Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Xây dựng có đáp án - Phần 12

Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Xây dựng có đáp án - Phần 12

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 388 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Xây dựng có đáp án - Phần 12. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.6 9 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

3 Lần thi

Câu 1: Luật Xây dựng quy định về:

A. Hoạt động xây dựng và công tác quỵ hoạch xây dựng

B. Hoạt động đầu tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam

C. Hoạt động quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng.

D. Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Câu 2: Theo quy định của Luật Xây dựng thì hoạt động xây dựng là việc gì?

A. Tuân thủ quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng; Bảo đảm xây dựng công trình theo quy hoạch, thiết kế; bảo đảm mỹ quan công trình, bảo vệ môi trường và cảnh quan chung; phù hợp với điều kiện tự nhiên, đặc điểm văn hoá, xã hội của từng địa phương; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội vói quốc phòng, an ninh.

B. Đầu tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam

C. Lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dụng, thi công xây dựng, giám sát xây dụng, quản lý dự án, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, bảo hành, bảo trì công trình xây dụng và hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình.

D. Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị đối vói các công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi; phá dỡ công trình; bảo hành, bảo trì công trình

Câu 4: Theo quy định của Luật Xây dựng thi giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để làm gì?

A. Di dời công trình

B. Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình

C. Xây dựng mới

D. Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.

Câu 5: Theo quy định tại Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ,nhà thầu thi công xây dựng khi lập hệ thống quản lý chất lượng phải đảm bảo nguyên tắc nào?

A. Phải phù hợp với quy mô công trình, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, từng bộ phận đối với việc quản lý chất lượng công trình xây dựng;

B. Phải phù hợp với yêu cầu của nhà đầu tư, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, từng bộ phận đối với việc quản lý chất lượng công trình xây dựng.

C. Phải phù hợp với trách nhiệm của từng cá nhân, từng bộ phận đối với việc quản lý chất lượng công trình xây dựng;

D. Cả a, b, c đều sai.

Câu 6: Theo quy định tại Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng, nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng công trình được thực hiện để làm gì?

A. Để phục vụ việc thanh toán của nhà thầu thiết kế xây dựng công trình.

B. Để phục vụ việc thanh toán, quyết toán, thanh lý hợp đồng thiết kế giữa chủ đầu tư và nhà thầu thiết kế xây dựng công trình.

C. Để phục vụ việc thanh lý hợp đồng của chủ đầu tư.

D. Để quyết định địa điểm xây dựng.

Câu 7: Theo quy định tại Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ, Cơ quan, tổ chức, cá nhân nào có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng?

A. Nhà thầu thi công xây dựng công trình;

B. Nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình;

C. Chủ đầu tư xây dựng công trình;

D. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 9: Luật Xây dựng năm 2003 quy định chủ đầu tư xây dựng công trình trong việc giám sát thi công xây dựng công trình có quyền nào sau đây:

A. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đã thoả thuận trong hợp đồng giám sát thi công xây dựng.

B. Được tự thực hiện giám sát khi có đủ điều kiện năng lực giám sát thi công xây dựng.

C. Bồi thường thiệt hại khi lựa chọn tư vấn giám sát không đủ điều kiện năng lực giám sát thi công xây dựng, nghiệm thu khối lượng không đúng, sai thiết kế và các hành vi vi phạm khác gây thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

D. Lưu trữ kết quả giám sát thi công xây dựng.

Câu 13: Theo quy định tại Luật Xây dựng năm 2003, công trình xây dựng chỉ được khởi công khi đáp ứng điều kiện nào sau đây?

A. Có đăng ký hoạt động thi công xây dựng công trình.

B. Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục, công trình đã được phê duyệt.

C. Có thiết bị thi công đáp ứng yêu cầu về an toàn và chất lượng công trình.

D. Có tên đơn vị thiết kế, tên chủ nhiệm thiết kế.

Câu 14: Theo quy định của Luật xây dựng năm 2003, khảo sát xây dựng bao gồm:

A. Khảo sát địa hình, khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa chất thuỷ văn.

B. Khảo sát hiện trạng công trình và các công việc khảo sát khác phục vụ cho hoạt động xây dựng.

C. Cả a, b đều đúng.

D. Cả a và b đều sai.

Câu 15: Theo quy định tại Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ, Thời hạn bảo hành công trình kể từ thời gian nào?

A. Khi nhà thầu thi công nghiệm thu đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng;

B. Khi nhà thầu giám sát thi công ký biên bản đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng;

C. Khi chủ đầu tư ký biên bản nghiệm thu đưa công trình, hạng mục công trình vào sử dụng;

D. Cả a, b, c đều sai.

Câu 16: Theo quy định tại Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng, trong khung tên từng bản vẽ thiết kế phải có nội dung gì?

A. Phải có tên, chữ ký của người trực tiếp thiết kế;

B. Phải có tên của người kiểm tra thiết kế;

C. Phải có chủ trì thiết kế, chủ nhiệm thiết kế;

D. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 18: Tìm đáp án đúng để hoàn thành câu sau: Theo quy định tại Thông tư số 10/2013/TT-XD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng, Nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng công trình được thực hiện để phục vụ việc thanh toán, quyết toán, thanh lý hợp đồng thiết kế giữa.........

A. Chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng công trình;

B. Chủ đầu tư và nhà thầu thiết kế xây dựng công trình;

C. Chủ đầu tư và nhà đầu tư công trình;

D. Chủ đầu tư và nhà thầu giám sát xây dựng công trình

Câu 20: Theo quy định tại Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ, nhà thầu thi công xây dựng khi lập và phê duyệt biện pháp thi công phải quy định gì?

A. Phải quy định rõ các quy trình kỹ thuật cho người, máy, thiết bị và công trình tiến độ thi công;

B. Phải quy định rõ các bước vận hành cho người, máy, thiết bị và công trình tiến độ thi công;

C. Phải quy định rõ các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, máy, thiết bị và công trình tiến độ thi công;

D. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 22: Theo quy định tại Luật Xây dựng năm 2003, Nhà thầu tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình có các nghĩa vụ nào sau đây:

A. Thực hiện đúng công việc theo hợp đồng đã ký kết.

B. Từ chối thực hiện các yêu cầu trái pháp luật của chủ đầu tư.

C. Chỉ được nhận lập dự án đầu tư xây dựng công trình phù hợp với năng lực hoạt động xây dựng của mình.

D. Thay đổi, điều chỉnh mục tiêu, nội dung của dự án đầu tư xây dựng công trình.

Câu 25: Theo quy định của Luật xây dựng năm 2003, việc đền bù tài sản để giải phóng mặt bằng xây dựng được thực hiện bằng hình thức nào?

A. Thực hiện thông qua hình thức bằng tiền;

B. Thực hiện thông qua hình thức bằng quyền sử dụng đất;

C. Thực hiện thông qua hình thức bằng quyền sở hữu nhà ở;

D. Cả a, b, c đều đúng.

Câu 26: Theo quy định của Luật xây dựng năm 2003, đối với những công trình quy mô lớn, công trình quan trọng phải có khảo sát:

A. Quan trắc các tác động của môi trường đến công trình trong quá trình xây dựng và sử dụng;

B. Quan trắc các tác động của thiên nhiên đến công trình;

C. Quan trắc công trình trong quá trình xây dựng và sử dụng;

D. Cả a, b, c đều sai.

Câu 27: Đáp án nào sau đây là đầy đủ các nội dung của báo cáo kết quả khảo sát xây dựng theo quy định tại Luật Xây dựng năm 2003?

A. Cơ sở, quy trình và phương pháp khảo sát; phân tích số liệu, đánh giá, kết quả khảo sát; kết luận về kết quả khảo sát, kiến nghị.

B. Phương pháp khảo sát; phân tích số liệu, đánh giá, kết quả khảo sát; kết luận về kết quả khảo sát, kiến nghị.

C. Cơ sở, quy trình phân tích số liệu, kết quả khảo sát; kiến nghị.

D. Cơ sở, quy trình và phương pháp khảo sát.

Câu 29: Theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ, khi đầu tư xây dựng các công trình nào sau đây, chủ đầu tư không phải lập dự ánđầu tư xây dựng công trình mà chỉ lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình để trình người quyết định đầu tư phê duyệt?

A. Các dự án nhóm A do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan cấp Bộ quyết định đầu tư.

B. Các dự án quan trọng quốc gia theo Nghị quyết của Quốc hội do Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư.

C. Công trình xây dựng cho mục đích tôn giáo.

D. Cả a, b, c đều đúng.

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Xây dựng có đáp án

Chủ đề: Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức ngành Xây dựng có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 3 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm