Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 55

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 55

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 101 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 55. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 2: Theo Nghị quyết số 121Ị/2016/ƯBTVQHÌ3 ngày 25/5/2016 của ủy ban Thường vụ Quốc hội, tiêu chuẩn quy mô dân số của quận là bao nhiêu?

A. Từ 180.000 người trở lên

B. Từ 150.000 người trở lên

C. Từ 120.000 người trở lên

D. Từ 100.000 người trở lên

Câu 3: Theo Nghị quyết số 1211/2016/ƯBTVQH13 ngày 25/5/2016 của ủy ban Thường vụ Quốc hội, tiêu chuẩn quy mô dân số của phường thuộc quận là bao nhiêu?

A. Từ 15.000 người trở lên

B. Từ 12.000 người trở lên

C. Từ 7.000 người trở lê

D. Từ 5.000 người trở lên

Câu 5: Theo Nghị quyết số 1211/201Ố/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của ủy ban Thường vụ Quốc hội, tiêu chuẩn quy mô dân số của thành phố trực thuộc trung ương là bao nhiêu?

A. Từ 1.500.000 người trở lên

B. Từ 1,400.000 người trở lên

C.  Từ 1.000.000 người trở lên

D. Từ 900.000 người trờ lên 

Câu 8: Theo Nghị định số 24/2014/NĐ-C.P ngày 04/4/2014 của Chính phủ, cơ quan nào tham mưu, giúp ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu?

A. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

B. Văn phòng ủy ban nhân dân cấp tỉnh

C. Sở Tài nguyên và Môi trường

D. Sở Khoa học và Công nghệ

Câu 9: Theo Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ, cơ quan nào tham mưu, giúp ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước về hòa giải cơ sở?

A. Sở Tư pháp

B. Sở Nội vụ

C. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

D. Văn phòng ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Câu 16: Theo Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ, cơ quan chuyên môn nào tham mưu UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thủy sản?

A. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

B. Phòng Tài nguyên và môi trường

C. Phòng Tài chính - Kế hoạch

D. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Câu 24: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định như thế nào về văn bản quy định chi tiết?

A. Chỉ được quy định nội dung được giao

B. Quy định nội dung được giao và quy định nội dung khác nếu cần thiết

C. Được quy định nội dung khác nếu cần thiết

D. Được quy định lặp lại nội đung của văn bản được quy định chi tiết

Câu 25: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định như thế nào về việc ủy quyền của cơ quan được giao ban hành văn bản quy định chi tiết?

A. Không quy định cụ thể

B. Ban hành để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của văn bản được quy định chi tiết

C. Ban hành để có hiệu lực sau thời điểm có hiệu ỉực của văn bản được quy định chi tiết

D. Ban hành để có hiệu lực trước thời điểm có hiệu lực của văn bản được quy định chi tiết

Câu 26: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định như thế nào về lưu trữ bản gốc của văn bản quy phạm pháp luật?

A. Lưu trữ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền

B. Phải được lưu trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ

C. Không phải luư trữ theo quy định của pháp luật về lưu trữ 

D. Không phải lưu trữ

Câu 27: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định Chính phủ ban hành Nghị định để quy định chi tiết về các nội dung nào sau đây?

A. Điều, khoản trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

B. Điều, khoản, điểm được giao trong luật

C. Điều, khoản, điểm được giao trong Nghị quyết của Chính phủ

D. Điều, khoản được giao trong Hiến Pháp

Câu 28: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định Thủ tưóng Chính phủ ban hành quyết định để quy định về?

A. Biện pháp chỉ đạo, phối hợp trong hoạt động của thành viên UBND cấp xã

B. Biện pháp chỉ đạo, phối họp trong hoạt động của thành viên Chính phủ

C. Biện pháp chỉ đạo, phối họp trong hoạt động của thành viên UBND cấp tỉnh

D. Biện pháp chỉ đạo, phối họp trong hoạt động của thành viên UBND cấp huyện

Câu 29: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định UBNĐ cấp tỉnh ban hành quyết định để quy định chi tiết?

A. Điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên

B. Thi hành Hiến pháp

C. Thi hành Luật

D. Thi hành Pháp lệnh

Câu 30: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định HĐND cấp xã ban hành nghị quyết ỉà văn bản quy phạm pháp luật để?

A. Quy định vấn đề UBND cấp huyện giao

B.  Quy định những vấn đề đưọc HĐND cấp huyện giao

C. Quy định những vấn đề được luật giao

D. Quy định vấn đề Hiển pháp giao

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm