Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án - Phần 17

Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án - Phần 17

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 100 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án - Phần 17. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.3 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 3: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, đơn vị kế toán bị chia thành các đơn vị kế toán mới phải thực hiện:

A. Bàn giao tài liệu kế toán liên quan đến tài sản, nợ chưa thanh toán cho các đơn vị kế toán mới

B. Bàn giao chứng từ kế toán liên quan đến tài sản, nợ chưa thanh toán cho các đơn vị kế toán mới

C. Bàn giao sổ, chứng từ kế toán liên quan đến tài sản, nợ chưa thanh toán cho các đơn vị kế toán mới

D. Bàn giao toàn bộ báo cáo tài chính liên quan đến tài sản, nợ chưa thanh toán cho các đơn vị kế toán mới.

Câu 5: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, các đơn vị kế toán bị hợp nhất thành đơn vị kế toán mới thì từng đơn vị kế toán bị hợp nhất phải thực hiện:

A. Bàn giao toàn bộ tài liệu kế toán cho đơn vị kế toán hợp nhất

B. Bàn giao toàn bộ chứng từ kế toán cho đơn vị kế toán hợp nhất

C. Bàn giao toàn bộ chứng từ, sổ kế toán cho đơn vị kế toán hợp nhất

D. Bàn giao toàn bộ chứng từ, sổ kế toán, báo cáo tài chính cho đơn vị kế toán hợp nhất

Câu 6: Theo quy định hiện hành đơn vị được giao thực hiện việc mua sắm tài sản theo phương thức tập trung có các quyền và nghĩa vụ nào sau đây:

A. Tài sản được đầu tư xây dựng, mua sắm bằng tiền có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước

B. Thực hiện việc mua sắm tài sản theo quy định của pháp luật về đấu thầu mua sắm tài sản, hàng hóa từ ngân sách nhà nước

C. Nhà nước giao ngân sách để đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản

D. Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật

Câu 7: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, tài khoản kế toán dùng để:

A. Phản ánh vào sổ kế toán và lập Báo cáo tài chính

B. Hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh

C. Phân loại và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế, tài chính theo nội dung kinh tế

D. Phân loại các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh.

Câu 8: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, đơn vị kế toán bị sáp nhập vào đơn vị kế toán khác phải thực hiện:

A. Bàn giao toàn bộ chứng từ kế toán cho đơn vị kế toán nhận sáp nhập

B. Bàn giao toàn bộ sổ, chứng từ kế toán cho đơn vị kế toán nhận sáp nhập

C. Bàn giao toàn bộ báo cáo tài chính cho đơn vị kế toán nhận sáp nhập

D. Bàn giao toàn bộ tài liệu kế toán cho đơn vị kế toán nhận sáp nhập

Câu 10: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán:

A. Tổ chức thanh tra kế toán trong nội bộ đơn vị và thực hiện thanh tra kế toán các đơn vị cấp dưới

B. Tổ chức kiểm tra kế toánvà thực hiện kiểm tra kế toán trong nội bộ đơn vị.

C. Tổ chức kiểm tra kế toán và thực hiện kiểm tra kế toán các đơn vị cấp dưới

D. Tổ chức kiểm tra kế toán trong nội bộ đơn vị và thực hiện kiểm tra kế toán các đơn vị cấp dưới

Câu 11: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, Kế toán trưởng là:

A. Người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ lập báo cáo quyết toán năm và thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán.

B. Người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán

C. Người đứng đầu bộ máy kế toán có nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác kế toán

D. Người đứng đầu bộ máy kế toán của đơn vị có nhiệm vụ giúp việc cho Giám đốc thực hiện công tác kế toán trong đơn vị kế toán

Câu 12: Cơ quan nào quyết định mức bổ sung từ ngân sách trung ương cho ngân sách từng địa phương theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?

A. Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội

B. Bộ Tài chính

C. Ủy ban Thường vụ Quốc hội

D. Quốc hội

Câu 13: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, Những người không được đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán gồm:

A. Vợ, chồng, con, em, cháu của cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, Công an nhân dân

B. Vợ, chồng của cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, Công an nhân dân

C. Vợ, chồng, con của cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, Công an nhân dân

D. Cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, Công an nhân dân

Câu 14: Theo quy định của Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015, Người làm kế toán phải có các tiêu chuẩn sau đây:

A. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp

B. Trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật

C. Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 15: Năm ngân sách bắt đầu và kết thúc vào thời gian nào theo quy định của Luật ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?

A. Bắt đầu từ ngày 01 tháng 4 của một năm và kết thúc vào cuối ngày 31/3 năm kế tiếp

B. Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm dương lịch

C. Bắt đầu từ ngày 01 tháng 7 của một năm và kết thúc vào cuối ngày 30 tháng 6 năm kế tiếp

D. Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 

Câu 16: Thẩm quyền quyết định sử dụng dự phòng ngân sách cấp tỉnh theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?

A. Chính phủ

B. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

C. Ủy ban nhân dân tỉnh

D. Sở Tài chính

Câu 17: Dự phòng ngân sách nhà nước được sử dụng để chi nội dung nào dưới đây theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13 ngày 25/6/2015?

A. Chi phòng, chống khắc phục hạu quả thiên tai, thảm họa, dịch bệnh, cứu đói

B. Nhiệm vụ quốc phòng và an ninh

C. Các nhiệm vụ cần thiết khác thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách cấp mình mà chưa được dự toán

D. Cả 3 trường hợp trên

Câu 19: Việc ban hành chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN không nhằm vào mục đích nào sau đây:

A. Thực hiện điều 61, Luật NSNN sửa đổi có hiệu lực từ năm ngân sách 2004

B. Đáp ứng yêu cầu hợp nhất kế toán ngân sách và kế toán KBNN

C. Để tập trung nhiệm vụ kế toán ngân sách và quyết toán ngân sách các cấp vào hệ thống KBNN

D. Đảm bảo việc cung cấp thông tin thống nhất, trung thực, không trùng lắp phục vụ cho việc quản lý và điều hành ngân sách của các cơ quan chức năng

Câu 20: Điều nào sau đây không thuộc nhiệm vụ của kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN:

A. Ghi chép, tính toán, phản ảnh tình hình thu NSNN trên địa bàn, thu chi ngân sách các cấp, các loại tài sản do KBNN quản lý và các hoạt động nghiệp vụ KBNN

B. Kiểm soát việc chấp hành chế độ quản lý tài chính, chế độ thanh toán và các chế độ khác của nhà nước liên quan đến thu chi NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của KBNN

C. Báo cáo tài chính thu chi NSNN gửi các cơ quan liên quan thông qua cơ quan tài chính theo quy định

D. Lập báo cáo quyết toán ngân sách của chính quyền cùng cấp

Câu 21: Điều nào sau đây không đúng với kỳ kế toán trong chế độ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN:

A. Kỳ kế toán là khoảng thời gian xác định từ thời điểm đơn vị kế toán bắt đầu ghi sổ kế toán đến thời điểm kết thúc việc ghi sổ kế toán, khóa sổ kế toán để lập báo cáo tài chính

B. Kỳ kế toán được áp dụng để khóa sổ kế toán và lập báo cáo tài chính

C. Kỳ kế toán gồm : kỳ kế toán tháng, kỳ kế toán quý và kỳ kế toán năm

D. Kỳ kế toán năm là khoảng thời gian xác định từ ngày 1/1 năm nay đến hết ngày 31/3 năm sau

Câu 22: Thời hạn lưu trữ tài liệu kế toán được thực hiện theo quy định:

A. Lưu trữ 1 năm đối với các điện báo, báo cáo kế toán quản trị hàng ngày, 10 ngày, tháng

B. Lưu trữ 5 năm đối với toàn bộ chứng từ, sổ kế toán dùng để lập báo cáo tài chính tháng, quý, năm

C. Lưu trữ vĩnh viễn đối với sổ cái, báo cáo tài chính năm, báo cáo quyết toán năm

D. Tất cả điều trên đều đúng

Câu 23: Nội dung nào sau đây không phù hợp với nguyên tắc phân công, bố trí cán bộ kế toán trong đơn vị kế toán KBNN: 

A. Các kế toán viên phải đăng ký chữ ký với kế toán trưởng

B. Mỗi nhân viên kế toán giao dịch được giao giữ một số tài khoản của khách hàng nhất định và có trách nhiệm bảo quản mẫu đăng ký chữ ký và mẫu dấu của khách hàng

C. Kế toán trưởng được trực tiếp thực hiện các phần việc giao dịch với khách hàng cũng như tài vụ nội bộ KBNN

D. Kế toán trưởng và người ủy quyền được giữ, tính ký hiệu mật trong giao dịch thanh toán và phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tính bí mật và an toàn của ký hiệu mật

Câu 24: Nội dung nào sau đây của giấy rút dự toán ngân sách bằng chuyển khoản (mẫu C2-05/NS) là yếu tố cấu thành nên tính hợp pháp của chứng từ kế toán:

A. Mã số đơn vị sử dụng ngân sách

B. Tổng số tiền ghi bằng số và bằng chữ

C. Tên và số tài khoản của đơn vị nhận tiền

D. Chữ ký kế toán trưởng và chủ tài khoản đơn vị trả tiền

Câu 25: Trình tự xử lý chứng từ kế toán được thực hiện theo thứ tự nào sau đây:

A. Lập, tiếp nhận, phân loại -> định khoản, ghi sổ -> kiểm tra, kiểm soát -> sắp xếp, lưu trử , bảo quản

B. Lập, tiếp nhận, phân loại -> kiểm tra, kiểm soát -> định khoản, ghi sổ -> sắp xếp, lưu trử , bảo quản

C. Kiểm tra, kiểm soát -> định khoản, ghi sổ -> sắp xếp, lưu trử, bảo quản

D. Lập, tiếp nhận, phân loại -> kiểm tra, kiểm soát -> định khoản, ghi sổ

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm