

Câu 10: Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015 thay thế:

A. Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước số 09/2008/QH12 ngày 03/6/2008

B. Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015

C. Pháp lệnh kế toán và thống kê ngày 10/5/1988

D. Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003

Câu 11: Kết dư ngân sách trung ương, ngân sách cấp tỉnh xử lý như thế nào theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?

A. Trích 30% vào quỹ dự trữ tài chính cùng cấp; trích 70% còn lại vào thu ngân sách năm sau

B. Trích 50% vào quỹ dự trữ tài chính cùng cấp; trích 50% còn lại vào thu ngân sách năm sau

C. Trích 40% vào quỹ dự trữ tài chính cùng cấp; trích 60% còn lại vào thu ngân sách năm sau

D. Trích 70% vào quỹ dự trữ tài chính cùng cấp; trích 30% còn lại vào thu ngân sách năm sau

Câu 14: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, những người nào phải chịu trách nhiệm về nội dung của chứng từ kế toán:

A. Người lập chứng từ kế toán và người lưu trữ tài liệu kế toán

B. Giám đốc kế toán trưởng

C. Người lập, người duyệt và những người khác ký tên trên chứng từ kế toán

D. Kế toán trưởng và kế toán viên ký tên trên chứng từ kế toán

Câu 15: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, đơn vị kế toán phải kiểm kê tài sản:

A. Cuối tháng

B. Hàng ngày

C. Cuối kỳ kế toán năm

D. Cuối kỳ kế toán quý

Câu 19: Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015 có hiệu lực thi hành:

A. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016

B. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2017

C. Từ ngày 20 tháng 11 năm 2016

D. Từ ngày 20 tháng 11 năm 2015

Câu 23: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, một trong các trách nhiệm đầy đủ của đơn vị kế toán là:

A. Quản lý, sử dụng, bảo quản tài liệu kế toán

B. Quản lý, sử dụng, bảo quản và lưu trữ tài liệu kế toán

C. Sử dụng và lưu trữ tài liệu kế toán

D. Sử dụng, bảo quản và lưu trữ tài liệu kế toán

Câu 25: Theo quy định hiện hành tài sản nào sau đây không thực hiện xác định giá trị để giao cho đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính quản lý:

A. Tài sản đơn vị thuê, mượn, nhận góp vốn liên doanh, liên kết của các tổ chức, cá nhân khác và các tài sản khác không phải của đơn vị

B. Tài sản là máy móc, thiết bị

C. Tài sản là xe ô tô

D. Tài sản là nhà cửa, vật kiến trúc

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 2 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm