Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Xây dựng có đáp án - Phần 8

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Xây dựng có đáp án - Phần 8

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 122 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Xây dựng có đáp án - Phần 8. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.7 10 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

4 Lần thi

Câu 1: Theo quy định của Luật xây dựng năm 2003, trong trường hợp đền bù tài sản để giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật trong đô thị thì phương án giải phóng mặt bằng phải bảo đảm nguyên tắc nào?

A. Nguyên tắc vừa xây dựng được công trình mới, vừa chỉnh trang được các công trình mặt phố theo quy hoạch chi tiết xây dựng được duyệt;

B. Nguyên tắc bảo đảm Nhà nước điều tiết được giá trị chênh lệch về đất sau khi giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng công trình;

C. Nguyên tắc hai bên cùng có lợi.

D. a và b đúng

Câu 4: Theo quy định tại Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng, nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình phải:

A. Phù hợp với báo cáo đầu tư xây dựng công trình;

B. Phù hợp với báo cáo nghiên cứu tiền khả thi;

C. Phù hợp với chủ trương đầu tư đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

D. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 7: Theo quy định tại Luật Xây dựng năm 2003, khi hoạt động thi công xây dựng công trình nhà thầu phải đáp ứng một trong những điều kiện nào sau đây?

A. Có hợp đồng xây dựng.

B. Có đăng ký hoạt động thi công xây dựng công trình.

C. Có tên tổ chức hoặc người giám sát thi công xây dựng công trình.

D. Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng do chủ đầu tư xây dựng công trình và nhà thầu thi công xây dựng thoả thuận.

Câu 8: Theo quy định tại Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ, cơ quan, tổ chức, đơn vị nào có trách nhiệm bảo hành công trình xây dựng?

A. Nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu cung ứng thiết bị công trình.

B. Chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng.

C. Chủ đầu tư và nhà thầu cung ứng thiết bị công trình.

D. Nhà thầu khảo sát xây dựng, nhà thầu thiết kế xây dựng công trình

Câu 11: Theo quy định tại Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng, chủ đầu tư có trách nhiệm xác định nhiệm vụ thiết kế hoặc thuê tư vấn lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình để làm gì?

A. Để phục vụ việc thanh toán của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình.

B. Để phù hợp với điều kiện thực tế.

C. Để làm căn cứ lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

D. Để quyết định địa điểm xây dựng.

Câu 12: Theo quy định tại Thông tư số 10/2014/TT-BXD ngày 11/7/2014 của Bộ Xây dựng, việc khảo sát xây dựng đối với nhà ở có tổng diện tích sàn xây dựng bằng hoặc nhỏ hơn 50m2.

A. Từ 2 tầng trở xuống do ai thực hiện?

B. Do chủ nhà và thợ xây tự thực hiện khảo sát xây dựng;

C. Phải thuê nhà thầu khảo sát xây dựng;

D. Do chủ nhà tự thực hiện khảo sát xây dựng nếu có kinh nghiệm thực hiện công việc tương tự;

Câu 13: Theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ, nội dung thiết kế cơ sở bao gồm những phần nào?

A. Phần thuyết minh và phần bản vẽ.

B. Phần thuyết minh và phần quy mô xây dựng các hạng mục công trình.

C. Phần bản vẽ thiết kế cơ sở và phần bản vẽ tổng mặt bằng công trình.

D. Phần quy mô xây dựng các hạng mục công trình và phần bản vẽ tổng mặt bằng công trình.

Câu 17: Theo quy định của Luật xây dựng thì việc lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng theo trình tự nào?

A. Lập, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng; Điều tra, khảo sát thực địa; thu thập bản đồ, tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế - xã hội, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển ngành có liên quan để lập đồ án quy hoạch xây dựng; Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng; và Lập đồ án quy hoạch xây dựng.

B. Lập, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng; Điều tra, khảo sát thực địa; thu thập bản đồ, tài liêu, so liệu về điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế - xã hội, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội và quy hoạch phát triển ngành có liên quan để lập đồ án quy hoạch xây dựng; Lập đồ án quy hoạch xây dụng; Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng.

C. Điều tra, khảo sát thực địa; thu thập bản đồ, tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế - xã hội, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch phát triển ngành có liên quan để lập đồ án quy hoạch xây dựng; Lập, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng; Lập đồ án quy hoạch xây dựng; và Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng.

D. Lập, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng;Lập đồ án quy hoạch xây dựng; Điều tra, khảo sát thực địa; thu thập bản đồ, tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế - xã hội, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch phát triển ngành có liên quan để lập đồ án quy hoạch xây dựng; và Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng.

Câu 18: Theo quy định của Luật Xây dựng thì thời gian lấy ý kiến về quy hoạch xây dựng là bao nhiêu ngày?

A. ít nhất là 20 ngày đối với cơ quan, 30 ngày đối với tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư.

B. ít nhất là 20 ngày đối với cơ quan, 40 ngày đối với tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư.

C. ít nhất là 15 ngày đối với cơ quan, 20 ngày đối với tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư.

D. ít nhất là 30 ngày đối với cơ quan, 20 ngày đối với tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư.

Câu 19: Theo quy định của Luật Xây dựng thi Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng là gì?

A. Là tài liệu trình bày các nội dung về sự cần thiết, mức độ khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng theo phương án thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình quy mô nhỏ, làm cơ sở xem xét, quyết định đầu tư xây dựng.

B. Là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu về sự cần thiết, mức độ khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng theo phương án thiết kế cơ sở được lựa chọn, làm cơ sở xem xét, quyết định đầu tư xây dựng.

C. Là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu sơ bộ về sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng, làm cơ sở xem xét, quyết định chủ trương đầu tư xây dựng.

D. Không có phương án nào đúng

Câu 20: Theo quy định của Luật Xây dựng thì chỉ giới xây dựng là gì?

A. Là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch

B. Là đường ranh giói được xác định trên thực địa

C. Là đường ranh giói được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất được xây dựng công trinh và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc các công trình khác.

D. Là đường giới hạn cho phép xây dụng công trình chính trên thửa đất.

Câu 22: Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm nào trong các trách nhiệm sau theo Luật Xây dựng?

A. Thực hiện các biện pháp cần thiết khi nhận được thông báo của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm đối với công trình xây dụng sai quy hoạch, xây dụng không có giấy phép hoặc không đúng với giấy phép xây dựng được cấp

B. Trong thời gian 12 ngày đối vói công trình và nhà ở riêng lẻ kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà nước được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lòi bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; cơ quan cấp giấy phép xây dựng căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc cấp giấy phép xây dựng;

C. Niêm yết công khai và giải thích, hướng dẫn các quy định của pháp luật về cấp giấy phép xây dựng.

D. Không có phương án nào đúng

Câu 24: Theo quy định của Luật Xây dựng thì thời hạn quy hoạch đối với quy hoạch xây dựng vùng là bao nhiêu năm?

A. Thời hạn quy hoạch đối vói quy hoạch xây dựng vùng từ 20 năm đến 30 năm, tầm nhìn 50 năm;

B. Thời hạn quy hoạch đối vói quy hoạch xây dựng vùng từ 15 năm đến 25 năm, tầm nhìn 30 năm;

C. Thời hạn quy hoạch đối với quy hoạch xây dựng vùng từ 20 năm đến 25 năm, tầm nhìn 50 năm;

D. Thời hạn quy hoạch đối với quy hoạch xây dựng vùng từ 10 năm đến 20 năm, tầm nhìn 30 năm;

Câu 25: Theo quy định của Luật Xây dựng thời gian quy hoạch chung xây dựng khu chức năng đặc thù từ bao nhiêu năm đến bao nhiêu năm?

A. Thời hạn quy hoạch từ 20 năm đến 30 năm

B. Thời hạn quy hoạch từ 10 năm đến 25 năm

C. Thời hạn quy hoạch từ 20 năm đến 25 năm

D. Thời hạn quy hoạch từ 10 năm đến 20 năm

Câu 27: Theo quy định của Luật Xây dựng thì nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn bao gồm những gì?

A. Dự báo quy mô dân số, lao động; quy mô đất đai; yêu cầu sử dụng đất bố trí các công trình xây dựng, bảo tồn, chỉnh trang; công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong điểm dân cư nông thôn.

B. Mục tiêu, phạm vi ranh giới xã; tính chất, chức năng của xã; xác định yếu tố tác động đến phát triển kinh tế - xã hội của xã; dự báo quy mô dân số, lao động; quy mô đất đai, chỉ tiêu kinh tế-kỹ thuật chủ yếu; yêu cầu về nguyên tắc tổ chức phân bố khu chức năng sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, nhà ở, dịch vụ và hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật.

C. Xác định chỉ tiêu vế dân số, sử dụng đất, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và yêu cầu tổ chức không gian, kiến trúc cho toàn khu vực quy hoạch; bố trí công trình hạ tầng xã hội phù hợp với nhu cầu sử dụng; yêu cầu về kiến trúc công trình đối với từng lô đất, thiết kế đô thị; bố trí hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đến ranh giớii lô đất; đánh giá môi trường chiến lược

D. Xác định chức năng sử dụng cho từng khu đất; nguyên tắc tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan cho toàn khu vực lập quy hoạch;

Câu 28: Theo quy định của Luật Xây dựng thi Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền phê duyệt nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng nào trong các quy hoạch sau?

A. Quy hoạch chung xây dựng khu du lịch, khu sinh thái, khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa, cách mạng, khu nghiên cứu, đào tạo, khu thể dục thể thao, khu chức năng đặc thù khác cấp quốc gia;

B. Quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện

C. Quy hoạch xây dựng vùng liên tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch xây dựng vùng chức năng đặc thù và quy hoạch xây dựng vùng dọc tuyến đường cao tốc, hành lang kinh tế liên tỉnh; quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật vùng liên tỉnh

D. Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế, quy hoạch chung xây dựng khu công nghệ cao

Câu 30: Theo quy định của Luật Xây dựng thì quy hoạch xây dựng vùng được điều chỉnh khi có trường hợp nào sau đây?

A. Phục vụ lợi ích quốc gia và lọi ích cộng đồng

B. Có điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội của vùng, quy hoạch phát triển ngành của vùng; quy định về bảo vệ tài nguyên và môi trường; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chiến lược quốc phòng, an ninh; dự án động lực phát triển vùng

C. Hình thành dự án trọng điểm có ý nghĩa quốc gia làm ảnh hưởng lớn đến sử dụng đất, môi trường, bố cục không gian của khu chức năng

D. Quy hoạch xây dựng không thực hiện được hoặc việc triển khai thực hiện gây ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và môi trường sinh thái, di tích lịch sử - văn hóa và ý kiến cộng đồng

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Xây dựng có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Xây dựng có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 4 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm