Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 54

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 54

  • 30/08/2021
  • 30 Câu hỏi
  • 106 Lượt xem

Trắc Nghiệm Hay giới thiệu đến các bạn Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án - Phần 54. Tài liệu bao gồm 30 câu hỏi kèm đáp án thuộc danh mục Trắc nghiệm công chức. Tài liệu này sẽ giúp các bạn ôn tập, củng cố lại kiến thức để chuẩn bị cho các kỳ thi sắp tới. Mời các bạn tham khảo!

3.4 8 Đánh giá
Cập nhật ngày

16/10/2021

Thời gian

30 Phút

Tham gia thi

1 Lần thi

Câu 1: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định: Đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND cấp tỉnh được gửi đến cơ quan nào để xem xét, quyết định? 

A. Văn phòng HĐNĐ cấp tỉnh

B. Thường trực HĐND cấp tỉnh

C. Chủ tịch HĐND dân cấp tỉnh

D. Ban Pháp chế, HĐND cấp tỉnh

Câu 3: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định cơ quan nào có thẩm quyền phân công cơ quan, tổ chức trình dự thảo Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh?

A. Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

B. Các ban của HĐND cấp tỉnh

C. Thường trực Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

D. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh

Câu 4: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định cơ quan nào tổ chức lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan về dự thảo Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh?

A. Cơ quan phân công cơ quan chủ trì soạn thảo

B. Cơ quan chủ trì soạn thảo

C. Thường trực HĐND cấp tỉnh

D. UBND cấp tỉnh

Câu 5: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định Hồ sơ đề nghị xây dựng dự thảo Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh trình cơ quan nào sau đây?

A. Thường trực HĐND cấp tỉnh

B. Chủ tịch HĐND cấp tỉnh

C. Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh

D. Văn phòng HĐND cấp tỉnh

Câu 6: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp đối với dự thảo nghị quyết của HĐND cấp tỉnh phải được gửi đến cơ quan chủ trì soạn thảo trong thời hạn bao nhiêu ngày? 

A. 10 ngày, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ gửi thẩm định

B. 12 ngày, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ gửi thẩm định

C. 07 ngày, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ' gửi thẩm định

D. 05 ngày, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận đủ hồ sơ gửi thẩm định

Câu 7: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định: Đối với dự thảo nghị quyết của HĐND cấp tinh không do UBND cấp tỉnh trình, thì ƯBND cấp tỉnh có trách nhiệm?

A. Thống nhất nội dung dự thảo Nghị quyết

B. Tham gia ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Nghị quyết

C. Thẩm định dự thảo Nghị quyết

D. Thẩm tra dự thảo Nghị quyết

Câu 9: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh phải gửi đến Thường trực HĐND cấp tinh chậm nhất bao nhiêu ngày?

A. 15 ngày, trước ngày khai mạc kỳ họp

B. 10 ngày, trước ngày khai mạc kỳ họp

C. 05 ngày, trước ngày khai mạc kỳ họp

D. 07 ngày, trước ngày khai mạc kỳ họp

Câu 11: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định dự thảo nghị quyết của HĐND cấp tỉnh được thông qua khi có bao nhiêu đại biểu HĐND cấp tỉnh biểu quyết tán thành?

A. 1/2 đại biểu HĐND cấp tỉnh

B. Quá nửa tổng số đại biểu HĐND cấp tỉnh

C. ít nhất 2/3 đại biểu HĐND cấp tỉnh

D. ít nhất 3/4 đại biểu HĐND cấp tỉnh

Câu 12: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định ai phân công cơ quan chủ trì soạn thảo quyết định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh?

A. Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh phụ trách lĩnh vực

B. Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh được ủy quyền

C. Chủ tịch UBND cấp tỉnh

D. Thường trực UBND cấp tỉnh

Câu 13: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định cơ quan nào có trách nhiệm thẩm định dự thảo quyết định của ƯBND cấp tỉnh?

A. Sở Tư pháp và Văn pòng ƯBND cấp tỉnh

B. Ban Pháp chế HĐND thành phố

C. Sở Tư pháp

D. Văn phòng UBND cấp tỉnh

Câu 14: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định ai là người ký quyết định của UBND cấp tỉnh?

A. Chánh Văn phòng UBND cấp tỉnh được kỷ thừa lệnh

B. Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh được phân công ký thay

C. Chủ tịch UBND cấp tỉnh

D. Phó Chủ tịch UBND cấp tinh

Câu 15: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định đự thảo quyết định của ƯBND cấp tỉnh được thông qua khi nào? 

A. Có quá nửa tổng số thành viên UBND cấp tỉnh biểu quyết tán thành

B. Có 1/2 tổng số thành viên UBND cấp tỉnh biểu quyết tán thành

C. Có ít nhất 2/3 thành viên UBND cấp tỉnh biểu quyết tán thành

D. Có quá nửa tổng số thành viên UBND cấp tỉnh có mặt biểu quyết tán thành

Câu 17: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định cơ quan nào có trách nhiệm thẩm định dự thảo Nghị quyết của HĐND cấp huyện?

A. Phòng Tư pháp

B. Phòng chuyên môn của UBND cấp huyện

C. Thường trực HĐND cấp huyện

D. Ban Pháp chế HĐND cấp huyện

Câu 18: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định dự thảo nghị quyết của HĐND cấp huyện được thông qua khi nào?

A. Quá nửa tổng số đại biểu HĐND cấp huyện biểu quyết tán thành

B. 1/2 tổng số đại biểu HĐND cấp huyện tán biểu quyết thành

C. Quá nửa tồng sổ đạí biểu HĐND cấp huyện có mặt biểu quyết tại kỳ họp tán thành

D. 1/2 tổng số đại biểu HĐND cấp huyện có mặt biểu quyết tại kỳ họp tán thành

Câu 19: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định dự thảo Quyết định của ƯBND cáp huyện do ai phân công soạn thảo?

A. Phó Chủ tịch thường trực ƯBND cấp huyện

B. Chủ tịch UBND cấp huyện 

C. Phó Chủ tịch UBND cấp huyện

D. Chánh Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện

Câu 20: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định dự thảo Quyết định của UBND cấp huyện do cơ quan nào soạn thảo?

A. Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện

B. Các Ban HĐND cấp huyện

C. UBND cấp xã

D. Phòng Tư pháp soạn thảo các Quyết định

Câu 24: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định dự thảo Quyết định của UBND cấp huyện được thông qua khi?

A. Có quá nửa tổng số thành viên UBND cấp huyện biểu quyết tán thành

B. Có 1/2 tổng số thành viên UBND cấp huyện biểu quyết tán thành 

C. Có ít nhất 2/3 tổng số thành viên UBND cấp huyện có mặt biểu quyết tán thành

D. Có ít nhất 3/4 tổng số thành viên UBND cấp huyện có mặt biểu quyết tán thành

Câu 25: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định dự thảo nghị quyết của HĐND cấp xã được thông qua khi nào?

A. Quá nửa tồng số đại biểu HĐND cấp xã biểu quyết tán thành

B. 1/2 tổng số đại biểu HĐND cấp xã biểu quyết tán thành

C. Quá nửa tổng số đại biểu HĐND cấp xã có mặt tại kỳ họp biểu quyết tán thành

D. 1/2 tổng số đại biểu HĐND cấp xã có mặt tại kỳ họp biểu quyết tán thành

Câu 26: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định ai có thẩm quyền ký chứng thực nghị quyết của HĐND cấp xã?

A. Phó Chủ tịch Thường trực ƯBND cấp xã

B. Công chức Văn phòng thống kê 

C. Chủ tịch UBND cấp xã

D. Phó Chủ tịch UBND cấp xã

Câu 27: Luật ban hầnh văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định dự thảo Quyết định của UBND cấp xã được thông qua khi?

A. Quá nửa tổng số thành viên UBND cấp xã có mặt biểu quyết tán thành

B. 1/2 tổng số thành viên UBND cấp xã có mặt biểu quyết tán thành

C. Quá nửa tồng số thành viên UBND cấp xã biểu quyết tán thành

D. 1/2 tổng số thành viên UBND cấp xã biểu quyết tán thành

Câu 29: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 quy định ai là người quyết định việc áp đụng trình tự, thủ tục rót gọn trong xây dựng, ban hành quyết định của ƯBND cấp tỉnh?

A. Thường trực HĐND cấp tỉnh

B. Chủ tịch ƯBND cấp tỉnh

C. Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh

D. Phó Chủ tịch thường trực UBND cấp tỉnh

Câu 30: Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, cơ quan nào quy định về Công báo và niêm yết văn bản quy phạm pháp luật?

A. Chính phủ

B. Thủ tướng Chính phủ

C. Ủy ban Thường vụ Quốc hội

D. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ

Chưa có bình luận

Đăng Nhập để viết bình luận

Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án

Chủ đề: Trắc nghiệm môn Kiến thức chung ôn thi viên chức, công chức có đáp án Xem thêm...

Thông tin thêm
  • 1 Lượt thi
  • 30 Phút
  • 30 Câu hỏi
  • Người đi làm