Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án - Phần 14

Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án - Phần 14

  • 30/08/2021
  • 25 Câu hỏi
  • 78 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án - Phần 14. Tài liệu bao gồm 25 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

2.4 5 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

0 Lần thi

Câu 2: Các khoản chi trả lãi được hạch toán vào tài khoản kế toán nào tại Kho bạc nhà nước?

A. Tài khoản 8940

B. Tài khoản 8930

C. ài khoản 8920

D. Tài khoản 8950

Câu 3: Căn cứ vào Lệnh điều chuyển vốn bằng tiền mặt bằng đồng Việt Nam giữa KBNN tỉnh và KBNN huyện kế toán Lập Phiếu chi số tiền 50.000, kế toán ghi?

A.  Nợ TK 1171: 50.000, ​Có TK 1112: 50.000

B. Nợ TK 1121: 50.000, Có TK 1171: 50.000

C. Nợ TK 1131: 50.000, Có TK 1171: 50.000

D. Nợ TK 1171: 50.000, Có TK 1122: 50.000

Câu 4: Trường hợp đơn vị nộp thu Ngân sách bằng tiền mặt bằng đồng Việt Nam số tiền 50.000, kế toán ghi?

A. Nợ TK 1122: 50.000, ​Có TK 7111: 50.000

B. Nợ TK 1112: 50.000, ​Có TK 7111: 50.00

C. Nợ TK 1132: 50.000, Có TK 7111: 50.000

D. Nợ TK 1131: 50.000, Có TK 7111: 50.000

Câu 5: Tại Sở giao dịch, căn cứ vào giấy báo Có số thu NSNN bằng ngoại tệ từ KBNN tỉnh chuyển về tài khoản ngân hàng Ngoại thương số tiền 50.000, kế toán ghi?

A. Nợ TK 1112: 50.000, Có TK 3814: 50.000

B. Nợ TK 1122: 50.000, Có TK 3814: 50.000

C. Nợ TK 1146: 50.000, Có TK 3814: 50.000

D. Nợ TK 1136: 50.000, ​Có TK 3814 50.000

Câu 6: Trường hợp đơn vị nộp thu Ngân sách bằng đồng Việt Nam bằng tiền gửi ngân hàng Ngoại thương số tiền 50.000, kế toán ghi:

A. Nợ TK 1112: 50.000, Có TK 7111: 50.000

B. Nợ TK 1136: 50.000, Có TK 7111: 50.000

C. Nợ TK 1132: 50.000,Có TK 7111: 50.000

D. ợ TK 1131: 50.000, Có TK 7111: 50.000

Câu 10: Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi NSNN đối với ngành, lãnh vực là:

A. Thủ tướng Chính phủ

B. Bộ tài chính

C. Thủ trưởng các ngành, lãnh vực mình phụ trách

D. HĐND cấp Tỉnh

Câu 13: Các hình thức chi trả, thanh toán NSNN gồm:

A. HMKP và dự toán NSNN

B. Dự toán NSNN và LCT

C. HMKP và LCT 

Câu 14: Đối tượng áp dụng hình thức chi trả theo dự toán NSNN gồm:

A. Các cơ quan hành chính; đơn vị sự nghiệp; các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp; các Tổng công ty nhà nước dược hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ thường xuyên có quan hệ với NSNN

B. Các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế , xã hội không có quan hệ thường xuyên với NSNN

C. Các cơ quan hành chính, các cơ quan Đảng; các đơn vị quốc phòng, an ninh; các tổ chức chính trị, xã hội, tổ chức xã hội , nghề nghiệp có quan hệ thườnh xuyên với NS

Câu 15: Trong các đối tượng sau, đối tượng nào áp dụng hình thức cấp phát bằng LCT?

A. Các tổng công ty Nhà nước được hỗ trợ thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên theo quy định của pháp luật

B. Chi trả nợ, chi viện trợ, chi bổ sung từ NS cấp trên cho NS cấp dưới

C. Các đơn vị khoán kinh phí hoạt động; đơn vị sự nghiệp có thu Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí

Câu 16: Những nội dung thanh toán sau đây, nội dung nào thường được thực hiện bằng phương thức cấp phát dự toán?

A. Các khoản chi hành chính của đơn vị

B. Các khoản chi học bổng, sinh hoạt phí

C. Các khoản chi tạm ứng theo HĐ mua sắm tài sản

D. Cả ba đều đúng

Câu 23: Tài khoản 665.01 - Thanh toán bù trừ , có kết cấu như sau:

A. Bên Nợ phản ánh số tiền phải trả từ các ngân hàng khác.. 

B. Bên Có phản ánh số tiền phải thu từ các ngân hàng khác

C. Cuối ngày tài khoản này không còn số dư

D. Số dư Nợ phản ánh số chênh lệch vốn phải thu chưa quyết toán

Câu 24: Các đơn vị Kho bạc Nhà nước huyện không được phép mở tài khoản tiền gửi để thanh toán giao dịch bằng tiền mặt, chuyển khoản tại:

A. Các ngân hàng thương mại cổ phần

B. Các ngân hàng thương mại ngoài quốc doanh

C. Các ngân hàng liên doanh với nước ngoài

D. Tất cả các trường hợp nêu trên

Câu 25: Các đơn vị Kho bạc Nhà nước huyện được phép mở tài khoản tiền gửi để thanh toán giao dịch bằng tiền mặt, chuyển khoản tại:

A. Các ngân hàng thương mại cổ phần

B. Các ngân hàng thương mại ngoài quốc doanh

C. Các ngân hàng liên doanh với nước ngoài

D. Các ngân hàng thương mại quốc doanh

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm thi nghiệp vụ Kế toán kho bạc nhà nước có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 0 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 25 Câu hỏi
  • Người đi làm